جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر کاربرد سوپر جاذب بر رشد وزنده مانی نهال های بنه گلابی جنگلی سرو نقره ای و بلوط دارمازو.

پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

این تحقیقدر محوطهدانشکدهمنابعطبیعیدانشگاهارومیهاجرا گردید.علتانتخاباینمکانبهجايعرصۀجنگلی،امکانکنترلشرایط محیطینسبتبهعرصۀجنگلبود زماناجراياینطرحاز اوایلخردادماه1392تااواخرمهرماه1392بود.طرحآزمایشیمورداستفادهدراینمطالعه،طرحبلوكکاملا تصادفیمی­باشدوتیمارهايموردبررسیدراینطرحعبارتنداز:

تیمارسوپرجاذبدرچهارسطح:) A شاهدبدونسوپرجاذب)، B (ترکیب100گرمسوپرجاذبخشکباخاك)، C (سیلندرعموديحاوي سوپرجاذبمرطوب)، D(سیلندرافقیحاويسوپرجاذبمرطوب).

اینتیمارهابراينهالهايدوسالهبنه، گلابی، بلوط و سرو نقره­ای بهصورتجداگانهموردآزمایشقرارگرفتند. مشخصاتسیلندرهايپلیاتیلنیکهدراینتحقیق مورداستفادهقرارگرفتندعبارتنداز:

طول 25 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر. این سیلندرها از طرفی که در خاك و در مجاورت ریشه نهال­ها قرار می­گیرند به فواصل 3 سانتی متر از هم سوراخ گردیدند تا تماس خاك با سوپر جاذب برقرار گردد.  تکرار براي هر کدام از تیمارها در نظر گرفته شد. بنابر این 80 واحد آزمایشی در این آزمایش وجود دارند.

 متغیرهایارتفاع نهال (بادقت 1/0 سانتی متر)،قطریقه نهال (با دقت 1/0 میلیمتر)، وزنخشکساقه،ریشهوبرگنهال­ها و تعداد روزهايزنده­مانیدرطولدورهآزمایشثبتگردیدند.

نتایج نشان داد که بیشترین میزان رویش ارتفاعی، قطر یقه و تعداد روزهای زنده­مانی نهال­های بنه در تیمار سیلندر عمودی و برای گونه بلوط در تیمار سیلند افقی مشاهده گردید. هیچ اختلاف معنی­داری بین متغیرهای مورد بررسی درباره گونه گلابی جنگلی بین تیمارها مشاهد نگردید. نهال­های سرو نقره­ای در همان ابتدای شروع آزمایش به دلایل نامعلومی خشک گردیدند و از آزمایش کنار گذاشته شدند. به­طور کلی استفاده از تیمارهای سوپرجاذب سبب بهبود متغیرهای رویشی نهال­ها گردیدند که برای اطمینان بیشتر باید بررسی­های عمیق­تری در آینده صورت پذیرد.

واژگانکلیدي:سوپرجاذب،بنه،روزهايزندهمانی،رویشارتفاعی،رویشقطري

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه