جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی جنبه های زیبایی شناختی شعر کودک در آثار جعفر ابراهیمی (شاهد)

پایان نامه جهت دریافت مدرک كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

به لحاظ آن که شعر یک هنر متعالی ارزیابی می‌شود و هر اثر هنری در بنیان خود زیباست می‌توان آن را از دیدگاه زیبایی شناسی بررسی کرد. پایان‌نامه‌‌ای که در پیش رو دارید به بررسی جنبه‌های زیبایی شعر در اشعار جعفر ابراهیمی می‌پردازد. به این صورت که اشعار سروده شده برای کودکان گروه سنی «ب و ج» در چهار محور تخیل، موسیقی، محتوا و زبان مورد بررسی قرار گرفته شده است. بیان سلیس، به کارگیری صحیح صنایع لفظی و معنوی و استفاده از جملات کوتاه و ساده که متناسب با ویژگی‌های کودکان می‌باشد باعث شده‌اند تا درون مایه (محتوا) شعر که برگرفته از دنیای کودک است به شیوه‌ای زیبا و رسا به مخاطب منتقل گردد و او را جذب خود گرداند.

پایان‌نامه شامل سه فصل می‌باشد فصل اول به مفاهیم نظری و کلیاتی مربوط به زیبایی شناسی، ادبیات و شعر کودک اختصاص دارد. در فصل دوم که متن و تنۀ اصلی پایان‌نامه را شکل می‌دهد شعر کودک در چهار محور مورد بررسی قرار گرفته شده است که محورهای زبان، موسیقی و تخیل در بخش رو ساخت و زیبایی محتوا در بخش ژرف ساخت به عنوان ارکان سازندۀ زیبایی شعر محورهای اصلی کار را تشکیل داده‌اند. فصل سوم نیز شامل نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ می‌باشد.

کلید واژه: زیبایی، شعر کودک، جعفر ابراهیمی، گروه سنی (ب و ج)، زبان، موسیقی، تخیل، محتوا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

     فصل اول

     کلیات

        مقدمه‌ای دربارۀ زیبایی شناسی ............................................................................................ 2

        ادبیات کودک............................................................................................................................ 6

        کودک و شعر کودک ............................................................................................................ 10

        موضوع پژوهش ...................................................................................................................... 15

        تاریخچه تحقیق ..................................................................................................................... 15

        اهمیت پژوهش ....................................................................................................................... 16

        روش تحقیق ........................................................................................................................... 16

        شیوه ارجاع .............................................................................................................................. 16

        پرسش‌های پژوهش .............................................................................................................. 17

        پاسخ پرسش‌ها ....................................................................................................................... 17

        جعفر ابراهیمی و آثار او ....................................................................................................... 18

     فصل دوم

     بخش اول

        تخیل ....................................................................................................................................... 21

       کودکی، تخیل و شعر .......................................................................................................... 21

       صور خیال در شعر کودک ................................................................................................... 22

       تشبیه ....................................................................................................................................... 23

       تشبیه گسترده ....................................................................................................................... 24

       تشبیه فشرده .......................................................................................................................... 27

       ایماژهای توصیفی ................................................................................................................ 29

       ایماژهای واقعی، تخیلی ....................................................................................................... 32

       ایماژهای کلامی، تخیلی، کنشی ........................................................................................ 33

       استعاره...................................................................................................................................... 34

       استعاره در شعر کودک ......................................................................................................... 36

       استعاره اسمی (اصلیه) .......................................................................................................... 36

       استعاره تبعیه .......................................................................................................................... 38

       تشخیص.................................................................................................................................... 40

       حس آمیزی ............................................................................................................................ 42

       مجاز .......................................................................................................................................... 44

       مجاز به علاقۀ مجاورت ......................................................................................................... 46

     بخش دوم

    موسیقی شعر ............................................................................................................................. 49

        موسیقی در شعر کودک ....................................................................................................... 50

        موسیقی بیرونی ..................................................................................................................... 51

        موسیقی بیرونی در شعر کودک ......................................................................................... 52

        موسیقی کناری ...................................................................................................................... 56

        قافیه در شعر کودک ........................................................................................................... 57

        انواع قافیه در شعر کودک ................................................................................................... 58

        قافیه کناری ............................................................................................................................ 58

        قافیه درونی ............................................................................................................................. 59

        قافیه آغازین ............................................................................................................................ 60

        قافیه‌های غنی و فقیر ........................................................................................................... 61

        ردیف ......................................................................................................................................... 62

        موسیقی درونی ....................................................................................................................... 63

        تجنیس و انواع آن ................................................................................................................. 64

        تکرار .......................................................................................................................................... 67

        واج آرایی .................................................................................................................................. 68

        تکرار واژه ................................................................................................................................. 70

        تکرار برخی ترکیب ها و گروه کلمات ............................................................................... 71

        تکرار مصراع ............................................................................................................................ 72

        موسیقی معنوی ..................................................................................................................... 73

        مراعات نظیر ........................................................................................................................... 73

        تضاد .......................................................................................................................................... 75

        ایهام .......................................................................................................................................... 76

     بخش سوم

    محتوا ............................................................................................................................................. 78

        مضامین شعر کودک ............................................................................................................. 78

        مضامین وصفی ....................................................................................................................... 81

        مضامین تمثیلی ..................................................................................................................... 83

        مضامین رفتاری ..................................................................................................................... 84

        مضامین دینی ......................................................................................................................... 86

        مضامین اجتماعی .................................................................................................................. 89

        مضامین آموزشی ................................................................................................................... 92

        مضامین چند جنبه ای ........................................................................................................ 94

        عاطفه ....................................................................................................................................... 95

        اهمیت عاطفه در شعر کودک ............................................................................................ 97

        شادی ....................................................................................................................................... 98

        مرثیه و اندوه ....................................................................................................................... 100

        انتظار ..................................................................................................................................... 102

        نوستالوژی ............................................................................................................................ 103

        خشونت ................................................................................................................................. 105

        آرزو ........................................................................................................................................ 106

     بخش چهارم

    زبان شعر ................................................................................................................................... 109

        زبان در شعر کودک ........................................................................................................... 110

        زبان کودکانه و ویژگی‌های آن ........................................................................................ 111

        سادگی زبان ......................................................................................................................... 112

        واژه، شعر و کودک ............................................................................................................. 115

        هنجار گریزی واژگانی ....................................................................................................... 118

        ساختار و کاربرد واژه‌های ترکیبی .................................................................................. 118

        واژه‌های ترکیبی .................................................................................................................. 119

        ایجازهای هنری .................................................................................................................. 119

        ایجاز حذف ........................................................................................................................... 122

        ایجاز اختصار ........................................................................................................................ 123

        اطناب‌های هنری ................................................................................................................ 124

        اطناب به قصد ابهام زدایی ............................................................................................... 124

        اطناب از طریق توصیف ..................................................................................................... 126

        جملۀ کودکانه و ویژگی‌های آن ...................................................................................... 127

        هنجارگریزی در محور صرفی و نحوی کلام ................................................................ 129

        تقدیم و تأخیر اجزای جمله ............................................................................................. 129

        هنجارگریزی در ساخت صفت ........................................................................................ 132

فصل سوم

    نتیجه ........................................................................................................................................... 134

    منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 135

    مقاله‌ها ......................................................................................................................................... 138

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه