جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر بازی های رایانه ای خشونت آمیز بر بعضی از رفتارهای دانش آموزان دختر-پسر مقطع راهنمایی شهرستان بهمئی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی محض

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده: هدف ازاین پژوهش پرداختن به تاثیر بازی های رایانه ای خشونت آمیز بر بعضی ازویژگیهای رفتاری نظیر: پیشرفت تحصیلی ، یادگیری ، اضطراب و افسردگی ،پرخاشگری ، جامعه پذیری دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد. جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسرودختر دوره راهنمایی شهرلیکک بهمئی تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده ازروش نمونه گیری طبقه ای تعداد ۳۰۰ نفر از دانش آموزان پسرو دختر راهنمایی شهرلیکک بهمئی بعنوان حجم نمونه ی آماری ،و در مجموع از چهار مدرسه انتخاب شدند، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، و یافته ها با استفاده از نرم افزار pssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند،.همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که،بین متغیرمستقل(بازی های رایانه ای خشونت آمیز )ومتغیر های وابسته(پرخاشگری ،جامعه پذیری ،سطح یادگیری،پیشرفت تحصیلی،اضطراب و افسردگی) رابطه معنی داری درسطح. a = 0/05 وجود دارد، برای آزمودن فرضیه ها ی پژوهش در قسمت آمار توصیفی از فراوانی و میانگین ودر قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.نتایج بدست آمده پژوهش نشان داده اند ،که بین میانگین ها و انحراف معیار تفاوت معنی داری وجود دارد. در نتیجه بین استفاده از بازی های رایانه ای خشونت آمیز و بعضی از رفتار های ذکر شده دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه معنی داری وجود داردْ بنابرین فرض صفر رد می شود . بخش پایانی این پژوهش ،به نتیجه گیری،و یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق و مقایسه ی این یافته ها ،با استفاده از تحقیقات پیشین ، وبعضی از محدودیت های تحقیق، همچنین پیشنهادات و ارائه ی راهکار های ،احتمالی و مداخله ای می پردازد .

كليد واژه ها : بازی های رایانه ای –خشونت –پرخاشگری –اضطراب و افسردگی .عملکرد تحصیلی .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول.. ۱

۱-۱-طرح و بیان   مسئله. ۲

۱-۲- اهمیت وضرورت انجام تحقیق:۳

۱-۳ اهداف تحقیق:۵

۱-۳-۱ - اهداف کلی تحقیق.. ۵

۱-۳- ۲- اهداف جزئي تحقیق.. ۶

فصل دوم. ۷

۲-۱ -مقدمه:۸

۲-۲- ابعاد مفهومی جنبه های متعدد خشونت... ۹

۲-۳- بازي‌هاي رایانه ای و اصول يادگيري.. ۱۰

۲-۴- نگراني‌هاي درسي و آموزشي.. ۱۱

۲-۵- مخرب‌ترین بازی‌های تصویری.. ۱۲

۲-۶- تاثیرات منفی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای.. ۱۲

۲-۷- علائم هشدار دهنده درنوجوانان.. ۱۳

۲-۸ انواع بازی های رایانه ای و ویدئویی خشن.. ۱۳

۲-۹- بررسی اجمالی رویکردهای نظری در مورد بازی های خشونت آمیز:۱۶

۲-۱۰- مبانی نظری تحقیق.. ۱۸

۲-۱۰-۱- نظریه رویکرد مثبت... ۱۸

۲-۱۰-۲-نظریه رویکرد منفی ۱۸

۲-۱۰-۳نظریه پردازان یاد گیری اجتماعی.. ۱۹

۲-۱۱- نظریه( فردیت زدایی -   پرخاشگری) زیمباردو. ۲۲

۲-۱۲ نظریه( انسانیت زدایی ۶- پرخاشگری ) فشنباخ۷. ۲۲

۲-۱۳- نظریه درون گرایی و برون گرایی آیزنیک ( ۱۹۶۹)۲۳

۲-۱۴- چهار چوب های نظری تحقیق.. ۲۴

۲-۱۴-۱ نظریه ی یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه. ۲۴

۲-۱۴-۲-نظریه عدم بازداری.. ۲۸

۲-۱۴-۳- نظریه توجیه. ۲۹

۲-۱۴--۴ - نظریه پالایش ۲. ۲۹

۲-۱۵- پیشینه ی داخلی تحقیق.. ۲۹

۲-۱۶ -پیشینه ی خارجی تحقیق.. ۳۸

۲-۱۷- جمع بندی از پیشینه ی تحقیق.. ۵۴

۲-۱۸- فرضیه های اصلی تحقیق.. ۵۶

۲-۱۹- فرضیه های زمینه ی تحقیق.. ۵۶

فصل سوم. ۵۷

۳-۱ مقدمه. ۵۸

۳-۲- روش نمونه گیری.. ۵۹

۳-۳ -روش تحقیق.. ۵۹

۳-۴-تکنیک تحقیق (ابزار گردآوری اطلاعات)۶۰

۳-۵- جامعه آماری.. ۶۱

۳-۶- واحد آماری.. ۶۱

۳-۷-نمونه آماری.. ۶۲

۳-۸روایی و پایایی.. ۶۲

۳-۹- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها۶۳

فصل چهارم. ۷۲

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲-توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده. ۷۴

۴-۳- یافتههای توصیفی.. ۷۴

-۴-۴-یافتههای استنباطی.. ۸۷

۶-۵- بررسی فرضیه ها :۸۷

۴-۶- تحلیل چند متغیره. ۹۱

فصل پنجم. ۹۳

۵-۱ - مقدمه. ۹۴

۵-۲- خلاصه تحقیق.. ۹۵

۵-۳-یافته ها ی پژوهش... ۹۶

۵-۴- یافته های مربوط به فرضیه های.. ۹۶

۵-۵- پیشنهادات............................................................................................................................۹۹

۵-۶- محدودیتهای پژوهش:۱۰۵

منابع ومآخذ.. ۱۰۷

منابع فارسی.. ۱۰۷

منابع انگلیسی.. ۱۱۰

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه