جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمان مدارس خاص با مدارس عادی شهرستان بندرعباس انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان و مدیران مشغول در مدارس راهنمایی شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل می دادند نمونه آماری پژوهش 288 نفر بودند که با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه فرهنگی سازمانی دنیسون (2000) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاصل از اجرای پرسشنامه تحقیق و نیز از آزمون t یک گروهی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS به روش هم زمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی (1/0p=) مدارس خاص با مدارس عادی و نیز بین مولفه های فرهنگ سازمانی (05/0p>) مدارس خاص و عادی تفاوت وجود ندارد. در نهایت نتایج بیانگر این موضوع بودند که در سازماندهی مدیران و معلمان شاخص های سازمانی آنان از جمله فرهنگ سازمانی لحاظ نمی شود و اثر نوع مدرسه بر فرهنگ سازمانی معنادار نبوده است.

 

کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی مدارس خاص مدارس عادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده1

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

تعریف نظری.. 8

مولفه های فرهنگ سازمانی.. 9

تعریف عملیاتی.. 10

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

مقدمه. 12

2-1- مبانی نظری تحقیق.. 12

2-1-1- مفهوم فرهنگ سازمانی.. 12

2-1-2- تعريف فرهنگ سازماني.. 13

2-1-3- ويژگيهاي فرهنگ سازماني.. 14

2-1-5- عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی:20

2-1-6- چگونگي شكل‌گيري و تداوم فرهنگ سازماني.. 23

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-1-7- فرآيند تغيير فرهنگ سازماني.. 25

2-2- نقش فرهنگ... 28

2-3- فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره ‌فرهنگ هــــا30

2-4- فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار. 31

2-6- عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان. 35

2-7- انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان. 37

2-8- الگوی نوع شخصیت مدیریت.. 42

2-9- سير تاريخي مطالعات فرهنگ سازماني.. 43

2-10- فرهنگ قوي و فرهنگ ضعيف... 46

2-11- مشخصات فرهنگ قوي و ضعيف... 49

2-12- تفاوت فرهنگهای قوی یا ضعیف... 51

2-13- روش‌هاي تشخيص جنبه‌هاي فرهنگ... 53

2-2- پیشینه تحقیق.. 59

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. 70

3-1- روش تحقیق:70

3-2- جامعه آماری.. 70

3-3- نمونه آماری.. 71

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 71

3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه. 74

4-1- مشخصات جمعیتی.. 74

4-2- بررسی سوالات پژوهش... 78

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه. 86

5-1- یافته های تحقیق.. 86

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 87

5-3- پیشنهادات کاربردی.. 88

5-4- محدودیت های تحقیق.. 89

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه