جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) روان شناسی گرایش: عمومي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد؛ احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت. در سطح آمار استنباطي از آزمون­ همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می­کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل­پذیری به صورت مثبت قوی­ترین پیش­بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش­بینی کننده شادکامی می­باشد. همچنین نتایج پؤوهش نشان داد که احساس پیوستگی پیش بینی کننده قوی­تری نسبت به نارسایی هیجانی برای شادکامی است و بطور کلی احساس پیوستگی بالا باعث شادی افراد می­شود.

کلیدواژه:احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی، شادکامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 3

1-2-بيان مسأله................................................................................................................................................ 4

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش..................................................................................................................... 8

1-4-هدف­ پژوهش........................................................................................................................................... 8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری شادکامی............................................................................................................................ 13

2-1-1-ابعاد شادی.......................................................................................................................................... 17

2-1-2-بعد عاطفی شادی.............................................................................................................................. 17

2-1-3-بعد شناختی شادی........................................................................................................................... 18

2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی................................................................................................................... 18

2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی .............................................................................................................. 23

2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی.......................................................................................................... 25

2-2-1-بخش­های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی............................................................................ 30

2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی.............................................................................................................. 34

2-4-پیشینه پژوهشی...................................................................................................................................... 44

الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه............................................................. 44

ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه.................................................................... 47

ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی....................................... 48

2-5-جمع­بندي................................................................................................................................................. 49

2-6-فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................. 51

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-طرح پژوهش............................................................................................................................................ 53

3-2-جامعه آماري............................................................................................................................................ 53

3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش.......................................................................................... 53

3-4-ابزار پژوهش.............................................................................................................................................. 54

3-5-شیوه اجرای پژوهش.............................................................................................................................. 58

3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری................................................................................................................. 58

3-7-ملاحظات اخلاقي..............................

..................................................................................................... 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-يافته­هاي توصيفي ................................................................................................................................. 61

4-2-يافته­هاي استنباطي............................................................................................................................... 61

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-خلاصه پژوهش........................................................................................................................................ 68

5-2-تحلیل یافته های پژوهش..................................................................................................................... 69

5-3-محدوديت­هاي پژوهش.......................................................................................................................... 74

5-4-پيشنهادهاي کاربردي............................................................................................................................ 74

5-5-پيشنهادهاي پژوهشي............................................................................................................................ 59

منابع و مآخذ

منابع فارسی ...................................................................................................................................................... 77

منابع انگلیسی.................................................................................................................................................... 80

پيوست‌ها

پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی ............................................................................................... 91

پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی ..................................................................................................... 97

پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد ................................................................................................. 99

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................................101

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه