جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی و تشخیص آلودگی میکروبی آب رودخانه کن در محدوده منطقه سولقان- استان تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آبها به انواع آلاینده ها در اثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آبها گردیده است. از طرفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب آلوده اهمیت این کنترل را دو چندان کرده است. آلودگی میکروبی منابع آب یکی از مشکلات مهم و اساسی بهداشت آب می باشد که جهت جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماریهای میکروبی گوارشی، شناسایی آن ها حایز اهمیت است. به منظور مطالعه و تعیین کیفیت آب رودخانه کن نمونه برداری به صورت فصلی از 6 ایستگاه در محدوده امام زاده داود تا ابتدای محدوده سولقان انجام گرفت. نمونه های گرفته شده از آب این رودخانه از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخص های موجود (ایشرشیاکلی، کل باکتری های مدفوعی و کلیفرم مدفوعی، اینتروباکتر، نیتروباکتر، اسیدوباکتر، باسیلوس ها ( سرئوس)، استاف اپیدمیدیس، اسینتوباکتر، اینتروکولیتیکا، سودوموناس یا پزودوموناس، اروموناس، سیتروباکتر، سراشیا، رسپسیا یا مالتوفیلیا و هیفا) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی در پایین دست رودخانه بیشتر از بالا دست رودخانه می باشد و آلودگی میکروبی رودخانه کن در فصل تابستان در تمامی ایستگاهها بیشتر از سایر فصول است. نتایج همچنین بیانگر این است که میانگین اکثر باکتریها در آبهای رودخانه کن در مقایسه با استانداردهای جهانی به دلیل انواع فاضلابهای خانگی، شهری، حیوانی، ازدحام جمعیت و... از حد استاندارد تعیین شده برای اکثر کاربریها بسیار فراتر بوده و آب این رودخانه از کیفیت بهداشتی مناسبی برخوردار نیست.

کلمات کلیدی: آلودگی، بیماری های میکروبی، باکتریها، کیفیت آب، رودخانه کن

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول: کلیات تحقیق          

2

1-1- مقدمه

3

1-2- بیان مسئله                                                                                                        

4

1-3- ضرورت انجام تحقیق                                                                                            

5

1-4- پیشینه تحقیق                                                                                                  

8

1-5- اهداف تحقیق                                                                                                    

32

1-6- فرضیه ها                                                                                                        

32

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق                                                                                  

33

2-1- آب و آلودگی                                                                                                  

34

2-2- آلودگی آب توسط فاضلاب                                                                                    

35

2-3- رودخانه کن                                                                                                    

35

2-3-1- موقعیت رودخانه کن                                                                                      

36

2-3-2- منابع آبی حوزه                                                                                            

37

2-3-2-1- ارتفاعات حوزه                                                                                          

37

2-3-3- فلور حوزه                                                                                                    

38

2-3-4- آلودگی میکروبی                                                                                          

38

2-3-5- دبی رودخانه                                                                                                

38

2-3-6- از سولقان تا دریافت آب درکه                                                                      

39

2-3-7- از دریافت آب درکه تا غار غربی                                                                      

   39

2-3-8- ریزشگاه های رودخانه کن                                                                              

40

2-3-9- شبکه آب سنجی رودخانه کن                                                                        

40

2-3-9-1- ایستگاه کیگاه                                                                                        

40

2-3-9-2- ایستگاه رندان                                                                                      

41

عنوان

صفحه

2-3-9-3- ایستگاه کشار                                                                                        

41

2-3-9-4- ایستگاه سولقان                                                                                    

41

2-3-9-5- ایستگاه هفت حوض                                                                              

42

2-3-9-6- ایستگاه جهان آباد                                                                                

42

2-3-9-7-ایستگاه کاشانک                                                                                    

42

2-3-10- ایستگاه های غیرفعال شبکه آب سنجی رودخانه کن                                        

42

2-4- آزاد راه تهران شمال                                                                                      

43

2-4-1- تخریب توسط آزاد راه                                                                                

45

2-5- آلوده نشدن آبها                                                                                          

46

2-5-1- طبیعی                                                                                                  

46

2-5-2- به وسیله انسان                                                                                        

46

2-6- انواع فاضلاب ها                                                                                          

47

2-6-1- فاضلاب های شهری                                                                                  

47

2-6-2- فاضلاب های صنعتی                                                                                

47

2-6-3- فاضلاب های کشاورزی                                                                              

48

2-7- آب و میکروبها                                                                                        

48

2-7-1- بیماریهای شایع از آب                                                                          

49

2-8- اهمیت رودخانه کن                                                                                

49

2-8-1- حفظ کیفیت منابع آب                                                                        

49

2-8-2- شرایط کیفی آب                                                                                

49

2-8-3- شاخص ها                                                                                        

51

2-8-4- پایش                                                                                              

51

2-8-5- رودخانه ها منابع زیستی                                                                        

51

2-8-6- افزایش آلاینده ها                                                                              

51

2-8-7- سیل بندها                                                                                        

52

2-8-8- اثرات زیست محیطی                                                                            

52

2-8-9- اثرات بر گیاهان                                                                                  

53

2-8-10- اثرات تخریبی                                                                                  

53

فصل سوم: مواد و روش ها                                                                                

55

3-1- روش کار                                                                                              

56

3-1-1- مطالعات کتابخانه ای                                                                            

56

3-1-2- مطالعات میدانی                                                                                  

56

3-1-3- دستگاه های آزمایشگاهی                                                                      

57

3-1-4- شستشو و استرلیزاسیون ظروف نمونه برداری                                            

58

3-1-5- نگهداری محیط های کشت                                                                  

58

3-1-6- ظروف نمونه برداری                                                                            

58

3-1-7- تعداد نمونه ها                                                                                  

58

3-1-8- نحوه نمونه گیری                                                                              

58

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها                                                        

60

4-1- مراحل انجام کار                                                                                    

61

4-1-1- نمونه برداری از رودخانه کن                                                                  

61

4-2- روشهای انجام آزمایشات کنترل کیفی                                                          

63

4-2-1- شمارش احتمالی کلیفرم ها (MPN)

63

4-2-1-1- تست احتمالی                                                                                

63

4-2-1-2- روش آزمایش تاییدی

67

4-2-1-3- آزمایش تکمیلی                                                                              

68

4-2-1-4- آزمایش شمارش میکروارگانیسم های هتروتروف (HPC)                            

69

4-3- نتایج                                                                                                    

71

4-4- تجزیه و تحلیل داده ها                                                                              

74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                    

83

5-1- نتیجه گیری                                                                                            

84

5-1-1- فاضلاب انسانی                                                                                      

86

5-2- جمعیت حیوانات                                                                                      

87

5-3- پیشنهادها                                                                                              

88

فهرست منابع فارسی

90

فهرست منابع غیرفارسی

92

چکیده انگلیسی

94

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه