جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی پایه ها و پتانسیلهای مالیات محیط زیست (مالیات سبز) بر اساس مالیات محیط زیست اجرایی اتحادیه اروپا

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي

شناسایی پایه ها و پتانسیلهای مالیات محیط زیست (مالیات سبز) بر اساس مالیات محیط زیست اجرایی اتحادیه اروپا، مطالعه موردی استان کرمان

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکيده:

دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی، متضمن استفاده صحیح وکارآ ازمنابع است. براین اساس حفظ وصیانت ازمنابع تجدید ناپذیر وکاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی ازاهمیت خاصی برخورداراست .استفاده ازمالیات های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع درراستای افزایش رفاه اجتماعی است. دراین مطالعه پایه ها و پتانسیل های مالیات زیست محیطی استان کرمان بر اساس مالیات محیط زیست اجرایی اتحادیه اروپا، به لحاظ ابعاد نظری وتئوریکی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصله حکایت ازاین دارد، اگر فقط در 5 گروه مصرفی شامل آب، برق، صنعت و معدن و فرآورده های نفتی که مصرف آنها سبب تخریب محیط زیست می گردد مالیات سبز وضع گردد باتوجه به نرخ های مالیات سبز اجرایی در اتحادیه اروپا و براساس برآورد مالیات سبز سال های 1388 لغایت 1390 درآمد مالیاتی متوسط سالیانه106517 میلیارد ریال نصیب استان می شودکه معادل 9 درصد تولید ناخالص داخلی سال های 1388 لغایت 1390 استان کرمان می باشد که با آن می توان بخشی از خسارات وارده به محیط زیست و ساکنین منطقه را جبران کرد.

واژگان کليدي: محیط زیست، پایه های مالیاتی، ماليات سبز،آلودگي هوا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه2

1-2- شرح و بيان مساله ي پژوهشي. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 4

1-4- اهداف تحقيق. 5

1-5- نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق. 6

1-6- فرضيه ها6

1-7- روش تحقيق. 6

1-7-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 6

1-7-2- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 6

1-7-3-ابزارهای گردآوري اطلاعات... 7

1-7-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها7

1-7-5- جامعه آماري.. 7

1-9- محدوديت هاي تحقيق. 7

1-10- تعاریف مفاهیم و واژه ها7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه موضوع

2-1- مقدمه10

2-2- پرداخت هزینه استفاده از منابع زیست محیطی. 11

2-3-پرداخت بهاء13

2-3-1-پرداخت بهای انتشار آلودگی.. 13

2-3-2- جریمه های مصرف کننده. 14

2-3-3- جریمه های تولیدات... 15

2-3-4- مجوزهای قابل فروش... 16

2-4-سیستمهای ودیعه گذاری- بازپرداخت.. 17

2-5- استفاده از بازار برای حفاظت از محیط زیست.. 18

2-6- ابزارهای اقتصادی کنترل آلودگی مبتنی بر مقدار23

2-6-1- ابزارهای اقتصادی مبتنی بر قوانین تعهدی.. 25

2-6-1-1- جرایم تخطی.. 25

2-6-1-2- سیستم وثیقه و بازپرداخت... 25

2-6-1-3- ضمانت های اجرایی.. 25

2-7- پيشينه موضوع. 26

2-7-1- مطالعات انجام شده درزمینه شناسایی پایه‌ها و پتانسیل های مالیات محیط زیست (مالیات سبز)26

2-7-1-1- مطالعات داخلی.. 26

2-7-1-2- مطالعات خارجی.. 27

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- مقدمه32

3-2- مالیات سبز32

3-2-1- اهداف مالیات سبز. 33

3-2-2-انواع مالیات سبز(زیست محیطی)33

3-2-2-1- مالیات های مستقیم زیست محیطی (مالیات های پیگویی)33

3-2-2-2-مالیاتهای غیرمستقیم زیست محیطی.. 34

3-3- بررسی نحوه مطالعه برآورد مالیات سبز در اتحادیه اروپا34

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه38

4-2-شناسایی پایه‌های مالیات محیط زیست و برآورد مقدار مالیات محیط زیست.. 38

4-2-1- برآورد مالیات سبز در استان کرمان از مدیریت منابع آب... 39

4-2-2- برآورد مالیات سبز در استان کرمان بر استخراج موادمعدنی.. 43

4-2-3- برآورد مالیات سبز در استان کرمان بر حامل‌های انرژی.. 48

4-2-4- برآورد مالیات سبز در استان کرمان بر مصرف برق.. 56

4-3- پاسخ سوالات تحقیق. 72

فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري

5-1- جمع‌بندی. 74

5-2- نتیجه گیری. 75

5-2- پیشنهادها75

5-2-1 پیشنهادهای اجرایی.. 75

5-2-2-پیشنهادهای تکمیلی.. 75

5-3- محدودیت‌های تحقیق. 75

منابع و مأخذ. 76

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه