جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نمود جلوه های پیوند انسان با خداوند و آفریده های او در بوستان سعدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: زبان و ادبیات فارسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

پیوند انسان با خداوند و جلوه‌های آفرینش، یکی از درون مایه‌های شعری اغلب شاعران عرصه زبان و ادبیات فارسی از دوره‌ی آغازین شعر تاکنون بوده است. این ویژگی در شعر و اندیشه‌های برخی شاعران به دلایل خاص بیشتر نمود پیدا کرده است.

سعدی شیرازی شاعر بنام سبک عراقی که در قرن هفتم می زیست در اشعار خویش به ویژه بوستان تلاش کرده است با ترسیم مدینه‌ی فاضله در ذهن خویش انسان‌ها را بدین سمت و سو سوق دهد.

یکی از محتواهای غالب در این کتاب که در بیشتر اشعار آن به چشم می خورد. همین اندیشه‌ی ناب، تجلی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های اوست.

پژوهشگر در این پایان نامه کوشش دارد با خواندن تمام ابیات سعدی نامه این ویژگی شعری سعدی را به دقّت مورد نقد و بررسی قرار دهد.

مهم‌ترین دستاوردی که از این پژوهش به دست آمد آن است که بوستان شیخ تجلی گاه زیستن برای خداست و او جلوه‌هایی از پیوندها هم چون دادگری، نیکوکاری، رعیت پروری و … را می آفریند که عمل به آن‌ها انسان را به سرچشمه‌ی خوبی‌ها پیوند می زند و آرمان شهری ساخته می‌شود که در اندیشه‌ی سعدی جلوه گر است.

کلید واژه­ها: خداوند، سعدی، بوستان، پیوند، جلوه­ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................ 1

مقدمه......................................................................................................................................................................... 2

پیشینه ی تحقیق.................................................................................................................................................... 6

اهداف تحقیق........................................................................................................................................................... 7

روش کار.................................................................................................................................................................... 8

فصل اول: نگاهی به سعدی و آثارش

1-1- زندگی سعدی........................................................................................................................................ 10

1-2- آثار سعدی.............................................................................................................................................. 12

1-2-1- بوستان یا سعدی نامه............................................................................................................... 12

1-2-2- گلستان......................................................................................................................................... 12

1-3- بوستان از دیدگاه ارباب قلم................................................................................................................ 13

فصل دوم: جلوه‌های پیوند انسان با خداوند

2-1 درآمد ......................................................................................................................................................... 16

2-2- تسلیم و رضا در برابر حکم خداوند................................................................................................... 17

2-3- احسان و نیکوکاری............................................................................................................................... 19

2-4- دادگری حلقه‌ی پیوند با خدا ............................................................................................................ 26

2-5- سپاس­گزاری........................................................................................................................................... 28

2-6- عشق به ایزد............................................................................................................................................ 32

2-7- امید پیوند دهنده‌ی انسان با خداوند................................................................................................ 41

2-8- خاکساری نردبان عروج........................................................................................................................ 43

2-9- قناعت ..................................................................................................................................................... 44

2-10- کسب روزی حلال.............................................................................................................................. 46

2-11- پاکی درون........................................................................................................................................... 48

2-12- استفاده درست از اعضا و جوارح .................................................................................................... 49

2-12-1- زبان............................................................................................................................................. 50

2-12-2- گوش.......................................................................................................................................... 52

2-12-3- چشم.......................................................................................................................................... 54

2-12-4- سر............................................................................................................................................... 55

2-12-5- دست.......................................................................................................................................... 56

2-13- توجه به شریعت.................................................................................................................................. 57

2-13-1- دین داری.................................................................................................................................. 57

2-13-2- نماز گزاری................................................................................................................................ 58

2-13-3- توبه و بازگشت......................................................................................................................... 59

2-13-4- امر به معروف و نهی از منکر................................................................................................ 61

2-13-5- پرهیز از غیبت......................................................................................................................... 63

2-13-6- عبادت و اطاعت از خداوند.................................................................................................... 65

2-13-7- یاد مرگ................................................................................................................................... 66

2-13-8- توجه به رستاخیز.................................................................................................................... 71

2-13-9- یاد بهشت.................................................................................................................................. 73

2-13-10- یاد دوزخ................................................................................................................................. 74

2-13-11- پرهیز از شیطان.................................................................................................................... 75

2-13-12- دوری از هوای نفس............................................................................................................. 77

2-13-13- بی اعتنایی به دنیای ناپایدار.............................................................................................. 79

فصل سوم: پیوند انسان با هم نوعان

3-1 درآمد ......................................................................................................................................................... 85

3-2- پیوند سلطان با مردم............................................................................................................................ 85

3-2-1 رعیت پروری سلطان................................................................................................................... 87

3-2-2 توجه پادشاه به بازرگانان............................................................................................................ 110

3-2-3 توجه به غریبان............................................................................................................................. 111

3-2-4 توجه به نویسندگان و جنگجویان............................................................................................ 112

3-2-5 توجه به لشکریان.......................................................................................................................... 113

3-2-6 احسان و نیکوکاری پادشاه......................................................................................................... 116

3-2-7 عدل و انصاف پادشاه................................................................................................................... 119

3-2- 8 رفتار با دشمنان........................................................................................................................... 123

3-3 - توجه به سالخوردگان و با تجربه‌ها................................................................................................... 130

3-4- توجه به یتیمان...................................................................................................................................... 132

3-5- میهمان نوازی......................................................................................................................................... 135

3-6- پرهیز از بدی........................................................................................................................................... 137

3-7- صبر و بردباری........................................................................................................................................ 138

3-8- بخشش به دیگران نردبان عروج......................................................................................................... 139

فصل چهارم: پیوند انسان با خویشتن

4-1 درآمد ......................................................................................................................................................... 144

4-2- غم خواری خویش................................................................................................................................. 145

4-3- ترک غرور و خودپرستی...................................................................................................................... 145

4-4- تواضع و فروتنی..................................................................................................................................... 148

4-5- پرهیز از خودنمایی................................................................................................................................ 149

4-6- راست کاری............................................................................................................................................. 151

4-7- پرهیز از شکم بارگی............................................................................................................................. 152

4-8- ترک آز..................................................................................................................................................... 153

فصل پنجم: پیوند انسان با جلوه‌های طبیعت

5-1 درآمد ......................................................................................................................................................... 156

5-2- توجه به طبیعت..................................................................................................................................... 157

5-3- توجه به جانوران.................................................................................................................................... 160

5-4- توجه به دیگر جلوه‌های طبیعت........................................................................................................ 166

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................................... 171

6-2- پیشنهادها................................................................................................................................................ 172

منابع و مأخذ............................................................................................................................................................ 173

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه