جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان دانشگاه تربيت مدرس تهران

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت آموزشي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

توانمندسازي نيروي انساني يكي از اعجازآورترين رويكردهاي توسعه منابع انساني مي باشد كه منجر به بالندگي نيروي انساني در سازمان مي گردد. توانمندسازي کارکنان يکي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري کارکنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني است. يکي از عوامل موثر بر توانمندسازي، تسهيم دانش و انتقال آن ميان کارکنان سازمان يا به عبارت بهتر، استفاده از مديريت دانش در سازمان مي­باشد.

با توجه به اینکه هدف ازاينتحقیق،بررسيرابطهبينمديريت دانشوتوانمندسازي کارکنان دانشگاه تربيت مدرس مي­باشد، لذا اين تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي بوده و از لحاظ استراتژي از نوع تحقیق هاي کمي و به روش پيمايشي و از نوع مقطعي و به روش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. فرضيه اصلي تحقيق بيانگر ارتباط بين مديريت دانش و توانمندشدن کارکنان دانشگاه تربيت مدرس است. جامعة آماري در اين تحقيق، 239 کارمند با مدرک کارشناسي و بالاتر دانشگاه تربيت مدرس، که در سال 1392 مشغول ارائه خدمت هستند مي­باشد که از اين ميان، نمونه آماري با استفاده از فرمول گرجسي و مورگان (1970) و به شیوه تصادفی ساده برابر با 98 نفر مورد بررسي قرار گرفتند؛ جمعآورياطلاعاتبهدوروشكتابخانه­ايوميداني(پرسشنامه)صورتگرفتهاست. در اين تحقيق دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است: 1- پرسشنامه سنجش مديريت دانش برگرفته از مدل نانوکا و تاکوچي 2- پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر(ترکيب مدل روانشناختي توماس و ولتهوس1990 و ميشرا 1992). سازهها ازطريقاستفادهازمقياسهايموجود و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته،مورداندازهگيريقرارگرفته وبه منظوربررسيارتباطاتازروشهمبستگي پيرسون استفادهشده است.

نتايجبدستآمدهحاكيازتاييدتماميفرضيههايتحقيقدرسطحاطمينان95% است؛نتايج فرضيات فرعي تحقيق نشان داده که بين زيرساخت‌ها/ تکنولوژي( خلق دانش)، فرهنگ/ ساختار سازماني(تسهيم دانش) ، بهره‌برداري از دانش(بکارگيري دانش) و فرآيندهاي سازماني مبتني بر دانش         ( ذخيره­سازي دانش) با توانمندشدن کارکنان در سازمان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنين طبق نتيجه فرضيه اصلي، ارتباط معنادار بين مديريت دانش و توانمندشدن کارکنان تاييد شده و ضريب همبستگي ميان آنها ( 623/0) مي‌باشد که بيانگر ارتباط معنادار قوي ميان اين دو متغير است.با توجه به نتايج اولويت­بندي ابعاد مديريت دانش نيز مشخص شد که بُعد بکارگيري دانش از همه مهمتر است و ساير ابعاد به ترتيب اهميت عبارتند از: ذخيره­سازي دانش، تسهيم دانش و خلق دانش.

 

كلماتكليدي: مديريت دانش، ذخيره­سازي دانش، تسهيم دانش، خلق دانش، بکارگيري دانش، توانمندسازي کارکنان،دانشگاه تربيت مدرس

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه