جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

The Relationship Between Multiple Intelligence(MI) And Vocabulary Learning Strategies Among Iranian EFL Learners

Thesis submitted in partial fulfillment of master degree

جدید

15,000 تومان

توضیحات

Abstract:

The present study aimed at identifying the relationship between multiple intelligences(MI) and vocabulary learning strategies(VLS) among the Iranian EFL learners. The participants were senior students at Kerman Azad University majoring in English Language Teaching. More specifically answers to the following research questions were sought: Is there any relationship between MI and types of vocabulary learning strategies among the Iranian EFL learners? Which type of intelligence or combination of intelligences is the best predictor of vocabulary learning strategy? And also, Is there any type of intelligences or combination of intelligences to be a predictor of weakness or strangeness in Iranian EFL learner’s vocabulary learning strategies? To this end, two kinds of instruments were used in this study: Schmitt's vocabulary learning strategies (1997) and an MI questionnaire whose construct validity was checked through principal factor analysis. The data were analyzed both descriptively inferentially. The findings of the study revealed that there is a relationship between MI and vocabulary learning strategies . Furthermore, there are several types of the intelligences and combination of intelligences to be the best predictor of vocabulary learning strategies. And alsointelligence or combination of intelligences are a predictor of weakness or strangeness in Iranian EFL learner’s vocabulary learning strategies. Seemingly, the results are context-bound not universal.

Key Words: Multiple intelligence, Vocabulary learning Strategy, EFL Learners

CHAPTER   ONE

    

1   INTRODUCTION  

1.1   Background

1.2   Problem Statement

1.3   Objective of the Study

1.4   Research Questions

1.5   Significance of the Study  

1.6   Limitation of the Study  

1.7   Definition of key terms

         1.7.1   multiple intelligence

         1.7.2   Vocabulary Learning Strategies        

         1.7.3     EFL Learners  

Chapter two

2 REVIEW OF LITERATURE  

     Introduction  

2.1   Intelligence

2.2   Psychometric Approuch

2.3 In Quotient (IQ)

2.4   Nature Versus Narture In Intelligence

   2.4.1   Heritability And Intelligence

2.5   New And Emerging Theories of Intelligence

     2.5.1    Triarchic Theory Of Human Intelligence

     2.5.1.1   Analytic(compontial)facet

     2.5.1.2   Creative (experimental)Facet

     2.5.1.3   Practical (contextual) Facet

     2.5.2     Emotional Intelligence

         2.5.2.1   Self awarness

         2.5.2.2   Mood Managment

         2.5.2.3   Self Motivation

         2.5.2.4   Empathy

         2.5.2.5   Managing Relation ship

2.5.3     Moral intelligence

   2.5.4     Multiple intelligence Theory

         2.5.4.1   Multiple intelligence profils

         2.5.4.2     Multiple intelligenc domains

           2.5.4.2.1     The Analytic Domin(logical,rhythmic,natural)

           2.5.4.2.2   The Interactive Domain(linguistic,interpersonal,kinesthetic)

             2.5.4.2.3   The Introspectiv Domain (intrapersonal, existential ,                         kinesthetic)

 

        2.5.4.3       Gardner’s categories of intelligence

  

             2.5.4.3.1       Verbal-Linguistic Intelligence

             2.5.4.3.2       Mathematical-Logical Intelligence

              2.5.4.3.3       Visual -Spatial Intelligence

             2.5.4.3.4       Intrapersonal Intelligence

             2.5.4.3.5       Bodily-Kinesthetic Intelligence

            2.5.4.3.6       Interpersonal Intelligence

            2.5.4.3.7       Naturalist Intelligence  

             2.5.4.3.8       Musical-Rhythmic Intelligence

             2.5.4.3.9       Existential Intelligence

      2.5.4.4                 Effects On Learning

       2.5.5     Definition of language learning strategies

 

     2.5.6 Types of Vocabulary Learning Strategies

       2.5.6.1   Direct Strategies

       2.5.6.1.1     Memory strategies

      2.5.6.1.2     Cognitive strategies

       2.5.6.1.3     Compensational strategies

     2.5.6.2   Indirect strategies

         2.5.6.2.1   Meta cognitive strategies

       2.5.6.2.2   Social strategies

Chapter three

3   METHODOLOGY  

       Introduction

3.1   Population and Sampling

3.2   Instrumentation

     3.2.1 Vocabulary learning   Questionnaire  

     3.2.2   MI Questionnaire

3.3 Data Collection Procedure

3.4  Data Analysis

 

4   RESULT AND DISCUSSION  

  

   4.1           Introduction

   4.2         Statical Data Analysis

     4.2.1       Goodness of measure

     4.2.2      Descriptive Analysis Results

     4.2.3       Correlation Analysis

       4.2.4    Regression Analysis Result

4..3         Hypothesis Testing Result

5  conclusion

5.1   Introduction

5.2     Summary Of Findings

5.3    Implication Of Study

5.4    Suggestions For Further Strategy

 

  

References

    

Appendix A

                  

                 Vocabulary learning strategy questuionnair

 

Appendix B

 

               Multiple intelligences questionnair

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه