جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال 1393

پایان­ نامه کارشناسی ارشد جامعه ­شناسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه تا حد زیادی می­تواند ضامن سلامت، بهبود و پیشرفت یک جامعه گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر آن برای برنامه­ریزی جهت رسیدن به توسعه شهری و اجتماعی ضروری می­نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس بوده است.جامعه آماری پژوهش فوق شامل کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بندرعباس بوده که 400 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای،مورد پرسشگری قرار گرفته­اند.متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی و عوامل فردی به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اجتماعی که در دو بخش ذهنی و عینی مورد سنجش قرار گرفته است، به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.

در نهایت یافته­های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی، سن، سطح تحصیلات، وضغیت شغل و درامد با مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس، با سطح اطمینان 99٪ رابطه معناداری وجود داشته و بین جنس، وضعیت تاهل، و وضعیت بومی بودن با مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه­ای وجود ندارد. همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته امابه لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشته­اند. بنابراین بطورکلی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در حد نسبتا پایینی بوده است.

 

 

واژه­های کلیدی:مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی، عوامل فردی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه:.. 2

2-1. بیان مساله:.. 3

3-1. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:.. 5

4-1. اهداف تحقيق:.. 7

1-4-1. هدف اصلی یا کلی.. 7

2-4-1. اهداف فرعی.. 8

5-1. سؤالهای تحقیق:.. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 9

1-2. مقدمه. 10

2-2. مبانی نظري تحقیق:.. 10

1-2-2. تاریخچه مشارکت:10

2-2-2. معنا و مفهوم مشارکت:11

3-2-2. انواع مشارکت:13

4-2-2. تعریف مشارکت اجتماعی:17

5-2-2. نظریه ها و مدل های مشارکت:18

3-2. مروری بر تحقیقات پیشین:.. 31

1-3-2. بررسی تحقیقات داخلی:31

2- 3-2. بررسی تحقیقات خارجی:36

4-2. چارچوب نظري و فرضیات تحقیق:.. 41

5-2. مدل نظری تحقیق:.. 43

فصل سوم: روش تحقیق.. 44

1-3. مقدمه:.. 45

2-3. روش پژوهش:.. 45

3-3. تکنیک پژوهش :.. 45

4-3. ابزار گردآوري داده‏ها :.. 46

5-3. جامعه آماري:.. 46

6-3. حجم نمونه:.. 46

7-3. شیوه نمونه‏گيري:.. 47

8-3. تعریف متغیرها و شیوه سنجش آنها:.. 48

1-8-3. متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی):48

2-8-3. متغیرهای مستقل:49

9-3. روایی و پایایی تحقیق:.. 51

10-3. روش تجزیه و تحلیل دادهها:.. 52

فصل چهارم: نتایج.. 53

1-4. مقدمه:.. 54

2-4. سیمای پاسخگویان:.. 54

3-4. یافته های توصیفی:.. 59

4-4. یافته های تحلیلی:.. 65

5-4 تحلیل مسیر:.. 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 88

1-5. مقدمه:89

2-5. بحث و نتیجه گیری:89

3-5. پیشنهادها:93

1-3-5. پیشنهادهای اجرایی:93

2-3-5. پیشنهادهای پژوهشی:95

4-5. موانع تحقیق:95

فهرست منابع:97

پرسشنامه:104

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه