جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A) گرایش: مدیریت آموزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ) برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد.

 

کلید واژه: تسهیم دانش، انتقال سریالی، انتقال پنهان، انتقال آشکار، انتقال استراتژیک، انتقال خبره، خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی

 

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله اساسي.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

16............................................................................................ 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق

1-4-2-اهداف فرعی تحقیق.. 8

1-5- سوالات تحقیق.. 9

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 9

1-6-فرضیات تحقیق.. 10

1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق.. 10

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 10

1-7- تعاریف متغیرها11

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها11

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها12

1-8- قلمرو تحقیق.. 13

1-9 متغیرهای تحقیق.. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی.. 16

2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی.. 16

2-1- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 17

2-1-3- عناصر رفتار شهروندی.. 18

2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی.. 19

2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 22

2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 23

2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش... 24

2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی.. 34

2-3-3- تعریف خلاقیت... 36

2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت... 36

2-3-5- مدل های خلاقیت... 37

2-3-6- ویژگی های افراد خلاق.. 37

2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 43

2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 44

2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري:45

2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوری:45

2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت... 46

2-3-12- مدیریت تقویت خلاقيت در سازمان:47

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی.. 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش انجام تحقیق.. 58

٣-3- فرآیند تحقیق.. 60

3-4- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-5- ابزار جمع آوری داده ها62

3-6-روش تحلیل آماری ..................................................................................................65

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 توصیف داده‌ها68

ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69

پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات... 70

ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72

4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 73

4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 74

4-2 بررسی فرض نرمال. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه:92

5-1- نتیجه گیری.. 92

5-2- بحث:93

۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقيق:93

۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقيق:94

۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقيق:95

۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقيق:95

۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقيق:96

۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقيق:96

۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقيق:97

3-5- محدودیت های تحقیق.. 97

4-5- پیشنهادات تحقیق.. 98

1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 98

2-4-5- پیشنهادها برای تحقیق در آینده100

منابع انگلیسی:105

پیوست ........................................................................................................................................118

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه