جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگیدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور،براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد    تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بینابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار

فهرست مطالب
چکیده    10
مقدمه    12
بیان مسئله    13
اهمیت و ضرورت    17
اهداف تحقیق:    18
فرضیه های تحقیق:    19
محدودیت های تحقیق    20
تعریف مفهومی متغیرها:    21
مقدمه    23
کیفیت زندگی    23
تعاریف کیفیت زندگی    23
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی    27
هویت و کیفیت زندگی    28
کیفیت زندگی کاری    28
تاریخچه کیفیت زندگی کاری    28
تعاریف کیفیت زندگی    31
فضای مفهومی کیفیت زندگی    34
ماهیت هوش    38
انواع هوش    39
هیجان و اجزاء آن    40
مدل های هوش هیجانی    42
مدل های هوش هیجانی    46
مدل بار-آن    49
مدل دانیل گلمن    50
هوش هيجاني    51
درآمدي بر هوش هيجاني    51
تاریخچه کیفیت زندگی    54
عوامل موثر بر کیفیت زندگی    56
ویژگی های کیفیت زندگی    57
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی    59
تحقیقات داخلی    60
تحقیقات خارجی    78
خلاصه نتایج تحقیقات    85
فصل سوم    86
روش شناسی    86
مقدمه    87
روش و طرح کلی تحقیق:    87
جامعه آماری و روش نمونه گیری    87
تعاریف عملیاتی متغیرها    88
ابزارهای اندازه گیری:    88
روش تجزیه و تحلیل    91
فصل چهارم    92
یافته های تحقیق    92
توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها    93
- تحلیل استنباطی داده ها    98
فصل پنجم    103
بحث و نتیجه گیری    103
مقدمه    104
خلاصه تحقیق    104
یافته های توصیفی    104
یافته های استنباطی داده ها    105
بحث و نتیجه گیری    105
پیشنهادات برخاسته از تحقیق    108
پیشنهاد برای تحقیقات آتی    109
منابع و ماخذ    110

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه