جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثرات متقابل لایزین متیونین و ترئونین جیره در جوجه های گوشتی از 42 تا 56 روزگی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم دامي

گرایش تغذیه دام و طیور

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

آزمايشي به منظور بررسي اثرات متقابل لايزين‌،متيونين و ترئونينجیره در جوجههای گوشتي نر نژاد كاب انجام گرديد.اين آزمايش درقالب طرح فاكتوريل 2*2*2 با 8 تيمار و4 تكرار هرتكرار به عنوان يك پن و هر پن شامل5 قطعه پرنده از 42 تا 56 روزگي انجام شد و جوجه‌ها در 42روز ابتدایی با جيره عمومي ذرت و سويا تغذيه شدند.

سپس لایزین در سطوح (100،120درصدNRC‌‌)،متیونین(100،112درصدNRC)وترئونین (100،108درصدNRC)اضافه شد.مصرف غذا و ضريب تبديل‌غذایی ،وزن سينه و ران، افزايش وزن، وزن لاشه اندازه‌گيري ونتايج با نرم‌افزار‌ SAS آناليز گشت.

مصرف متیونین منجر به کاهش معنی‌داری در مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی گردید(01/0>.(p براساس نتایج تجزیه واریانس،منبع وسطح اسیدهای‌آمینه ‌تاثیرمعنی‌داری برافزایش وزن روزانه جوجه‌ها نداشت،ولی مقایسه تیمار شاهد با تیمارهاي حاوی اسیدهای‌آمینه افزایش غیرمعنی‌داری در میانگین افزایش وزن روزانه را نشان می‌دهد(05/0<p ).

اثر لیزین وترئونین برضریب‌تبدیل‌غذایی معنی‌دار نبود.ولیکنضریب‌تبدیلبا افزایش اسیدهای‌آمینه بهتر شد اما تاثیر معنی‌دار نبود مقایسه تیمار شاهد باتیمارحاوی اسید‌آمینه متیونین بهبود معنی‌داری در میانگین ضریب‌تبدیل نشان داد(05/0>p).

درصد لاشه تحت‌تاثیر منبع وسطح اسیدهای‌آمینه قرار نگرفت(05/0p>).البته جیره‌های حاوی اسیدهای‌آمینه لیزین و متیونین از نظر عددی درصد لاشه بیشتری نسبت به شاهد داشتند ولی اختلاف بین میانگین‌ها معنی‌دار نبود(05/0p>).

جوجه‌های تغذیه شده با اسیدهای‌آمینه نسبت به شاهداز درصد سینه کمتری برخوردار بودند(01/0p<)،ولی اثر متقابل منبع و سطح اسیدهای‌آمینه تاثير‌معني‌داري بر درصد سینه نداشت(05/0p>).

نتایج نشان داد جوجه‌های تغذیه شده با اسیدهای‌آمینهنسبت به شاهد از درصد ران کمتری برخوردار بودندولی تاثیر معنی‌دار نبود(01/0p<).

مي‌توان گفت ترکیب اسیدهای‌آمینه موادخوراکی بستگی به خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آن دارد.درفرموله کردن جیره‌های غذایی تنها به تامین اسیدهای‌آمینه نباید اعتماد نمود،بلکه تامین مطلوب وتوازن مناسب بین آنها نیز باید مدنظر باشد.استفاده از مکمل اسیدهای‌آمینه با بهبود ضریب‌تبدیل غذایی منجر به صرفه‌های اقتصادی میشود.

واژگان کلیدی:لایزین،متیونین،ترئونین،جوجه های گوشتی،گوشت سینه

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه