جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی(.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين منظور از بين کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده ازروش رگرسیون مورد ­ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها : توانمند سازی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش

فهرست مطالب

فهرست                             صفحه
چکیده :    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه :    3
1-2 بیان مساله :    5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :    7
1-4 اهداف تحقیق    9
1-5 فرضیه های پژوهش:    9
1-6 تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها :    10
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1 مبانی نظری توانمندسازی    14
2-2 تعاریف توانمندسازی:    16
2-3 الگوها و مدل های توانمندسازی    17
2-4 پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان    21
2-5 عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان    23
2-6 موانع توانمندسازی :    25
2-7 اهداف توانمند سازی کارکنان    27
2-8 ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف    32
2-9 فواید توانمند سازی    34
2-10 مبانی نظری ساختار سازمانی :    35
2-10-1 مفهوم ساختار    35
2-10-2 ابعاد ساختار سازمانی:    39
2-10-3 عناصر مشترک در سازمان ها:    40
2-10-4 انواع ساختارهای سازمانی:    41
2-11 مبانی نظری مدیریت دانش :    44
2-11-1 تاريخچه دانش    44
2-11-2 مديريت دانش    45
2-11-3 تعاريف مديريت دانش    46
2-11-4 مولفه هاي مديريت دانش    47
2-11-5 مفاهيم مرتبط با مديريت دانش    51
2-11-6 انواع مدل هاي مديريت دانش    52
2-11-7  عناصر اصلی مدیریت دانش     57
2-12 تحقیقات  پیشین :    60
2-13 جمع بندی :    64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق:    67
3-2 جامعه آماری    67
3-3 نمونه و روش نمونه گیری    67
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات    69
3-5 روش اجرا    74
3-6 ملاحظات اخلاقی    74
3-7 روشهای تجزیه وتحلیل    75
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی    77
 4-2 یافته های استنباطی :    80
4-3 نتیجه گیری:    82
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه :    89
5-2 خلاصه پژوهش    89
5-3 بحث و نتیجه گیری    90
5-4 محدودیتها و موانع  پژوهش    96
5-5 پيشنهادات    96
5-5-1  پیشنهادات پژوهشی    96
5-5-2 پیشنهادات کاربردی.    97

پیوستها
پرسشنامه ساختار سازمانی     ...99
پرسشنامه مدیریت دانش    100
پرسشنامه توانمند سازی     102

 منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی    106
ب) منابع انگلیسی    112
        
چكيده به زبان انگليسي  

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه