جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین فرصت های رشد شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان در موسسات حسابرسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(گرایش حسابرسی)

جدید

15,000 تومان

توضیحات

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین فرصت­های رشد شغلی و تمایل به ترک خدمت در حسابرسان می­پردازد. بدین منظور پرسشنامه­هایی بین 117 نفر ازحسابرسان موسسات حسابرسی مشهد توزیع گردید. داده­های به دست آمده با نرم افزار اموس[1] مورد پردازش قرارگرفت و نتایج حاصل نشان می­دهد که بین فرصت­های رشد شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان رابطه منفی وجود دارد. یعنی سازمانی که فرصت­های رشد شغلی را برای کارکنانش فراهم می­کند این کارکنان تعهد بیشتری به سازمان دارند و تمایل کمتری به ترک خدمت دارند. و بین اثربخشی آموزش و فرصت­های رشد شغلی و هم چنین بین شهرت سازمانی و فرصت­های رشد شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر شهرت سازمانی و آموزش نقش چندانی در ایجاد فرصت­های شغلی برای حسابرسان ندارد و بین فرصت­های رشد شغلی و تمایل به ترک خدمت و همچنین بین فرصت­های رشد شغلی و تمایل به ترک خدمت از طریق تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه های کلیدی:

تمایل به ترک خدمت، اثربخشی­ آموزش، شهرت سازمانی، فرصت­های رشد شغلی ، تعهد سازمانی، حسابرسان

فهرست مطالب

1-1 مقدمه:7

1- 2 بیان مساله و تبیین موضوع:8

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:9

1- 4 اهداف اصلی تحقیق :10

1-5 کاربرد نتایج تحقیق.. 10

1-6 روش تحقیق.. 11

1-7جامعه آماری.. 11

1- 8 روش یا روش های نمونه گیری.. 12

1-9 قلمرو مکانی و زمانی.. 12

1-10 روش جمع آوری اطلاعات.. 12

1-11روش تجزیه وتحلیل دادهها13

فصل دوم :15

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15

2-1مقدمه. 16

2-2مبانی نظری.. 16

2-2-2 شاخص های اثربخشی آموزش:21

2-2-3 دلایل ارزشیابی آموزش:22

2-2-4 مدل چهارسطحی کرک پاتریک... 22

2-2-5 شهرت سازمانی:24

2-3 پیشینه تحقیق (مرور مطالعات گذ شته مرتبط با موضوع) و بسط فرضیه ها:26

2-3-1 اثربخشی آموزش و فرصت­های رشد شغلی:26

2-3-2 شهرت سازمانی و فرصت­های رشد شغلی:27

2-3- 3 فرصت­های رشد شغلی و تعهد سازمانی:29

2-3- 4تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت:31

2-6 خلاصه فصل:33

فصل سوم :35

روش پژوهش... 35

3-1) مقدمه:36

3-2) مسئله پژوهش... 36

3-3) طرح سوالات وتدوین فرضیه های پژوهش... 37

3-3-1) سوالات پژوهش... 37

3-3-2) فرضیه های تحقیق.. 37

3-10) داده ها و متغیرها وچگونگی اندازه گیری آنها38

3-11-1) روایی.. 40

3-11-2) پایایی.. 41

3-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها42

3-13) مدل ساختاری.. 43

3-14 ) خلاصه فصل.. 45

فصل چهارم:47

تجزیه وتحلیل داده ها47

4-1) مقدمه:48

4-2) آمار توصیفی:48

4-6) بررسي فرضيه ها:49

فصل پنجم :64

نتیجه گیری ،پیشنهادها و بیان محدودیتهای تحقیق.. 64

5-1) مقدمه. 65

5-2) مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با پژوهش های پیشین.. 65

5-4) محدودیت های تحقیق.. 68

5-5) پیشنهادها68

فهرست منابع ومآخذ. 69

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه