جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان ( مطالعه موردی: شهر اردبیل)

 پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

     موضوع دسترسي به خدمات شهري از جمله مسائل مهمي است كه ابعاد گوناگون امور شهري را تحت تأثير قرار مي دهد. خدمات بهداشتي- درماني نمونه اي از اين دسته است كه الزام در دسترسي مناسب به آن ها براي تمامي افراد ضروري مي باشد. تصميم گيري براي مكانيابي مراكز خدمات بهداشتي - درماني از جمله بیمارستان نه تنها از نظر نحوه ارائه خدمات و تحميل هزينه ها به استفاده كنندگان حائز اهميت است بلكه خود در توسعه شهر و تعيين الگوي توزيع مكاني تقاضا براي سكونت تأثير قابل ملاحظه اي دارد. در اين مطالعه، هدف عمده سنجش ميزان كمبود بیمارستان ها در سطح شهر اردبیل، چگونگي توزيع جغرافيايي و مكانيابي بهينه اين مراكز با توجه به استانداردها و ضوابط علمي بوده است. سپس با بهره گيري از امكانات سامانه اطلاعات جغرافيايي و تجزيه و تحليل داده­ها و در نهايت با بهره گيري از شاخص همپوشاني براي مكانيابي بهينه فضاهاي شهري به منظور احداث بیمارستان در اين شهر اقدام شد. در اين پژوهش داده هاي مكاني از روي نقشه هاي رقومي تهيه و داده هاي توصيفي نيز با استفاده از آمار و پژوهش هاي کتابخانه ای جمع آوري گرديد. سپس براي هر يك از عوامل تأثيرگذار در مكانيابي بیمارستان، لايه هاي مرتبطه (مراکز مسکونی، فضای سبز، شبکه ارتباطی، کاربری اراضی، فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از مراکز بیمارستانی موجود، فاصله از رودخانه) تهيه شد و در هر لايه حريم كاربري ها مشخص گرديد؛ سپس با توجه به ميزان تأثير هر يك از معيارها و مقايسات زوجي به روشAHP و به کمک نرم افزار Expertchoice وزن لايه ها محاسبه شد، نهايتاً با بهره گيري از نتايج حاصل از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي، زمين هاي شهر اردبیل براي انتخاب مكان مناسب احداث بیمارستان در 4 دسته از عالی تا ضعيف تقسيم بندي گرديد. نتايج حاصله نشان مي دهند كه توزيع فعلي بیمارستان در منطقه مورد مطالعه متناسب با توزيع جمعيت نيست وبيشتر بیمارستان ها در قسمتهاي مركزي شهر متمركز هستند. ضمناً مكان هاي تعيين شده براي بیمارستان، از نظرزمان دسترسي براي شهروندان مناسب می باشد.

     کلمات کلیدی: بیمارستان، مکان یابی، اردبیل،AHP، GIS

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

چکیده ....................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 3

1-2 بیان مسئله...................................................................................................................................................... 3

1-3 اهداف تحقیق.................................................................................................................................................. 5

1-4 اهمیت تحقیق................................................................................................................................................. 5

1-5 سوالات تحقیق................................................................................................................................................ 5

1-6 پیشینه تحقیق................................................................................................................................................ 5

1-7 روش تحقیق.................................................................................................................................................... 6

1-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................................... 6

1-9 تعریف واژه ها.................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چاچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 9

2-2 مکان یابی......................................................................................................................................................... 10

2-3 ویژگی های موثر بر مکان یابی................................................................................................................... 11

2-4 انواع مدل های مکان یابی به روش کیفی و کمی.................................................................................. 11

2-4-1 مدل کیفی.................................................................................................................................................. 11

2-4-1-1 نمره دهی............................................................................................................................................... 11

2-4-1-2 روش فازی............................................................................................................................................. 12

2-4-2 مدل کمی................................................................................................................................................... 12

2-4-2-1 مدل های مکان یابی روی سطح..................................................................................................... 13

2-4-2-2 مدل های مکان یابی روی شبکه..................................................................................................... 13

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی.......................................................................................................................... 13

2-5-1 اراضی خدمات درمانی............................................................................................................................. 13

2-5-2 سرانه کاربری درمانی............................................................................................................................... 14

2-6 بیمارستان......................................................................................................................................................... 15

2-6-1 مکان یابی بیمارستان............................................................................................................................... 15

2-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان.................................................................................... 15

2-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان................................................................................................................. 17

2-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی....................................................................................................................... 17

2-7-2 فاصله از مراکز صنعتی............................................................................................................................ 18

2-7-3 فضاهای سبز.............................................................................................................................................. 18

2-8 روش های تعیین اولویت گزینه ها............................................................................................................. 18

2-8-1 روش ترکیب خطی وزنی (WLC)........................................................................................................ 18

2-8-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).................................................................................................. 19

2-8-2-1 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.......................................................................... 19

2-8-2-2 ساختن سلسله مراتبی....................................................................................................................... 19

2-9 روش AHP..................................................................................................................................................... 20

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 23

3-2 موقعیت جغرافیایی اردبیل........................................................................................................................... 23

3-3 ویژگی های جغرافیایی................................................................................................................................. 24

3-4 تاریخچه شهر اردبیل..................................................................................................................................... 25

3-5 ساختار جمعیتی و اجتماعی اردبیل.......................................................................................................... 26

3-5-1 جمعیت شهری اردبیل............................................................................................................................. 26

3-5-2 تعداد خانوار در شهر اردبیل................................................................................................................... 26

3-5-3 بعد خانوار در شهر اردبیل....................................................................................................................... 27

3-6 کاربری زمین شهری...................................................................................................................................... 27

3-6-1 وضعیت نظام کاربری اراضی اردبیل...................................................................................................... 29

3-6-1-1 دسترسی به خدمات درمانی.............................................................................................................. 30

3-6-1-2 کاربری تجاری...................................................................................................................................... 31

3-6-1-3 کاربری آموزشی................................................................................................................................... 31

3-6-1-4 کاربری ورزشی..................................................................................................................................... 32

3-7 وضعیت کالبدی زیر ساخت ها و خدمات موجود................................................................................... 32

3-7-1 برخورداری از شبکه آب و فاضلاب....................................................................................................... 32

3-7-2 برخورداری از شبکه تلفن و مخابرات................................................................................................... 33

3-7-3 برخورداری از شبکه برق......................................................................................................................... 33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق

4-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 35

4-2 تعریف معیارها و تهیه لایه های مورد نظر............................................................................................... 35

4-3 طبقه بندی مجدد داده ها............................................................................................................................ 36

4-3-1 نزدیکی به مراکز مسکونی....................................................................................................................... 37

4-3-2 دسترسی به شبکه های ارتباطی اصلی.............................................................................................. 38

4-3-3 نزدیکی به فضای سبز شهری................................................................................................................. 41

4-3-4 فاصله از کارگاه های صنعتی................................................................................................................. 43

4-3-5 فاصله از مراکز بیمارستانی موجود........................................................................................................ 44

4-3-6 فاصله از رودخانه....................................................................................................................................... 46

4-3-7 نقشه کاربری اراضی شهری.................................................................................................................... 48

4-4 روش AHP..................................................................................................................................................... 52

4-5 همپوشانی (Overlay) کردن لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS................................................ 55

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیر و جمع بندی

5-1 نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 58

5-2 پاسخ به سوالات تحقیق............................................................................................................................... 59

5-3 پیشنهادات....................................................................................................................................................... 60

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................ 63

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه