جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسي نظرات شهروندان تهراني‌، از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي‌، از نظر نوع داده‌ها كمي‌ و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها‌، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گيري در اين تحقيق‌، تصادفي ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ديدگاه خبرگان و نيز آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي‌پژوهش، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش، با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته گويه‌هاي مستخرجه در نمونه آماري مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفي، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطي از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

 

واژگان كليدي: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده:1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- مساله تحقیق:3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌:6

1-4- اهداف تحقیق‌:7

1-5- سوالات تحقیق‌:8

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق:8

1-7- روش تحقیق‌:8

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌:9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌:9

1-10- قلمرو تحقيق‌:9

1-11- جامعه آماري‌:9

1-12- تعاریف مفهومی:10

1-12-1-رسانه‌هاي ارتباط جمعي:10

1-12-2- مطبوعات‌:10

1-12-3-رادیو:10

1-12-4- تلویزیون:10

1-12-5- اینترنت:10

1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی:11

1-13- تعاریف عملیاتی:12

1-13-1- رسانه‌هاي ارتباط جمعي:12

1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی:12

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 15

2-2- وسایل ارتباط جمعی:15

2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی:15

2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی:19

2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌:21

2-6- مطبوعات‌:22

2-7- تغيير مفاهيم توليد و توزيع رسانه‌اي‌:23

2-8- روزنامه نگاري شهروندي پديده اي در عرصه اطلاع رساني‌:23

2-9- رادیو:24

2-10- تلویزیون:25

2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌:26

2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌:31

2-13- اینترنت:39

2-14-تاریخچه اینترنت‌:40

2-15- اينترنت و تحولات ايجاد شده‌:40

2-16- كاربرد‌هاي اينترنت در دنياي نوين‌:41

2-17- وضعيت اينترنت در جهان‌:42

2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌:42

2-19- تبلیغات محیطی:43

2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌:43

2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌:46

2-22- نقش آفريني رسانه‌هاي نوين در عرصه تحولات اجتماعي‌:52

2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:55

2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:57

2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌:58

2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌:59

2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌:60

2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌:61

2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌:62

2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌:63

2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌:66

2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:67

2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:67

2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌:68

2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌:68

2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌:69

2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌:70

2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌:70

2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای):71

2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است:73

2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است:73

2-39-3 - امنیت فرایند درون زاست:74

2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد:74

2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است:74

2-40- رهیافت اجتماع گرایی:76

2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌:78

2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:85

2-43- ابعاد نا امنی:86

2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی:87

2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهي افكار عمومي‌:87

2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی:88

2-47- رسانه احساسي زمينه ناامني‌:90

2-48- راهكارهاي ايجاد امنيت اجتماعي ازمنظر قرآن:96

2-49- پیشینه تحقیق:96

2-50- چهارچوب نظري و مدل تحقیق:101


فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 110

3-2- روش شناسی تحقيق‌:110

3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111

3-4- تعيين ا ندازه نمونه‌:111

3-5- اعتبار يا پايايي:111

3-6- روايي پرسشنامه تحقيق‌:112

3-7- روش آزمون وتحليل‌های آماری‌:112

3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌:113

3-9- ابزارها و اندازه گيري آزمودني‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه‌هاي تحقیق):113

3-10- تكنيك‌هاي تجزيه وتحليل اطلاعات‌:114

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1- مقدمه. 116

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌:116

4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌:116

4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌:120

4-4- آمار استنباطی‌:160

4-4-1- فرضيه اصلی.. 160

4-4-2- آزمون فرضيه‌های تحقيق:160

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 169

5-1-1- فرضيه اصلی:169

5-1-2- فرضیات فرعی:169

5-2- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق‌:169

5-2-1- استفاده از رسانه. 169

5-2-2- آزمون فرضيه فرعي اول:170

5-2-3- آزمون فرضيه فرعي دوم:170

5-2-4- آزمون فرضيه فرعي سوم:171

5-2-5- آزمون فرضيه فرعي چهارم:171

5-2-6- آزمون فرضيه فرعي پنجم:172

5-2-7- آزمون فرضيه فرعي ششم:172

5-2-8- آزمون فرضيه اصلی:172

5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق.. 173

5-4- پيشنهادات به محققين آتي.. 178

5-5- محدودیت‌های پژوهش:178

فهرست منابع.. 180

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه