جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته روان شناسی گرایش: صنعتی و سازمانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماري شامل 150 نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزتنفسسازماني پير،گاردنر،كامينگزودانهام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريانو پرسشنامه عدالت سازماني نيهوفومورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري شغلي نقش ميانجي دارد .از طرفی مولفه هاي عدالت سازماني با سازگاري شغلي داراي ارتباط معني داري هستند. همچنين در بین مولفه هاي سازگاري شغلي عزت نفس سازماني با فعال بودن ، واكنش پذيري و پشتكار داراي ارتباط معني داري است .از طرف ديگر ازبین متغيرهاي پيش بين ، مولفه هاي عدالت سازماني عدالت توزيعي و عدالت رويه اي و متغير پيش بين عزت نفس سازماني با متغير ملاك سازگاي شغلي دارای رابطه معنادار هستند كه به ترتيب عزت نفس سازماني از عدالت توزيعي و عدالت توزيعي ازعدالت رويه اي بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاري شغلي می‌باشد.

كليد واژه‌ها : سازگاري شغلي ، عدالت سازماني ، عزت نفس سازماني

فهرست مطالب

چکیده ..............................................................................................................................................................................1

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه..................................................................................................................................................................... 3

2-1 بيان مسئله........................................................................................................................................................... 5

3-1 اهميت و ضرورت پژوهش................................................................................................................................. 9

4-1 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 11

1-4-1 هدف كلي....................................................................................................................................................... 11

2-4-1 اهداف جزيي.................................................................................................................................................. 11

5-1 فرضيه هاي پژوهش.......................................................................................................................................... 12

6-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها.............................................................................................................. 12

1-6-1 تعريف مفهومي سازگاري شغلي................................................................................................................ 12

2-6-1 تعريف عملياتي سازگاري شغلي............................................................................................................... 12

3-6- 1 تعريف مفهومي عدالت سازماني.............................................................................................................. 13

4-6-1 تعريف عملياتي عدالت سازماني................................................................................................................ 13

5-6-1 تعريف مفهومي عزت نفس سازماني........................................................................................................ 13

6-6-1 تعريف عملياتي عزت نفس سازماني........................................................................................................ 14

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

1-2 مباني نظري......................................................................................................................................................... 16

1-1-2 سازگاري شغلي............................................................................................................................................. 16

2-1-2 عوامل موثر بر سازگاري شغلي ................................................................................................................ 17

3-1-2 نظريه هاي سازگاري شغلي....................................................................................................................... 18

4-1-2 عدالت سازماني............................................................................................................................................. 21

5-1-2 ابعاد عدالت سازماني.................................................................................................................................... 23

6-1-2 نظريه عدالت سازماني................................................................................................................................. 27

7-1-2 عزت نفس...................................................................................................................................................... 30

8-1-2 ابعاد و زمينه هاي عزت نفس.................................................................................................................... 35

9-1-2 نظريه عزت نفس.......................................................................................................................................... 40

2-2 پيشينه پژوهش.................................................................................................................................................. 44

1-2-2 پژوهش هاي داخلي..................................................................................................................................... 44

2-2-2 پژوهش هاي خارجي................................................................................................................................... 47

فصل سوم : فرايند پژوهش

1-3 روش پژوهش...................................................................................................................................................... 50

2-3 جامعه آماري....................................................................................................................................................... 50

3-3 نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................................... 50

4-3 متغيرهاي جمعيت شناختي........................................................................................................................... .51

5-3 ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 53

1-5-3 پرسشنامه عزت نفس.................................................................................................................................. 53

2-5-3 پرسشنامه سازگاري شغلي......................................................................................................................... 54

3-5-3 پرسشنامه عدالت سازماني......................................................................................................................... 54

6-3 روش تجزيه و تحليل داده ها......................................................................................................................... .55

7-3 ملاحظات اخلاقي.............................................................................................................................................. .55

فصل چهارم : يافته هاي پژوهشي

1-4 يافته هاي توصيفي .......................................................................................................................................... .57

1-1-4 متغيرهاي مورد مطالعه............................................................................................................................... .57

2-4 يافته هاي استنباطي........................................................................................................................................ .58

1-2-4 فرضيه اصلي.................................................................................................................................................. 58

2-2-4 فرضيه جزيي1 ............................................................................................................................................. .60

3-2-4 فرضيه جزيي 2 ........................................................................................................................................... .61

4-2-4 فرضيه جزيي 3............................................................................................................................................. 61

فصل پنچم : بحث و نتيجه گيري

1-5 بحث و نتيجه گيري......................................................................................................................................... .65

2-5 محدوديتهاي پژوهش....................................................................................................................................... 71

3-5پيشنهادات تحقيق.............................................................................................................................................. 73

1-3-5 پيشنهادات كاربردي.................................................................................................................................... 73

2-3-5 پيشنهادهاي پژوهشي................................................................................................................................. 74

منابع

منابعفارسی ..................................................................................................................................................................76

منابع انگلیسی..............................................................................................................................................................79

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه