جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی قدرت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) روان شناسی گرایش : عمومی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي امكان پيش¬بيني خودكارآمدي تحصيلي دانش¬آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعي و جو رواني - اجتماعي كلاس بود. بدين منظور نمونه 360 نفري  (173 دختر و 188 پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان شیراز به شيوه نمونه¬گيري خوشه¬اي تصادفي انتخاب شدند.  به منظور گردآوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه¬هاي خودكارآمدي تحصيلي، مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان، و مقياس جو رواني-اجتماعی كلاس استفاده شد. داده¬ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه تحلیل شدند.
نتايج نشان داد كه رابطه معني¬داري بین اضطراب اجتماعی و ابعاد آن با خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد همچنین نتایج نشان داد رابطه معنی¬داری بین جو روانی اجتماعی کلاس و ابعاد آن با خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد. تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد متغير اضطراب اجتماعی و ابعاد آن حدود 56 درصد و جو روانی اجتماعی کلاس حدود 35 درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی را پیش¬بینی کردند (01/0.(P<
در نتيجه مي توان بيان كرد متغيرهای روانی- اجتماعی نقش مهمی در پيش¬بيني خودكارآمدي تحصيلي دانش¬آموزان دارند.
واژگان كليدي: خودكارآمدي تحصيلي، اضطراب اجتماعي، جو رواني- اجتماعي كلاس، دانش¬آموزان دوره دبیرستان.

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده................................................................................................................................................... ...........................1

فصل اول: کلیات تحقیق‌

مقدمه.......................................................................................................................................... ................................................3

بیان مسئله................................................................................................................................. ..............................................9

اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... ..............................................12

اهداف پژوهش.......................................................................................................................... ..............................................14

فرضیه­های پژوهشی.............................................................................................................. ..............................................14

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.................................................................... ..............................................15

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی ‌

بخش اول: مبانی نظری پژوهش.......................................................................................... ..............................................17

1- خودکارآمدی تحصیلی..................................................................................................... ..............................................17

تعاریف و ویژگی­های خودکارآمدی..................................................................................... ..............................................17

تعیین کننده­های خودکارآمدی........................................................................................... ..............................................20

مراحل رشد خودکارآمدی..................................................................................................... ..............................................23

خودکارآمدی و اضطراب......................................................................................................... ..............................................26

2- اختلال اضطراب اجتماعی............................................................................................... ..............................................26

تعریف اختلال اضطراب اجتماعی........................................................................................ ..............................................29

ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.............................................................. ..............................................31

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی.......................................................................................... ..............................................32

دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی................................................................... ..............................................33

نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی.............................................................. ..............................................34

اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان.............................................................................. ..............................................35

دیدگاه­های نظری در باره اضطراب...................................................................................... ..............................................37

ديدگاه روان پويايي................................................................................................................. ..............................................37

ديدگاه رفتارگرایی................................................................................................................... ..............................................39

ديدگاه شناختی....................................................................................................................... ..............................................40

ديدگاه زيست شناختي.......................................................................................................... ..............................................42

ديدگاه انسان­گرایی................................................................................................................. ..............................................44

ديدگاه اجتماعی...................................................................................................................... ..............................................45

سبب شناسی اضطراب اجتماعی......................................................................................... ..............................................45

نظریه­های روانپویشی............................................................................................................ ..............................................45

نظریه­های رفتاری.................................................................................................................... ..............................................46

نظریه­های زیستی.................................................................................................................... ..............................................47

دستگاه عصبی خودمختار...................................................................................................... ..............................................48

انتقال دهنده­های شیمیایی................................................................................................... ..............................................48

عوامل ارثی................................................................................................................................ ..............................................49

الگوهای نظری اضطراب اجتماعی....................................................................................... ..............................................50

نظریه طرحواره بک................................................................................................................. ..............................................50

نظریه شبکه متداعی باور....................................................................................................... ..............................................51

الگوی شناختی کلارک و ولز................................................................................................ ..............................................51

الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ....................................................... ..............................................52

مدل شناختی اضطراب اجتماعی بک،امری و گرینبرگ................................................ ..............................................52

3- جو­روانی-اجتماعی کلاس............................................................................................... ..............................................53

تعاریف........................................................................................................................................ ..............................................53

انواع جو ­روانی حاکم بر کلاس............................................................................................. ..............................................53

ویژگی­های روابط انسانی مطلوب در مدرسه..................................................................... ..............................................54

دو بعد اساسی جو مدرسه..................................................................................................... ..............................................55

بخش دوم ادبیات پژوهش..................................................................................................... ..............................................56

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................... ..............................................56

تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................................................................... ..............................................59

جمع­بندی ادبیات پژوهش............................................................................. ...................... ......................................................................63

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش............................................................................................................................ ..............................................65

جامعه آماری ............................................................................................................................ ..............................................65

نمونه و روش نمونه­گیری ...................................................................................................... ..............................................65

ابزارهای گردآوری اطلاعات................................................................................................... ..............................................66

مقیاس جو­روانی- اجتماعی کلاس...................................................................................... ..............................................66

مقياس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان......................................................................... ..............................................67

مقياسخودكارآمدیتحصيلي............................................................................................. ..............................................68

شیوه اجرا................................................................................................................................... ..............................................68

روش تجزیه و تحلیل داده­ها................................................................................................. ..............................................69

ملاحظات اخلاقی..................................................................................................................... ..............................................69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات اضطراب اجتماعی..................................... ..............................................71

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات جو روانی-اجتماعی کلاس...................... ..............................................72

توصیف نمرات آزمودنی­ها بر حسب نمرات خودکارآمدی تحصیلی............................ ..............................................72

ماتریس همبستگی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی................................. ..............................................73

تحلیل رگرسیون اضطراب اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی.................................... ..............................................74

ماتریس همبستگی جو روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی تحصیلی................ ..............................................76

تحلیل رگرسیون جو روانی- اجتماعی کلاس بر خودکارآمدی تحصیلی................... ..............................................77

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و بررسی یافته­های پژوهش........................................................................................ ..............................................79

فرضیه اول پژوهش................................................................................................................. ..............................................79

فرضیه دوم پژوهش................................................................................................................. ..............................................80

فرضیه سوم پژوهش................................................................................................................ ..............................................81

فرضیه چهارم پژوهش............................................................................................................ ..............................................82

محدودیت­های پژوهش.......................................................................................................... ..............................................85

پیشنهادهای پژوهشی............................................................................................................. ..............................................86

پیشنهادهای نظری پژوهش.................................................................................................. ..............................................87

پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................. ..............................................89

منابع........................................................................................................................................... ..............................................90

پیوست...................................................................................................................................... ..............................................106

چکیده انگلیسی..................................................................................................................... ................................................114

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه