جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

معادله حالت ماده ی هسته ای در دمای معین

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته فيزيک گرايش هسته‌اي

جدید

25,000 تومان

توضیحات

 

چكيده:

در اين پايان‌نامه معادله حالت ماده‌ي هسته‌اي را در دماي معين با استفاده از روش وردشي پايين‌ترين مرتبه قيد و به کمک برهم‌کنش به دست آورده‌ايم. اين روش مبتني بر نظريه بسط خوشه‌اي است. نمودار انرژي آزاد را بر حسب چگالي براي دماهاي مختلف رسم کرده‌ايم. در هر چگالي معين انرژي آزاد با افزايش دما کاهش مي‌يابد. نمودار فشار را نيز بر حسب چگالي براي دماهاي مختلف رسم کرده‌ايم. نمودارها گذار فاز مايع-گاز را نشان مي‌دهند. نتايج به دست‌آمده با ساير پتانسيل‌ها و روش‌ها سازگاري خوبي را نشان مي‌دهد.

واژه­هاي کليدي: ماده‌ي هسته‌اي، انرژي آزاد

فهرست مطالب

 

مقدمه. 3

فصل اول: پتانسيل هاي دونوکلئوني

1-1-خواص پتانسيل‌هاي هسته‌اي... 9

1-2-انواع پتانسيل‌هاي هسته‌اي... 10

1-2-1- پتانسيل‌هاي حقيقي دو نوکلئوني... 10

1-2-2- پتانسيل‌هاي دونوکلئوني پديده‌شناختي... 13

فصل دوم :مکانيک آماري

مقدمه. 27

2-1-مکانيک آماري... 27

2-2-مکانيک آماري کوانتومي... 30

2-3-آمار فرمي- ديراک.... 32

2-4-آمار بوز-انيشتين... 33

2-5-چگالش بوز-انيشتين... 34

2-6-مکانيک آماري و روابط ترموديناميکي... 35

فصل سوم :نظريه بسط خوشه اي

مقدمه. 39

3-1-نظريه بسط خوشه اي... 39

3-2-تابع همبستگي جسترو. 45

فصل چهارم :محاسبه معادله حالت ماده ي هسته اي به روش LOCV

مقدمه. 53

4-1-پتانسيل........... 53

4-2-انرژي خوشه‌هاي دو ذره‌اي... 55

4-3-محاسبه انرژي با پتانسيل........... 59

4-3-معادله حالت ماده‌‌‌ي هسته‌اي... 65

4-3-1-ماده‌ي هسته‌اي متقارن.. 65

4-3-2-ماده‌ي هسته‌اي نامتقارن.. 65

4-3-3-ماده‌ي نوتروني... 67

بحث و نتيجه‌گيري... 104

منابع.. 109

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه