جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین حریم ی و مدل سازی پیامدهای ناشی از نشتی خطوط لوله انتقال نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چكيده
آگاهی از پيامدهاي حوادث خطوط لوله انتقال نفت و گاز بسیار مهم بوده و نقش بسیار با اهمیتی در مقابله با حوادث در شرایط اضطراري می تواند بازي کند. هدف از ارزیابی پیامد، برآوردی تقریبی از تأثیر رویدادهای مختلف حریق، انفجار و رهایش مواد سمّی بر محیط اطراف و نیز برآورد احتمال مرگ یا آسیب افراد در نواحی تحت تأثیر از این رویدادها است. به کمک روش‌های ارزيابي پیامد و مدل‌سازی ریاضی می‌توان اثرات حوادث را به صورت خسارت به تجهیزات و آسیب به سلامت انسان‌ها و محیط زیست ارزیابی نموده و از آن‌ها در ارزیابی کمی ریسک در واحدهای فرآیندی استفاده نمود. در اين مطالعه، با استفاده از  فاصله هاي به دست آمده‌ی تحت تأثیر آتش فوراني، آتش ناگهاني و آتش استخری در اثر پارگي خطوط لوله نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با نرم‌افزار PHAST، نمودارهایی بر حسب قطر، فشار و فاصله ایمن ارائه شد که به وسیله آن بتوان شعاع تحت تأثیر آتش فورانی، آتش ناگهانی و آتش استخری در خطوط لوله نفت و گاز را در هنگام بروز شرايط اضطراري با درجه اطمینان بالا جهت استفاده در تصميمات ايمني و امداد و نجات، تخمین زد.
واژه‌های كليدي: ارزيابي پيامد، مدل سازي، آتش فوراني، آتش ناگهاني، آتش استخری، محيط زيست.


عنوان                                   فهرست مطالب                                صفحه

چکیده .........................................................................................................................................

1

فصل 1: کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه...............................................................................................................................

2

1-2- عنوان تحقیق....................................................................................................................

3

1-3-مسئله تحقيق.....................................................................................................................

4

1-4-تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق...........................................................................................

4

1-5-تعریف موضوع تحقیق......................................................................................................

5

1-6-اهداف تحقيق....................................................................................................................

5

1-7-روش انجام تحقیق............................................................................................................

6

1-8-نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق.......................................................................................

7

1-9-خلاصه فصل‌ها..................................................................................................................

7

فصل 2: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه...............................................................................................................................

9

2-2- مروری بر ادبیات موضوع................................................................................................

9

2-3- نتیجه‌گیری.......................................................................................................................

15

فصل 3: ارزیابی و مدل سازی پیامد

3-1- مقدمه...............................................................................................................................

16

3-2- مراحل ارزیابی پیامد........................................................................................................

16

3-2-1- آشنایی با واحد فرآیندی تحت بررسی ......................................................................

16

3-2-2- انتخاب سناریو.............................................................................................................

17

3-2-2- 1- تعیین مشخصات سناریو........................................................................................

17

3-2-2- 2- تحلیل شرایط........................................................................................................

18

3-2- 3- مدل‌سازی پیامد.........................................................................................................

18

3-2-4- ارزیابی خسارات.........................................................................................................

19

3-3- ارزيابي و مدل‌سازی رهايش مواد سمي.........................................................................

19

3-3-1- تخلیه مایعات و گازها..................................................................................................

20

3-3-1- 1- تخلیهگاز...............................................................................................................

20

3-3-1-2- تخلیهمایع..............................................................................................................

21

3-3-1-3- تخلیهدوفازی.........................................................................................................

21

3-3-2- مدل‌سازی تخلیهمواد..................................................................................................

22

3-3-2-1- عواملمؤثربرمدل‌سازیتخلیهمواد.......................................................................

22

3-3-2-1-1- فازمادهتخلیهشده..............................................................................................

22

3-3-2-1-2- اندازهنشتیایجادشده........................................................................................

23

3-3-2-1-3-مدتزماننشتی...................................................................................................

23

3-3-3-مدل‌سازی انتشار مواد....................................................................................................

24

3-3-3-1- عواملمؤثردرمدل‌سازی پخش مواددرمحیط......................................................

24

3-3-3-1-1- ارتفاعنقطهرهاشدنمواد..................................................................................

24

3-3-3-1-2- انرژي جنبشي سيال.............................................................................................

25

3-3-3-1-3- چگالي گاز..........................................................................................................

25

3-3-3-1-4- ناهمواری سطوح (عوارض محلیزمین) ...........................................................

27

3-3-3-1-5- رهايش آني.........................................................................................................

27

3-3-3-1-6- مومنتوم گاز رها شده..........................................................................................

28

3-3-3-1-7- سرعتباد...........................................................................................................

28

3-3-3-1-8- دمایمحیط.........................................................................................................

30

3-3-3-1-9- پایداریجوی....................................................................................................

30

3-3-4- مدل‌های انتشار مواد....................................................................................................

32

3-3-4-1- مدل‌هایپخش گازهايباشناوريمثبتوگازهايباشناوريخنثی...................

32

3-3-4-2- مدل‌هایپخش گازهايمتراکم (سنگین) ..............................................................

33

3-3-5- پیامدهایناشیازسميّتموادرهاشدهدرمحیط ....................................................

36

3-4- ارزيابي و مدل‌سازی پيامدهاي ناشي از آتش و انفجار ..................................................

39

3-4-1- انواعآتش.....................................................................................................................

39

3-4-1-1- آتشاستخري.........................................................................................................

39

ز

3-4-1-1-1- محاسبه شدت گرماي تابشي آتش استخري.........................................................

40

3-4-1-2- آتشفورانی............................................................................................................

42

3-4-1-3- آتش ناگهانی...........................................................................................................

44

3-4-1-4- آتشکروي..............................................................................................................

45

3-4-2-پیامدهایناشیازتشعشعآتش استخری،آتش فورانی وآتش کروی .........................

47

3-4-2-1- پیامدهایناشیازآتش ناگهانی...............................................................................

48

3-4-3- انفجار...........................................................................................................................

48

3-4-3- 1- انواعانفجاروشرایطلازمبرايایجادآن .............................................................

49

3-4-3- 2- مدل‌سازیانفجار ...................................................................................................

50

3-4-3-2-1- مدلمعادل تی ان تی..........................................................................................

50

3-4-3-2-2- مدل چندگانه انرژی ...........................................................................................

52

3-4-3-2-3- مدل بیکر - استرلو .............................................................................................

54

3-4-3- 3- پیامدهایناشیازانفجار........................................................................................

56

3-5- نتیجه گیری......................................................................................................................

57

فصل 4: روش انجام تحقیق

4-1- مقدمه.................................................................................................................................

59

4-2- مدل‏سازی پیامد..................................................................................................................

60

4-2-1- انتخاب سناريو در خطوط انتقال نفت و گاز...................................................................

60

4-2-2- میزان نشت نفت و گاز .................................................................................................

60

4-2-3- شرایط آب و هوایی......................................................................................................

61

4-2-4- معيار سنجش آثار ناشي از انواع آتش...........................................................................

62

4-3- اطلاعات خطوط لوله نفت و گاز ......................................................................................

63

4-3-1- اطلاعات خطوط لوله گاز............................................................................................

63

4-3-2- اطلاعات خطوط لوله نفت...........................................................................................

67

فصل 5: نتایج و بحث

5-1- مقدمه.................................................................................................................................

72

5-2- سناریوهای محتمل ناشی از پارگی خطوط لوله نفت و گاز...............................................

73

ز

5-3- نتایج حاصل از بررسی اثرات ناشی از آتش در خطوط لوله گاز........................................

74

5-3-1- نتایج ارزیابی پیامد خطوط لوله گاز با نرم افزار PHAST ...........................................

74

5-3-2- نتایج حاصل از بررسی خطوط لوله گاز........................................................................

79

5-3-3- بررسی میزان خطای نسبی نمودارها..............................................................................

80

5-4- نتایج حاصل از بررسی اثرات ناشی از آتش در خطوط لوله نفت......................................

83

5-4-1- نتایج ارزیابی پیامد خطوط لوله نفت با نرم افزار PHAST............................................

83

5-4-2-نتایج حاصل از بررسی خطوط لوله نفت........................................................................

87

5-4-3- بررسی میزان خطای نسبی نمودارها..............................................................................

88

5-5- نتیجه‌گیری ........................................................................................................................

91

5-6-پیشنهاد‌ها............................................................................................................................

92

منابع..............................................................................................................................................

93

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه