جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی- اينترنت

پايان نامه كارشناسي ارشد: رشته‌ي علوم ارتباطات اجتماعی گرايش ارتباطات اجتماعی

بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اينترنت»

(با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

تحقیق پیش رو با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد.هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق بود که عبارتند از اینکه آیا رابطه ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و... اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی وجود دارد یا خیر. با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه تحقیق شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش‌های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت‌های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.

نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامه­ها، داده‌های تحقیق استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با عنایت به یافته‌های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت‌های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.

ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت‌های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.

فهرست مطالب

چکیده‌ط

فصل اول:1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1. بیان مساله. 4

1-2.  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-3.  اهداف تحقيق.. 8

1-3-1. هدف اصلي.. 8

1-3-2. اهداف فرعی.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 8

1-5. فرضيه‏هاي تحقیق:9

1-5-1. فرضیة اصلی.. 9

1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9

1-6. مدل مفهومی.. 10

1-7. تعريف متغیرهای تحقیق.. 11

1-7-1. مشاركت:11

1-7-2. قابليت و پتانسيل اينترنت:11

1-7-3. آينده نگری:11

1-7-4. ميزان اعتماد به فضاي مجازي:12

1-7-5. زيرساختهاي اينترنتي:12

1-7-6. محدوديتهاي قانوني:12

1-7-7. نوع جذب مخاطبين:12

1-7-8. عدم آشنايي اعضاء:13

1-7-9. جوان:13

1-7-10.  سازمان غير دولتي  (سمن ):13

1-7-11. سازمان غير دولتي جوانان:13

فصل دوم:14

ادبیات نظری تحقیق.. 14

مقدمه. 15

2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری تحقیق.. 15

2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21

2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن:21

2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت:21

2-2-2-3 . داوطلبانه:22

2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی:22

2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی:22

2-2-2-6 . خودگردان:22

2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22

2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23

2-2-3.  بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23

2-2-3-1-گروهاجتماعي:24

2-2-3-2-سازمان:25

2-2-3-3-هويتغيردولتي:25

2-2-3-4- حيثيتتعاون:26

2-2-3-5-جهتگيريغيرانتفاعي:26

2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28

2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29

2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30

2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30

2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31

2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند.31

2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند.32

2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند.33

2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند.34

2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند.34

2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند.35

2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان:36

2-2-5-1.  ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38

2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است.38

2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است.39

2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است.39

2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39

2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40

2-3. فضاي مجازي )اینترنت)41

2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42

2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45

2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46

2-3-4.  اينترنت به مثابه حوزه‌ي عمومي.. 48

2-3-5. دسترسي همگاني به حوزه‌ي عمومي.. 50

2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ي دسترسي به حوزه‌ي عمومي.. 50

        2-4.مروری برپژوهشهای انجام شده................................................................................................51

      2-5. چهارچوب نظری تحقیق.............................................................................................................54

2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54

فصل سوم:60

روش شناسی تحقیق.. 60

مقدمه. 61

3-1.روش تحقیق.. 62

3-2. جامعۀ آماری.. 63

3-3. روش نمونه گیری.. 63

3-4.حجم نمونه. 64

3-5. واحد تحليل. 64

3-6. ابزار پژوهش... 64

3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش... 65

3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65

3-7-2. متغیرهای مستقل:66

3-7-2-1- آینده نگری:66

3-7-2-2- ميزان اعتماد به فضاي مجازي:66

3-7-2-3- زيرساختهاي اينترنتي:67

3-7-2-4- محدوديتهاي قانوني:67

3-7-2-5- نوع جذب مخاطبين.. 68

3-7-2-6- عدم آشنايي اعضاء68

3-8. روایی ابزار تحقیق.. 68

3-9. پایایی ابزار تحقیق.. 69

3-10. رویۀ جمعآوری دادهها70

3-11. فنون تجزيه و تحليل دادهها71

فصل چهارم:72

تجزیه و تحلیل یافته ها72

مقدمه. 73

4-1 توصیفیافته‌های تحقیق.. 74

4-2 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 84

4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره  و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته  93

فصل پنجم:100

خلاصه یافته‌های تحقیق.. 100

5-1. خلاصه یافته‌های توصیفی تحقیق.. 101

5-1-2- آینده نگری:101

5-1-3- آشنایی با اینترنت:101

5-1-4- جذب مخاطبان:101

5-1-5- محدودیت‌های قانونی:101

5-1-6- اعتماد به اینترنت:102

5-1-7- زیرساخت ها و امکانات:102

5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی:102

5-2. خلاصه یافته‌های تحلیلی.. 102

5-2-1- فرضیه‌های اصلی.. 102

5-2-1-1- فرضیه اول:102

5-2-1-2- فرضیه دوم:103

5-2-1-3- فرضیه سوم:103

5-2-1-4- فرضیه چهارم:104

5-2-1-5- فرضیه پنجم:104

5-2-1-6- فرضیه ششم:104

5-3- فرضیه‌های فرعی.. 105

5-3-1- فرضیه فرعی اول:105

5-3-2- فرضیه فرعی دوم:105

5-3-3- فرضیه فرعی سوم:106

5-4. نتیجه گری.. 106

5-5. پیشنهادات تحقیق.. 110

5-5-1- پیشنهاداتکاربردی.. 110

5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد. 113

5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده113

5-7- منابع. 114

پرسشنامه. 117

Abstract:122

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه