جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان ( سازمان شهرداری منطقه 6 تهران)

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

تحقیق حاضر به '' نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در بهبود عملکرد سازمان ( سازمان شهرداری منطقه 6تهران) '' می پردازد و بدین منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، متغیرهای مستقل تعریف شده و همچنین فرضیه های تحقیق تدوین گردید و پس از معرفی مبانی نظری تحقیق، با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی ، داده ها گردآوری شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان مذکور است. برای نیل به این هدف 8 فرضیه تدوین شد؛ جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 6 و ناحیه های آن می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و برای حفظ معرف بودن نمونه همان نسبتی که در کل جامعه آماری وجود داشت در حجم نمونه نیز رعایت شد، به عبارت دیگر نمونه گیری از نوع احتمالی و به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت.حجم نمونه 207 نفر محسوب گردید. سپس پرسشنامه ای که جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با استناد به چارچوب نظری، تدوین شده و توزیع گردید. و از تکنیک های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها استفاده گردید و همچنین از آمار استنباطی، آزمون کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات وفرآیندهای مدیریت دانش و ابعاد عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )، فرآیندهای مدیریت دانش( دسترسی به دانش، ذخیره دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش)، عملکرد سازمان.

 

 

فهرست                                                                                                صفحه                            

فصل اول ـ کلیات پژوهش........................................................................................... 1

1ـ1ـ مقدمه ..................................................................................................................................................... 2

2ـ1ـبیان مسئله .............................................................................................................................................. 3

3ـ1ـ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش .................................................................................................... 4

4ـ1ـ اهداف پژوهش ....................................................................................................................................... 6

فصل دوم ـ مرور ادبیات تحقیق ................................................................................. 8

مقدمه ................................................................................................................................................................. 10

1ـ2ـ بخش اول: مرور تجربی

1ـ1ـ2ـ پژوهشهای داخل کشور .................................................................................................................. 10

2ـ1ـ2ـپژوهشهایخارجی................................................................................................................................13

2ـ2ـبخش دوم:مرورتاریخی..........................................................................................................................14

1ـ2ـ2ـ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات ......................................................................................... 14

2ـ2ـ2ـ کامپیوتر............................................................................................................................................... 16

3ـ2ـ2ـ تاریخچه اینترنت .............................................................................................................................. 18

1ـ3ـ2ـ2ـ تاریخچه اینترنت در جهان ........................................................................................................ 18

2ـ3ـ2ـ2ـ تاریخچه اینترنت در ایران ......................................................................................................... 18

4ـ2ـ2ـ تاریخچه مدیریت دانش .................................................................................................................. 19

3ـ2ـ بخش سوم: مرور مفهومی ................................................................................................................... 20

1ـ3ـ2ـ اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات ......................................................................... 20

2ـ3ـ2ـ تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)................................................................................. 21

1ـ2ـ3ـ2ـ اطلاعات ......................................................................................................................................... 23

2ـ2ـ3ـ2ـ فرق داده و اطلاعات .................................................................................................................... 23

3ـ2ـ3ـ2ـ اطلاعات و سیستم ...................................................................................................................... 23

4ـ2ـ3ـ2ـ فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ............................................................................. 24

3ـ3ـ2ـ اطلاعات و رایانه ................................................................................................................................ 25

4ـ3ـ2ـ سیستم های اطلاعاتی ................................................................................................................... 27

1ـ4ـ3ـ2ـ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری .................................................................................... 27

2ـ4ـ3ـ2ـ سیستم خبره یا هوشمند ........................................................................................................... 29

3ـ4ـ3ـ2ـ سیستم اتوماسیون اداری ........................................................................................................... 32

5ـ3ـ2ـ شبکه های ارتباطی .......................................................................................................................... 36

6ـ3ـ2ـ سازمان شبکه ای .............................................................................................................................. 40

7ـ3ـ2ـ نقش اینترنت ..................................................................................................................................... 40

8ـ3ـ2ـ کاربردهای اینترنت .......................................................................................................................... 41

9ـ3ـ2ـ اینترانت .............................................................................................................................................. 42

10ـ3ـ2ـ اکسترانت ......................................................................................................................................... 43

11ـ3ـ2ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مدیریت دانش ........................................................ 43

12ــ3ـ2ـ تعاریف مدیریت دانش ................................................................................................................ 46

13ــ3ـ2ـ انواع دانش ..................................................................................................................................... 47

14ـ3ـ2ـ ابزارهای مدیریت دانش ............................................................................................................... 48

15ـ3ـ2ـ مزایای مدیریت دانش .................................................................................................................. 49

16ـ3ـ2ـ کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرآیندهای مدیریت دانش ............................. 51

17ـ3ـ2ـ نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش ................................................................................. 57

18ـ3ـ2ـ عملکرد سازمان .............................................................................................................................. 59

19ـ3ـ2ـ آشنایی با شهرداری ...................................................................................................................... 63

4ـ2ـ بخش چهارم: مرور نظری .................................................................................................................... 64

1ـ4ـ2ـ مدلهای فرآیندی مدیریت دانش .................................................................................................. 64

1ـ1ـ4ـ2ـ مدل مفهومی مدیریت دانش نیومن ....................................................................................... 64

2ـ1ـ4ـ2ـ مدل حلزونی دانش ..................................................................................................................... 66

3ـ1ـ4ـ2ـ مدل واتسون ................................................................................................................................. 67

5ـ1ـ4ـ2ـ مدل هیسیگ ................................................................................................................................ 68

8ـ1ـ4ـ2ـ مدل پایه ها ی ساختمان دانش .............................................................................................. 68

2ـ4ـ2ـ نظریه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ..................................................................................... 73

1ـ2ـ4ـ2ـ نظریه ها ی اقتصادی ................................................................................................................. 73

2ـ2ـ4ـ2ـ نظریه ها ی رفتاری ..................................................................................................................... 74

3ـ2ـ4ـ2ـ نظریه فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ...................................................................... 76

4ـ2ـ4ـ2ـنظریه سیستمی ........................................................................................................................... 87

3ـ4ـ2ـ مدل مفهومی تحقیق ......................................................................................................................93

4ـ4ـ2ـ فرضیه های تحقیق .......................................................................................................................... 96

فصل سوم : روش شناسی ........................................................................................... 97

1ـ3ـ مقدمه ...................................................................................................................................................... 98

2ـ3ـ تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش ..................................................................................... 98

3ـ3ـ روش تحقیق ......................................................................................................................................... 100

4ـ3ـ اعتبار و پایایی تحقیق ........................................................................................................................ 103

فصل چهارم: توصیف و تحلیل یافته ها ...................................................................... 106

مقدمه ................................................................................................................................................................. 107

1ـ4ـ بخش اول: توصیف یافته ها ................................................................................................................ 108

2ـ4ـ بخش دوم: تحلیل یافته ها ................................................................................................................. 131

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری ......................................................................... 141

مقدمه ...............................................................................................................................142

1ـ5ـ جمع بندی یافته ها .............................................................................................................................. 143

2ـ5ـ نتیجه گیری ........................................................................................................................................... 147

3ـ5ـ محدودیت های پژوهش ...................................................................................................................... 153

4ـ5ـ پیشنهادهای پژوهش ............................................................................................................................ 153

منابع .................................................................................................................................................................... 155

پیوست ........................................................................................................................ 167

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه