جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مدلسازی ارزیابی ریسک فرآیند با استفاده از روش شناسایی خطرات و منطق فازی در ایستگاه تقویت فشار گاز چشمه خوش- ایلام

پايان نامة کارشناسي ارشد رشته منابع طبیعی گرایش محیط زیست

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

این مطالعه یک بررسی و مدلی را برای کمی کردن خروجی‏های ریسک جهت از بین بردن ابهام موجود در ارزیابی ریسک کیفی ارایه می‏دهد و سپس یک عدد کلی ریسک فازی برای هر 4 دسته (مردم، محیط زیست، سرمایه و اعتبار شرکت) محاسبه می‏کند. این رویکرد بر مبنای استفاده از مجموعه‏های فازی می‏باشد. ورودی‏های ما در ارزیابی ریسک احتمال و پیامد بوده که به وسیله توابع عضویت نمایش داده شده‏اند.

تعداد 105 خطر در 33 گره برای ایستگاه تقویت فشار گاز چشمه خوش شناخته شد. اعداد فازی ریسک برای مردم، محیط زیست، سرمایه و اعتبار شرکت به ترتیب برابر با مقادیر3522/0، 2318/0، 2235/0 و 2162/0 می باشد. خروجی‏های فازی ریسک هر 4 دسته در سطح پایین بودند. خروجی کلی و میانگین ریسک فازی نیز برابر با 2559/0 که آن نیز همانند 4 دسته در سطح پایین بود.

شاخص ریسک فازی (FRI) به وسیله توسعه معادله خروجی ریسک فازی محاسبه گردید. در این مطالعه شاخص ریسک فازی برای 4 دسته محاسبه گردید که به ترتیب برای مردم، محیط زیست، سرمایه و اعتبار شرکت برابر با 0033/0، 0022/0، 0021/0 و 002/0 می‏باشد. نتایج نشان می‏دهد که مقادیر ریسک محاسبه شده با استفاده از شاخص فازی ریسک با خروجی‏های حاصل از رویکرد کیفی ماتریس ریسک سازگاری دارد.

 

واژه‏های کلیدی: ارزیابی ریسک، منطق فازی، ایستگاه تقویت فشار گاز

فهرست

چکیده1

1. فصل اول : کلیات تحقیق.. 3

1.1 مقدمه. 3

1.2 بیان مساله. 5

1.3 ضرورت انجام تحقيق.. 6

1.4 اهدف.. 7

1.5 فرضیات تحقیق.. 7

2. فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

2.1. مقدمه. 10

2.2. یک بازنگری از ارزیابی ریسک... 10

2.2.1. ارزیابی ریسک کیفی.. 11

2.2.2. ارزیابی ریسک کمی.. 12

2.2.3. ارزیابی ریسک شبه کمی.. 12

2.3 شناسایی خطر. 13

2.3.1. آنالیز خطر. 14

2.3.2. روش‏های شناسایی خطرات.. 15

2.4 ایستگاه تقویت فشار گاز. 15

2.5. مروری بر مطالعات انجام شده. 17

3. فصل سوم : روش اجرای تحقیق.. 26

3.1 مقدمه. 26

3.2 معرفی سایر روش های ارزیابی ریسک... 27

3.2.1 روش حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA). 27

3.2.2 روشعملیات و مطالعه خطر (HAZOP). 27

3.2.3 روش ارزیابی درخت خطاFTA.. 27

3.2.4 روشآنالیز چه می شود اگر؟(What if analysis). 28

3.2.5 روش آنالیز خطر HAZAN)(. 28

3.3 نقاط قوت روش HAZID.. 29

3.4 واحد مورد مطالعه. 29

3.5 جمع آوری داده. 30

3.6روش شناسی HAZID.. 31

3.6.1ناحیه بندی.. 32

3.6.2 تعیین خطر. 32

3.6.3 تهیه چک لیست... 35

3.6.4 انجامHAZID.. 38

3.7 منطق فازی.. 40

3.7.1 تعریف منطق فازی.. 40

3.7.2 چرا منطق فازی؟. 40

3.7.3 مجموعه‏های فازی.. 41

3.7.4 متغیرهای زبانی.. 42

3.7.5 عملیات مجموعه‏های فازی.. 42

3.7.6 قوانین فازی.. 44

3.7.7 استنتاج فازی.. 44

3.8 مدلسازی ریسک... 46

3.8.1 استخراج قواعد فازی برای مدلسازی ریسک... 51

3.8.2 اجتماع خروجی‏های قوانین.. 54

3.8.3 غیر فازی سازی.. 54

4. فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده‏ها56

4.1 مقدمه. 56

4.2 شناسایی خطر بر مبنای روش HAZID.. 57

4.3 خروجی‏های ریسک کیفی.. 59

4.3.1 خروجی‏های ارزیابی ریسک کیفی برای مردم، محیط زیست، سرمایه و اعتبار شرکت... 61

4.4 مدلسازی ارزیابی ریسک... 63

4.4.1 کاربرد ریسک فازی.. 64

4.4.2 اندازه گیری ریسک فازی.. 66

4.3 محاسبه و ارزیابی سیستم. 68

5. بحث و نتیجه‏گیری.. 73

5.1 چکیده. 73

5.2 نتیجه گیری.. 74

5.3 محدودیت‏‏های مطالعه. 75

5.4 پیشنهادات.. 76

منابع. 77

پیوست شماره یک... 83

پیوست شماره دو. 85

پیوست شماره سه. 86

پیوست شماره چهار. 87

پیوست شماره پنج.. 92

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه