جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزیابی اثر کیفیت زنکاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی(M.A.) صنعتی و سازمانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماري اين پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس به حجم 736 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، 309 نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار استنباطي(ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، 27 درصد از واریانس "تحقق هدف"توسط محيط كار ايمن،يكپارچگي و توسعه قابليت ها؛ 31 درصد از واریانس "انطباق"توسط يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و محيط كار ايمن؛ 35 درصد از واریانس "یگانگی"توسط محيط كار ايمن، يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و تامين فرصت رشد؛ 38 درصد از واریانس "تداوم يا حفظ الگوها"توسطمحيط كار ايمن و يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كارقابل پیش بینی است. همچنین 7 درصد از واریانس "تحقق هدف"توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندي سازماني)؛ 10 درصد از واریانس "انطباق"توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ 14 درصد از واریانس "یگانگی"توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسیو11 درصد از واریانس "تداوم یا حفظ الگو"توسط تواضعقابل پیش بینی می باشد.

واژه های کلیدی: كيفيت زندگي كاري، رفتار شهروندي سازماني، اثربخشي سازماني

فهرست مطالب

         عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................................1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

1-2-بیان مساله...............................................................................................................................................................6

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش....................................................................................................................................7

1-4- معرفی متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................9

1-6- اهداف پژوهش....................................................................................................................................................10

1-7-سوالات پژوهشی.................................................................................................................................................11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری........................................................................................................................................................13

2-1-1- اثربخشی سازمانی.........................................................................................................................................13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی................................................................................................14

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ......................................................................................................................18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی............................................................................................................................22

2-2-کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................................22

2-2-1تعريف کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری درمدل والتون...................................................................................25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین ............................................................................................................................................27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری............................................................................28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................................33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی..........................................................................................................43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی...............................................................................44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی...................................................................................47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................48

2-4-پیشینه پژوهش...................................................................................................................................................49

2-4-1-پژوهش های خارجی.....................................................................................................................................49

2-4-2- پژوهش های داخلی.....................................................................................................................................50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین.....................................................................................................................51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق............................................................................................................................................52

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................54

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری..................................................................................................................54

3-3- ابزارهای پژوهش................................................................................................................................................54

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................................................................................58

3-5- ملاحظات اخلاقی...............................................................................................................................................58

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- يافته هاي توصيفي............................................................................................................................................60

4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش..............................................................................................................62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................73

5-2-محدودیت ها در پژوهش...................................................................................................................................80

5-2-1-محدودیت های پژوهشی..............................................................................................................................80

5-2-2-محدوديت هاي اجرایی.................................................................................................................................81

5-3- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................................82

5-3-2-پيشنهادهای پژوهشي...................................................................................................................................83

منابع فارسی...................................................................................................................................................................85

منابع انگلیسی................................................................................................................................................................90

پیوست ها........................................................................................................................................................................

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه