جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران - مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برای رشته ی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

منشأ اصلي مزيت رقابتي در فناوري نهفته نيست، بلكه در فداكاري، كيفيت، تعهد و توانايي نيروي كار ريشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترين منابع هر جامعه ای مي توان به نتايج حاصل از تحرك و خلاقيت تحصیل کرده های آن اشاره كرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی اين افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      بیان مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش... 4

1-4-      اهداف پژوهش... 4

1-5-      سوالات پژوهش... 4

1-6-      فرضیه های پژوهش... 5

1-7-      متغیرهای پژوهش... 6

1-8-      تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 6

1-8-1-        تعريف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو تحقيق.. 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس... 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا19

2-2-6-5-     برگزاری كلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش... 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس... 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات... 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونيکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس... 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاريف و مفاهيم توانمند سازي.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازي.. 37

2-3-3-        رويکرد هاي توانمند سازي.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی (خود اثر بخشی). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی تحقیق.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی تحقیق.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش تحقيق.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوري اطلاعات... 62

3-4-      مدل مفهومی تحقیق.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق.. 64

3-6-      مقياس اندازه گيري.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماري تحقیق.. 66

3-8-      روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات... 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. .70

4-3-   اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج تحقیق.. 79

5-3-      پیشنهادات تحقیق.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه