جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)  روان شناسی گرایش: عمومي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان بود.بدین منظور از بين ورزشکاران مبتدي مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترسو 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و از نظر سن ، جنسیت و تحصیلات با گروه آزمایش همتا شدند.پس از انتخاب گروه هاي نمونه، آموزش ورزشي توسط مربي پرورش اندام به مدت 3 ماه هرهفته 3جلسه 2 ساعته بر روي گروه آزمايشي(ورزشکاران مبتدي) اجرا شد. شرکت کنندگان پرسشنامه های عزتنفسکوپراسميت، شادكامي آكسفورد و کيفيتزندگيسازمانجهانيبهداشت را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون مانوا و با بكارگيري نرم‌افزاري آماري SPSS-16، تحليل شدند.نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از اثر بخشی ورزش و افزایش معنی دار نمرات عزت نفس، شادکامی و کیفیت زندگی و مولفه های آنها در ورزشکاران مبتدی در پس آزمون بود.پیشنهاد می شود با توجه به فواید جسمانی و روانی و نداشتن عوارض جانبی، از ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی در افراد جامعه استفاده شود.

                                     

کلید واژه: اثربخشی ورزش، عزتنفس ، شادكامي، کيفيت زندگي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکيده............................................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

2-1- بیان مسئله.............................................................................................................................................................4

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................................11

بهره وران.........................................................................................................................................................................12

فرضيه هاي فرعي..........................................................................................................................................................13

5-1-اهداف تحقيق......................................................................................................................................................13

6-1-تعاريف مفهومي...................................................................................................................................................14

7-1-تعاريف عملياتي...................................................................................................................................................14

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه ای بر روانشناسي ورزش..................................................................................................................................17

فرضياتي در تبيين تأثيرات ورزش.............................................................................................................................22

تأثير ورزش در شخصيت..............................................................................................................................................26

تأثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران........................................................................................................27

تأثير ورزش در کاهش افسردگی................................................................................................................................28

تأثير ورزش در کاهش اضطراب.................................................................................................................................29

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت.....................................................................................................................31

تأثير ورزش بر فرهنگ.................................................................................................................................................32

تأثير ورزش بر حافظه...................................................................................................................................................33

2-2-کيفيت زندگي......................................................................................................................................................34

مولفه‌هاي کيفيت زندگي.............................................................................................................................................36

از بهزيستي ذهني تا کيفيت زندگي..........................................................................................................................37

1-2-2- مدل‌هاي کيفيت زندگي و ارتباط آن با بهزيستي ذهني.....................................................................39

2-2-2- کيفيت زندگي براساس مدل اميد به زندگي شاد (وينهوون)..............................................................40

3-2-شادكامي...............................................................................................................................................................41

ديدگاه لذت گرايي........................................................................................................................................................42

   ديدگاه معنوي .........................................................................................................................................................43

   نظريه داينر.................................................................................................................................................................44

   نظريه آرگايل.............................................................................................................................................................45

   ديدگاه هاي شناختي و شادي................................................................................................................................46

ديدگاه هاي زمينه اي در مورد شادي......................................................................................................................47

شادي در نظريه فرويد..................................................................................................................................................48

نظريه تعادل حالات هيجاني.......................................................................................................................................48

شادي در نظريه اليس...................................................................................................................................................49

نظريه زيست شناختي در مورد شادي......................................................................................................................49

شادي در نظريه فاوا.....................................................................................................................................................51

شادي در نظريه فرلو....................................................................................................................................................51

مؤ لفه هاي تشكيل دهنده شادماني.........................................................................................................................52

عواطف مثبت و منفي...................................................................................................................................................52

صفات شخصيتي و روان شناختي مرتبط با شادماني............................................................................................55

برون گرايي و روان نژندي............................................................................................................................................55

شخصيت و شادكامي....................................................................................................................................................57

4-2-عزت نفس.............................................................................................................................................................58

عزت نفس درقرآن مجيد ..........................................................................................................................................60

عزت نفس کلي.............................................................................................................................................................61

عزت نفس اجتماعي......................................................................................................................................................62

عزت نفس تحصيلي.......................................................................................................................................................62

مولفه هاي اساسي عزت نفس.....................................................................................................................................62

ماهيت عزت نفس..........................................................................................................................................................63

نظريه ي جیمز ............................................................................................................................................................64

نظريه ي ميد .................................................................................................................................................................65

نظريه ي کولي................................................................................................................................................................66

نظريه ي ساليوان...........................................................................................................................................................66

نظريه ي روزنبرگ.........................................................................................................................................................68

نظريه ي هورنای...........................................................................................................................................................68

نظريه ي آدلر..................................................................................................................................................................69

5-2- پيشينه مطالعات ...............................................................................................................................................70

ورزش و شادکامي..........................................................................................................................................................76

جمع بندي.....................................................................................................................................................................79

فصل سوم: روش تحقیق

1-3-نوع روش تحقيق.................................................................................................................................................81

2-3-جامعه آماري........................................................................................................................................................81

3-3-نمونه و روش نمونه‌گيري..................................................................................................................................81

1-3-3-ملاک‌هاي انتخاب نمونه...............................................................................................................................82

2-3-3-ملاک‌هاي حذف نمونه..................................................................................................................................82

4-3-متغيرهاي پژوهش..............................................................................................................................................83

5-3 ابزار گردآوری اطلاعات ......................................................................................................................................84

1-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت.................................................................................86

2-5-3-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت............................................................................................................86

3-5-3-پرسشنامه شادكامي آكسفورد.....................................................................................................................85

6-3-شيوه ي اجراي پژوهش.....................................................................................................................................87

7-3-ملاحظات اخلاقي................................................................................................................................................88

8-3-روش تجزيه و تحليل اطلاعات.........................................................................................................................88

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4- يافته هاي توصيفي............................................................................................................................................90

2-4- يافته هاي استنباطي.........................................................................................................................................93

1-3-4- فرضيه اصلي پژوهش...................................................................................................................................94

1-3-4- فرضيه اصلي پژوهش...................................................................................................................................95

2-3-4- فرضيه هاي فرعي.........................................................................................................................................97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-بحث و نتیجه گیری.........................................................................................................................................105

2-5-تبیین های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش...............................................................................................105

1-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش...................................................................................107

2-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش.................................................................................109

3-2-5-تبیین یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش.................................................................................111

3-5-محدودیت ها و موانع پژوهش.......................................................................................................................114

4-5- پیشنهاد های پژوهشی..................................................................................................................................114

5-5- پیشنهادات کاربردی پژوهش.......................................................................................................................114

پیوست ها

پرسشنامه اطلاعات شخصی.....................................................................................................................................117

منابع

منابع فارسی................................................................................................................................................................132

منابع لاتین..................................................................................................................................................................140

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................................154


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه