جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

عنوان بررسی کیفی پساب حاصل از فعالیت واحدهای مختلف نیروگاه حرارتی لوشان (گیلان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

نیروگاه ها به عنوان یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند، که بررسی و تحقیق در زمینه آلودگی های منتشرشده از آن ها ضروری است. پایان نامه حاضر به بررسی کیفیت پساب نیروگاه حرارتی شهید بهشتی لوشان (گیلان) پرداخته که به استخر خاکی در ضلع جنوب غربی نیروگاه تخلیه می شود و در صورت سرریز وارد رودخانه شاهرود شده و همچنین باغات زیتون را در فصولی که با کمبود آب مواجه هستند آبیاری می کنند. قضاوت درباره نحوه اثرات فاضلاب در محیط زیست منوط به شناخت خصوصیات پساب و مواد موجود در آن می باشد. بنابراین سنجش کمی و کیفی آلایندهای زیست محیطی ارزشمند است. در واقع هدف نهایی از این پژوهش بررسی روش های کاهش و کنترل آلاینده های پساب نیروگاه جهت حفظ محیط زیست می باشد. این بررسی از مهرماه سال1393 شروع و به شهریور سال1394 خاتمه یافت.

مراحل انجام پایان نامه به این صورت بوده که نمونه های پساب در چهارفصل مورد آنالیز قرار گرفتند. کیفیت پساب از طریق سنجش پارامترهای کمی نظیر TDS، pH، COD، BOD، EC، Total coliformsو فلزات سنگین، بر اساس روشهای ارائه شده در کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام شد. انجام آنالیزهای شیمیایی توسط شرکت پیرایه زیست محیطی صورت گرفت و نتایج ارائه شده حاکی از آن است که پساب نهایی نیروگاه فاقد هرگونه آلودگی به فلزات سنگین است.

مقایسه برخی پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده مجدد جهت کشاورزی و یا تخلیه به آبهای پذیرنده حاکی از نا مساعد بودن این پساب بوده و می تواند اثرات ناگوری را به دنبال داشته باشد با توجه به این که حجم کل آب مصرفی نیروگاه 16800 متر مکعب در روز است و پساب خروجی آن بالغ بر 4000 متر مکعب در روز می شود لذا لازم است برای دفع اثرات محیط زیستی این پساب، تصفیه خانه فاضلاب احداث گردد.

کلید واژه: نیروگاه حرارتی، پساب، سنجش کمی و کیفی آلاینده ها،تصفیه فاضلاب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده........................................................................................................................................................1

پیش گفتار..................................................................................................................................................2

    

فصل اول

1-1 مقدمه.................................................................................................................................................4

     1-1-1 بیان مسئله............................................................................................................................4

     1-1-2 اهمیت وضرورت انجام تحقیق.............................................................................................5

     1-1-3 اهداف تحقیق........................................................................................................................5

     1-1-4 سوال و فرضیه های تحقیق...................................................................................................5

1-2 صنایع برق و انرژی در کشور............................................................................................................6

1-3 روش های تولید برق......................................................................................................................15

     1-3-1 نیروگاه حرارتی بخاری متعارف..........................................................................................16

     1-3-2 نیروگاه های چرخه ترکیبی.................................................................................................25

     1-3-3 نیروگاه های گازی..............................................................................................................25

1-4 نیروگاه حرارتی بخار و مواد آلاینده................................................................................................26

1-5 اثرات زیست محیطی انواع نیروگاه ها.............................................................................................31

1-6 کیفیت آب مصرفی و پساب تولیدی...............................................................................................32

1-7 انواع آلاینده های هوا......................................................................................................................33

     1-7-1 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها....................................................................................33

     1-7-2 آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت انسان..............................................................................34

1-8 انواع پساب تولید شده در نیروگاه حرارتی......................................................................................34

     1-8-1 اثرات پساب نیروگاه ها.......................................................................................................35

1-9 بررسی انواع پسماند و منابع تولید آنها در نیروگاه های حرارتی.....................................................38

       1-9-1 پسماند احتراق سوخت....................................................................................................38

       1-9-2 پسماند ناشی از سیستم گردش و تصفیه آب...................................................................39

1-10 شناسایی پسماندهای خطرناک در نیروگاه حرارتی.......................................................................41

1-11 مدیریت پسماندها.........................................................................................................................41

       1-11-1 دفن مهندسی بهداشتی پسماندها.....................................................................................42

 

فصل دوم

2-1 پیشینه تحقیق...................................................................................................................................44

2-2 مروری بر فعالیت نیروگاه ها...........................................................................................................46

2-3 مشخصات و ویژگی های کلی نیروگاه شهید بهشتی.......................................................................47

     2-3-1 پرسنل نیروگاه.....................................................................................................................47

     2-3-2 رودخانه شاهرود.................................................................................................................48

     2-3-3 سوخت نیروگاه...................................................................................................................49

     2-3-4 نقش آب در نیروگاه............................................................................................................49

     2-3-5 مراحل آب مصرفی نیروگاه.................................................................................................51

2-4 پساب های تولید شده از واحدهای مختلف نیروگاه لوشان.............................................................55

     2-4-1 پساب کلاریفایرها...............................................................................................................55

     2-4-2 پساب فیلترهای فیزیکی......................................................................................................57

     2-4-3 پساب برج های خنک کننده تر...........................................................................................57

     2-4-4 پساب حاصل از مبدل های یونی........................................................................................57

     2-4-5 فاضلاب بهداشتی................................................................................................................58

     2-4-6 پساب های شستشوی شیمیایی...........................................................................................58

2-5 کیفیت پساب نهایی در نیروگاه لوشان.............................................................................................59

2-6 فاضلاب دفعی نیروگاه.....................................................................................................................60

2-7 شدت و اهمیت اثرات بر آبهای زیر زمینی منطقه............................................................................60

2-8 مقادیر آلودگی بر آبهای سطحی و عمقی منطقه و مقایسه آن با مقادیر استاندارد.............................62

 

فصل سوم

3-1 مطالعه کتابخانه ای – روش های اندازه گیری پارامترهای پساب....................................................65

     3-1-1 اندازه گیری کدورت...........................................................................................................65

     3-1-2 اندازه گیری Ph..................................................................................................................67

     3-1-3 اندازه گیری مواد محلول.....................................................................................................68

     3-1-4 اندازه گیری کلرید با استفاده از مرکوریک نیترات...............................................................69

     3-1-5 اندازه گیری یون نتیرات با استفاده از سدیم سالیسیلات.....................................................70

     3-1-6 اندازه گیری فسفات............................................................................................................71

     3-1-7 اندازه گیری کلیفرم کل........................................................................................................72

     3-1-8 اندازه گیری BOD (انرژی مورد نیاز بیوشیمیایی)..............................................................75

    3-1-9 اندازه گیری COD (انرژی مورد نیاز شیمیایی)...................................................................76

    3-1-10 اندازه گیری هدایت الکتریکی...........................................................................................78

     3-1-11 اندازه گیری مس در آب به روش اسپکتروفتومتری..........................................................79

     3-1-12 اندازه گیری نیکل به روش اسپروفتومتری........................................................................81

     3-1-13 اندازه گیری مقدار روی به روش اسپکتروفتومتری...........................................................83

3-2 مطالعه میدانی – نمونه برداری و انجام آزمایشات..........................................................................84

 

فصل چهارم

4-1 سیستم تصفیه پساب........................................................................................................................87

4-2 نتایج حاصل از پارامترهای اندازه گیری شده...................................................................................87

4-3 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پارامترهای اندازه گیری شده.........................................................95

4-4 مشکلات مربوط به آب کشاورزی...................................................................................................99

فصل پنجم

5-1 اثرات محیط زیستی.......................................................................................................................101

5-2 دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست .........................................................................101

5-3 توصیه های بهداشتی.....................................................................................................................102

5-4 نتیجه گیری...................................................................................................................................103

5-5 پیشنهادها.......................................................................................................................................104

منابع فارسی ..........................................................................................................................................107

منابع انگلیسی........................................................................................................................................110

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................111

عنوان انگلیسی.......................................................................................................................................112

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه