جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) با کیفیت افشای اطلاعاتشرکتها پرداخته است. منظور از سرمایه اجتماعی، ارتباطات خارجی و منظور از سرمایه های فردی سطح دانش و تجربه کاری مدیران است. همچنین در این پژوهش کیفیت افشا از طریق مدل پیشنهادی کیم و ورچیکا(2001) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های 82 شرکت برای سال های 1388، 1390 و 1392 جمع آوری شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین، صورتهای مالی و گزارشات هیئت مدیره و سایر اطلاعاتی که از طریق مبادی رسمی در اختیار عموم قرار گرفته است استفاده شد.این پژوهش شامل دو مدل مجزا است.مدل شماره یک برای بررسی رابطه سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران با کیفیت افشای اطلاعات تدوین شده و مدل شماره دو جهت مقایسه تاثیر سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران بر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل شماره یک نشان می دهد تنها بین تحصیلات مدیران و کیفیت افشا در سطح 95% اطمینان ارتباط وجود دارد در حالی که میان تجربه کاری و ارتباطات خارجی مدیران با کیفیت افشا رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از مدل شماره دو نشان داد هیچ تفاوت معنی داری بین تاثیر سرمایه های اجتماعی و فردی مدیران بر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

سرمایه های مدیریتی، کیفیت افشا، حاکمیت شرکتی

فهرست مطالب

فصل اول                                                                                                                         1        

1-1-مقدمه   3

1-2-تشریح و بیان موضوع تحقیق 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4-پرسش تحقیق 5

1-5-فرضیه های تحقیق 6

1-6- مدل تحقیق 7

1-7-روش‌شناسی تحقیق. 9

1-8-جامعه و نمونه آماری تحقیق 9

1-9-نهادها یا موسساتی که می‌توانند از این تحقیق بهره گیرند............................................................................................. 10

1-10-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها10

1-11-ساختار تحقیق   10

فصل دوم                                                                                                                      12                    

2-1- مقدمه   16

2-2- افشا و گزارشگری. 18

2-۲-۱اصل افشا19

2-۲-۲پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا (مباني نظري)20

2-2-2-1- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا مي‌گردد؟21

2-2-2-2- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟21

2-2-2-3- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟23

2-2-2-4- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟25

2-2-2-5- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟27

2-3- حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. 27

2-3-1- تعریف حاکمیت شرکتی. 27

2-3-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. 28

2-3-3- هیئت مدیره29

2-3-4- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. 30

2-3-5- سهامداران. 30

2-3-6- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. 30

2-3-7- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. 31

2-3-8- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. 31

2-3- 9- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 32

2-3-10- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا33

2-4- هیأت مدیره مطلوب                                                                                   35          

2-4-1- ستاد هیأت مدیره36

2-5-سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره36

2-5-1- اعضای غیر موظف.. 36

2-5-2- ویژگی های فردی مدیران. 38

2-5-3- تعداد اعضای هیأت مدیره38

2-5-4- تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 39

2-5-5- تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 39

2-5-6- استقلال اعضای هیأت مدیره39

2-6- سرمایه های مدیریتی شرکت.. 40

2-6-1- تحصیلات مدیران. 40

2-6-2- تجربه مدیران. 41

2-6-3- ارتباطات خارجی. 42

.2-7- پیشینه پژوهش.. 43

2-7-1- پژوهش‌های خارجی. 43

2-7-2- پژوهشهای داخلی    49

2-8- خلاصه‌ای از یافته‌های سایر تحقیقات. 52

2-9-خلاصه فصل                                                                                        55

فصل سوم                                                                                                                     56

3-1- مقدمه 58

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- پرسش های تحقیق. 59

3-4 فرضیه‌های تحقیق. 59

3-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 60

3-6- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 64

3-۷- روش گردآوری داده ها65

۳-8- روش آزمون فرضیات 66

66                                             3-8-1- بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي

68                                                              3-8-2-آزمون معنی دار بودن فرضیه ها

68                                                         3-8-3-آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل

69                                                     3-8-4-آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی

70                                                        3-8-5-آزمون خود همبستگی بین مشاهدات

70                                                                         3-8-6-روش آزمون فرضیه ها

3-9- خلاصه فصل 71

72                                                                                                                  فصل چهارم

4-1- مقدمه74

4-2- آمار توصیفی. 74

4-3- آمار استنباطی 77

4-3-1-آزمون فرضیات 77

4-4-تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 79

4-4-1- آزمون فرضیه اول, دوم و سوم 79

4-4-2- آزمون فرضیه چهارم 83

4-5- خلاصه 86

فصل پنجم                                                                             87

5-1- مقدمه 89

5-2- خلاصه تحقیق 90

5-3- خلاصه يافته‌هاي تحقيق 91

5-4- نتیجه گیری کلی و تحليل تطبيقي يافته ها                                                        92

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه