جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر درک از شیوه های مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی گرایش مدیریت دانش بر عملکرد فردی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت (M.A) گرایش : مدیریت دولتی

بررسی تاثیر درک از شیوه های مدیریت منابع انسانی ، با نقش میانجی گرایش مدیریت دانش بر عملکرد فردی(مطالعه موردی دانشگاه محیط زیست استان البرز)

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران از سال های بسیار دور ، اداره انسان ها بود.اولین واحد ی که متولی اداره انسان ها شد، اداره کارگزینی یا روابط صنعتی بود.پس از جنگ جهانی دوم واحد های جدیدی به عنوان امور اداری یا کارگزینی یا روابط صنعتی ایجاد شد. از سال 1970 مدیریت منابع انسانی جایگزین امور اداری گردید تا بتواند عملکرد کاری آنرا افزایش دهد، بدیهی است تفکر مدیریت منابع انسانی بدون توجه به مدیریت دانش نمی تواند به هدف خود برسد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درک از شیوه های مدیریت منابع انسانی ، بانقش میانجی گرایش مدیریت دانش بر عملکرد فردی می پردازد. از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه محیط زیست استان البرز می باشد. حجم نمونه برابر با 140 نفر است. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد و روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای سنجش نرمال بودن دادهها و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوه های مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم بر عملکرد فردی تأثیر گذار بوده اما نقش واسطه مدیریت دانش در رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد فردی مورد تأیید قرار نگرفت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه3

1-2- بيان مسأله4

1-3- اهمیت وضرورت و تحقیق. 5

1-4- چار چوب نظری تحقیق .....................................................................................................................6

مدل مفهومی پژوهش تعدیل یافته مدل وانگ و جیان (2012)8

1-5-اهداف تحقیق. 9

1-6- فرضیه های تحقیق. 9

1-6-1-فرضیه اصلی. 9

1-6- 2-فرضیه فرعی 9

1-7-قلمرو تحقیق. 9

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه14

2-2- اهداف مديريت منابع انساني. 15

2-3- مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 16

2-4- وجه تمایز اصلی میان مفاهیم سنتی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی.16

2-5- فلسفه مدیریت منابع انسانی. 17

2-6- سیر تحول مدیریت منابع انسانی در جهان:17

2-7- سیر تحول مدیریت منابع انسانی در ایران:17

2-8- فعالیت های مدیریت منابع انسانی. 18

2-8-1- کارمند یابی و انتخاب.. 18

2-8-2- آموزش.. 20

2-8-3- کار تیمی. 20

2-8-4-  نظام جبران خدمات کارکنان. 22

2-8-5- ارزیابی عملکرد24

2-9-تعریف دانش... 26

2-10- تعریف مدیریت دانش... 26

2-11- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش... 27

2-12- ارکان مدیریت دانش... 28

2-13- فرایندهای اصلی مدیریت دانش... 28

2-14- مزایای مدیریت دانش... 30

2-15- عوامل موفقیت مدیریت دانش... 31

2-16- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها31

2-17- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان. 32

2-18- سازمان دانش بنیان. 33

2-19- مشخصه های سازمان دانش بنیان. 33

2-20- سطوح دانش... 33

2-21- مشکلات مواجه با دانش:34

2-22- عملکرد فردی. 35

2-23- عملکرد چیست.. 35

2-24- ابعاد عملکرد36

2-25- عوامل موثر بر عملکرد36

2-26- مفهوم ارزشيابي عملكرد:38

2-27- اهداف ارزشيابي عملكرد:40

2-28- رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد:41

2-29- روشهاي ارزشيابي عملكرد:42

الف) روشهاي مبتني بر ويژگيهاي فردي. 42

2-30- كدام روش ارزيابي عملكرد را انتخاب كنيم؟45

2-31- خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد:46

2-32- عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد:47

2-33- پیشینه مطالعاتی تحقیق. 49

2-33-1- پیشینه مطالعاتی داخلی تحقیق. 49

2-34-2- پیشینه مطالعاتی خارجی تحقیق. 51

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه54

3-2 روش شناسی تحقیق. 54

3-3 جامعه آماری. 54

3-3-1 تعریف جامعه آماری. 54

3-3-2 نمونه‌ آماری پژوهش... 55

3-3-2-1 روش نمونهگیری. 55

3-3-2-2 برآورد حجم نمونه55

3-4- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 56

3-4-1- روش های جمع آوری اطلاعات.. 56

3-4-2- ابزار سنجش و نحوه ی طراحی آن. 56

3-5 روایی و پایایی ابزار سنجش... 58

3-5-1- روایی(اعتبار)58

3-5-2- پایایی(اعتماد)60

3-6- نرمال بودن جامعه (کولوموگراف - اسمیرنوف)59

3-7- روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها60

3-8- تحلیل مدل معادلات ساختاری. 60

3-8-1- معیارهای برازش مدل. 61

3-8-1-1- معیار کای اسکوئر (Chi-Square)63

3-8-1-2- کای اسکوئر هنجار شده یا نسبی (Chi-Square/DF)64

3-8-1-3- معیار نیکوئی برازش (GFI) و نیکوئی برازش اصلاح شده (AGFI)64

3-8-1-4- معیار برازش هنجار شده بنتلر- بونت (NFI)64

3-8-1-5- معیار توکر- لوئیس (TLI)66

3-8-1-6- معیار برازش تطبیقی (CFI)65

3-8-1-7- معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)65

3-8-1-8- معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR)66

3-9- تحلیل همبستگی پیرسون. 66

3-10- تحلیل رگرسیون. 67

3-10-1- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی. 68

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه71

4-2-تحلیل جمعیت شناختی نمونه73

4-2-1-سن. 72

4-2-2-جنسیت.. 72

4-2-3- تحصیلات.. 73

4-2-4- وضعیت تأهل. 73

4-3- تحلیل توصیفی. 73

4-4- بررسی الگو و فرضیههای تحقیق. 74

4-4-1-  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش... 74

4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «شیوه های مدیریت منابع انسانی»75

4-4-1-2-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «مدیریت دانش»77

4-4-1-3-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «عملکرد فردی»80

4-4-2- آزمون مدل و فرضیه ها82

4-9: شاخصهای برازندگی. 86

4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیهها87

4-5- آزمون های تکمیلی. 87

4-5-1-  بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق. 87

4-5-2- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه89

4-5-2-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان. 89

4-5-3- آزمون تحلیل واریانس یک عامله جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه90

4-5-3-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروههای سنی مختلف.. 90

4-5-3-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف.. 91

4-6- جمع بندی. 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه92

5-2- خلاصه پژوهش... 93

5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش... 94

5-4- محدودیت های پژوهش... 99

5-5-پیشنهادات پژوهش... 97

5-5-1-پيشنهادهاي کاربردي. 99

5-5-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 102

منابع وماخذ. 99

چکیده انگلیسی. 115

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه