جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزیابی تاثیر سیستم های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه آزمايشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در سال زراعی 93-1392 در شهرستان خرم آباد انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل سیستم‌های کودی (کود نیتروژن، کود بیولوژیک نیتروکسین، 50 درصد کود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین و شاهد بدون مصرف کود) و دو رقم نخود (ارقام آرمان و آزاد)، بود. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار تلفیقی 50 درصد کود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین در رقم آزاد باعث بیشترین مقدار در اجزای عملکرد دانه از قبیل تعداد غلاف در بوته (17/41) و وزن صد دانه (11/30) نخود شد. رقم آزاد به طرز معنی‌داری در تمامی صفات از رقم آرمان برتر بود. تیمارهای مصرف کود نیتروژن در رتبه دوم و کود نیتروکسین در رتبه سوم قرار گرفت. کاربرد کود نیتروکسین در کنار کود نیتروژن به صورت ترکیبی بیشترین اثر داشت به طوری که بیشترین (98/27 درصد) درصد پروتئین، مقادیر کلروفیل a (334/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) و b (112/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ)، در این تیمار حاصل شد. در نهایت بیشترین (47/1385 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه نخود در تیمار 50 درصد کود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین به همراه رقم آزاد به دست آمد.

کلمات کلیدی: نیتروژن، نیتروکسین، نخود

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- نخود ........................................................................................................................................ 3

1-2- گياه‌شناسى ................................................................................................................................ 4

1-3- ترکيب شيميايي ........................................................................................................................ 5

1-4- شرايط اقليمى و خاکى ............................................................................................................. 6

1-5- تناوب زراعي ........................................................................................................................... 7

1-6- کود زیستی نیتروکسین ............................................................................................................. 8

1-7- اثرات کودهای زیستی بر خصوصیات گیاهی ........................................................................... 9

1-8- کاربرد کودهای شیمیایی ........................................................................................................ 11

1-9- نقشكودهايبيولوژيكدرتوليدمحصول ............................................................................ 13

1-9-1- مزايا،معايبومحدوديتهاياستفادهازكودهايبيولوژيك .......................................... 14

1-10- تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی ........................................................................................ 15

1-11- اهداف تحقیق ...................................................................................................................... 16

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌ها

2-1- مصرفبهينهكود ................................................................................................................... 18

2-2- نقش کودهای زیستی در افزایش کیفی و کمی حبوبات ......................................................... 19

2-2-1- تاثیر بر ریشه و وزن خشک اندام‌های گیاهی .................................................................... 19

2-2-2- تاثیر کودهای زیستی بر میزان پروتئین گیاه ....................................................................... 20

عنوان                                                                                      صفحه

2-2-3- اثر بر غلظت کلروفیل برگ ............................................................................................... 21

2-2-4- تاثیر بر اجزای عملکرد ...................................................................................................... 22

2-2-5- وزن هزار دانه .................................................................................................................... 23

2-2-6- عملکرد بیولوژیک ............................................................................................................. 24

2-3- تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای آندر غلات ............................................. 25

2-4- کود نیتروژن و اجزای عملکرد ............................................................................................... 28

2-5- استفاده توأم از کودهای زیستی و شیمیایی ............................................................................ 30

2-6- نتيجه‌گيری ............................................................................................................................. 31

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1 شرايط اقليمي و مشخصات محل آزمايش ............................................................................... 33

3-2- مشخصات و شرایط آب و هوایی محل آزمایش .................................................................... 33

3-3- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش .............................................................. 34

3-4- طرح آزمايش ......................................................................................................................... 35

3-5- کود زیستی نیتروکسین ........................................................................................................... 36

3-6- نیتروژن .................................................................................................................................. 36

3-7- تهیه بستر و کاشت ................................................................................................................. 36

3-8- عمليات برداشت .................................................................................................................... 37

3-9- نمونه برداري‌ها ...................................................................................................................... 37

3-9-1- شاخص سطح برگ ........................................................................................................... 37

عنوان                                                                                 صفحه

3-9-2- ارتفاع گياه ......................................................................................................................... 38

3-10- نمونه برداري صفات عملکرد نهايي .................................................................................... 38

3-10-1- تعداد دانه در شاخه فرعی ............................................................................................... 38

3-10-2- تعداد دانه در شاخه اصلی ............................................................................................... 38

3-10-3- تعداد غلاف در بوته ........................................................................................................ 39

3-10-4- تعداد غلاف در شاخه فرعی ........................................................................................... 39

3-10-5- تعداد غلاف در ساقه اصلی ............................................................................................. 39

3-10-6- تعداد شاخه فرعی ........................................................................................................... 39

3-10-7- فاصله اولین غلاف از سطح خاک ................................................................................... 40

3-10-8- وزن صد دانه ................................................................................................................... 40

3-10-9- عملکرد دانه .................................................................................................................... 40

3-10-10- عملکرد بيولوژيک ........................................................................................................ 40

3-10-11- شاخص برداشت ........................................................................................................... 40

3-10-12- غلظت کلروفیل ............................................................................................................. 41

3-10-13- پروتئین دانه .................................................................................................................. 42

3-11- تجزيه و تحليل آماري ......................................................................................................... 42

فصل چهارم: نتایج وبحث

4-1- نتایج جدول تجزیه واریانس .................................................................................................. 44

4-2- ارتفاع بوته ............................................................................................................................. 45

عنوان                                                                                   صفحه

4-3- تعداد دانه در شاخه‌های اصلی و فرعی نخود ........................................................................ 47

4-4- تعداد غلاف در بوته ............................................................................................................... 50

4-5- تعداد غلاف در شاخه فرعی و اصلی نخود ........................................................................... 52

4-6- تعداد شاخه فرعی .................................................................................................................. 55

4-7- فاصله اولین غلاف از سطح خاک .......................................................................................... 57

4-8- وزن صد دانه .......................................................................................................................... 59

4-9- عملکرد دانه ............................................................................................................................ 61

4-10- عملکرد بیولوژیک ............................................................................................................... 63

4-11- شاخص برداشت .................................................................................................................. 65

4-12- نتایج حاصل از تجزیه صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود .................... 67

4-12-1- غلظت کلروفیل برگ ....................................................................................................... 68

4-12-2- پروتئین دانه ..................................................................................................................... 70

4-12-3- شاخص سطح برگ .......................................................................................................... 73

4-13- نتیجه‌گیری ............................................................................................................................ 75

4-4- پیشنهادات .............................................................................................................................. 76

منابع ..................................................................................................................................................

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه