جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل موثر بر مشارکت مرتعداران در طرح های مرتعداری (مطالعه ی موردی: مراتع شهعرستان خاتم-استان یزد)

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) مهندسی کشاورزی گرایش: مرتعداری

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده:

مشارکت، طی دهه های اخیر به عنوان یک ضرورت عقلانی، اخلاقی و انسانی مهم ترین متغیر توسعه بوده و امروزه در سطوح مختلف توسعه و برنامه ریزی کمتر طرح و پروژه ای را می بینیم که در برنامه های خود مشارکت مردمی را در تمام مراحل مورد توجه قرار ندهد. مراتع نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. بارشهای جوی نامطلوب، اعتبارات تخصیصی نامناسب، عدم جلب توجه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، ضعف تشکیلاتی و کمبود نیرو به خصوص نیروی پرمهارت و تحصیل کرده با رشته تحصیلی مرتبط ضرورت امر را دو چندان می کند. به منظوربررسي عوامل موثر برمشاركت مرتعداران در طرحهاي مرتعداري مراتع شهرستان خاتم، 7 طرح مرتعداری و 14 ممیزی مرتع شهرستان خاتم به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 117 بهره بردار نظرسنجی شدند. روش تحقيق اين مطالعه توصیفی و تحلیلی است. ابزار دسترسی به داده های تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه ها در قالب طیف لیکرت طراحی گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده با استفاده از روش­های آماری من ویت نی وکروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی اختلاف و ارتباط آماری انجام شد. نتایج نشان داد که حداقل سن مرتعداران پرسش شونده 33 سال و حداکثر آن 90 سال می باشد. تمرکز کلی داده های سن در مرکز و حوالی سن 60 سال متمرکز می باشد. کهولت سن بارز است. بی سوادی در سطح نمونه تحقیق با 49 پاسخگو معادل 88/41 درصد بیشترین فراوانی را نشان می دهد. عدم ارائه تسهیلات بانکی و بی اطلاعی بهره برداران از جمله دلایل عدم مشارکت آنها در اجرای پروژه های مرتعی است. درصد قابل توجهی از افراد مورد تحقیق از اهداف طرح مرتعداری اطلاعی ندارند. سن افراد مورد تحقیق با نحوه نگرش آنها به موضوع مهم مشارکت، اختلاف معنی داری ندارد. نگرش افراد مورد تحقیق در ارتباط با تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری معنی دار نیست. اکثر آنها اعتقاد دارند که طرحهای مرتعداری بر بیکاری تاثیر مثبت دارند.

کلمات کلیدی: یزد، خاتم، مشارکت، نگرش سنجی، مرتعدار، طرحهای مرتعداری

فهرست مطالب

چکیده......................................................................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه و کلیات

1ـ1. مقدمه. 3

1ـ2. اهمیت مشارکت... 4

1-3. ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-4-1. اهداف علمی.. 8

1-4-2. اهداف کاربردی.. 9

1-5. فرضیات تحقیق.. 9

1-6. اهمیت تحقیق.. 9

1-7. مبانی نظری تحقیق.. 11

1-7-1. نظریه گاندی.. 11

1-7-2. نظریه ژولیوس نیرره12

1-7-3. نظریه ویتز. 12

1-7-4. نظریه عبیدالله خان.. 13

1-7-5. نظریه کاردل انگیز شارل فوریه. 14

1-7-6. نظریه بندورا14

1-8. مفاهیم و تعاریف... 14

فصل دوم: پیشینۀ تحقیق

2-1. پیشینۀ تحقیق در ایران.. 19

2-2. پیشینۀ تحقیق در خارج.. 26

2-3. جمع بندی تجارب داخلی و خارجی.. 29

فصل سوم: روش کار و تحقیق

3-1. مشخصات منطقه مورد مطالعه. 32

3-1-1. سیمایعمومی استان یزد و شهرستان خاتم.. 32

3-1-2. جمعیت... 35

3-1-3. هواشناسی و اقلیم.. 36

3-1-4. موقعیت پستی ها و بلندی ها39

3-1-5. پوشش گیاهی و جانوری.. 39

3-1-6. وضعیت منابع آب شهرستان خاتم.. 40

3-1-7. وضعيت زمين شناسي و خاک‏شناسي.. 40

3-2. روش تحقیق.. 40

3ـ2ـ1. تعیین جامعه هدف... 41

3ـ2ـ2. حجم نمونه. 41

3ـ2ـ3. نمونهگیری.. 43

3ـ2ـ4. ابزار گردآوری دادهها43

3ـ2ـ5. بررسی روایی- پایایی پرسشنامه. 43

3ـ3. روش تحقیق.. 44

3ـ3ـ1. داده کاوی.. 44

3ـ3ـ2. بررسی مفروضات آماری.. 44

3ـ3ـ3. بررسی روابط و اختلافات آماری.. 45

3ـ3ـ4. متغیرهای تحقیق.. 45

فصل چهارم: نتایج

4-1. نتایج.. 48

4-1-1. داده کاوی.. 48

4-1-2. سوالات پژوهشی.. 54

4-1-2-1. تاثير کلاسهاي آموزشي برميزان مشارکت مردم در طرحهاي مرتعداري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟54

4-1-2-2. آیا سطح تحصيلات پاسخگویان بر نگرش آنها نسبت به تاثیر برگزاری کلاسهای آموزشی بر میزان مشارکت آنها تاثیر داشته است؟56

4-1-2-3. آیا بين سطح تحصيلات و ميزان مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري رابطه معني داري وجود دارد؟ آیا افزایش سطح تحصیلات باعث افزایش تمایل مرتعداران به مشارکت شده است؟59

4-1-2-4. آیا بين سن و ميزان مشارکت مرتعداران، در اجراي طرح‌هاي مرتعداري رابطه معني داري وجود دارد؟60

4-1-2-5. آیا مرتعداران روستایی وعشایری شهرستان خاتم از اهداف اجرای طرحهای مرتعداری اطلاع دارند؟61

4-1-2-6.چرا مرتعداران در عملیات اصلاحی و احیایی مربوط به مرتع خود مشارکت و همکاری نمی کنند؟64

4-1-2-7. تاثير طرحهاي مرتعداري درکاهش بيکاري منطقه را چقدر مي دانيد؟65

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری.. 69

5-2. پیشنهادات... 75

پیوست‌ها

پیوست 1- پرسشنامه. 77

پیوست 2- تصاویر. 82

منابع و ماخذ

منابع فارسی .......................................................................................................................................................................87

منابع انگلیسی ....................................................................................................................................................................93

چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................97

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه