جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر استراتژی توسعه شعب بر سهم بازار بانک های خصوصی منتخب

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ MBA گرايش مالی

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده:

وجود یک رابطه ی دو طرفه بین توسعه سیستم های مالی و عملکرد بهتر اقتصادی آنها یک موضوع ثابت شده است. بانک ها به عنوان یکی از بخش‌های فعال درسیستم های مالی می باشند،که یکی از روش‌های توسعه این بخش افزایش تعداد شعب در محدوده فعالیت آنها است. از طرفی هر چه سهم بازار بانک‌ها بیشتر باشد توان اقتصادی آنها در سیستم‌های مالی بیشتر شده و به همان نسبت توان اقتصادی سیستم‌های مالی نیز بالا می‌رود. لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بین افزایش تعداد شعب بانکی به عنوان یک راهبرد برای بانک‌های خصوصی و سهم بازار این بانک‌ها پرداخته ایم. در این تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی برای برآورد مدل مورد بررسی و از داده‌های بانکی در فاصله زمانی 1385 تا 1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و مثبتی میان افزایش تعداد شعب و سهم بازار بانک های خصوصی وجود دارد.

کلید واژه :

سهم بازار،راهبرد توسعه شعب، صنعت بانکداری، رقابت بانکی

فهرست مطالب

 

1 .فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت مساله. 4

1-4- پیشینه تحقیق.. 4

1-4-1- مطالعات داخلی.. 4

1-4-2- مطالعات خارجی.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7- روش شناسی تحقیق.. 9

1-8- جامعه آماری وگردآوری داده ها9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 9

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق.. 11

1-11- تعاریفی از واژگان کلیدی بکار رفته شده در موضوع.. 11

1-11-1- سهم بازار.. 11

1-11-2- ساختار بازار.. 11

1-11-3- راهبرد. 11

1-11-3-1- تعریف مینتزبرگ از راهبرد در 5 گروه زیر جا می گیرد. 11

1-11-3-2- انواع راهبرد های موجود برای رقابت بین بانک ها13

1-11-4- صنعت بانکداری.. 14

1-11-5- رقابت بانکی.. 14

2 .فصل دوم: بررسی ادبیات پژوهش... 16

2-1- مقدمه. 16

2-2- مطالعات داخلی.. 17

2-3- مطالعات خارجی.. 19

2-4- سهم از بازار.. 35

2-4-1- شاخص های مهم در برآورد سهم بازار.. 36

2-4-2- انواع سهم بازار عبارتند از.. 37

2-4-3- انواع بازار.. 37

2-4-4- پارامترهای موثر بر سهم بازار.. 38

2-4-4-1- توسعه شعب... 38

2-4-4-2- تعداد ونوع مشتریان.. 39

2-4-5- سابقه و برند بانک.... 40

2-4-6- نوع بانک از نظر دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی.. 42

2-4-7- انواع خدمات بانکداری الکترونیکی.. 43

3 . فصل سوم : روش شناسی پژوهش... 48

3-1مقدمه .............................................................................................................................................................48

3-2- روش تجزیه و تحلیل دادهها48

3-2-1- روش اقتصادسنجی دادههای تابلوئی.. 48

3-2-2- مزیت استفاده از روش تلفیقی نسبت به سری زمانی و دادههای مقطعی.. 49

3-2-3- تخمین مدل با دادههای تابلوئی.. 50

3-2-3-1- رگرسیون تجمیعی.. 50

3-2-3-2- روش اثرات ثابت... 51

3-2-3-3- روش اثرات تصادفی.. 51

3-2-3-4- آزمون مانایی در داده های تابلویی.. 52

3-2-3-5- آزمون F-limer54

3-2-3-6- آزمون اثرات تصادفی.. 55

3-2-3-7- آزمون هاسمن.. 56

3-2-3-8- آزمون واریانس ناهمسانی.. 56

واریانس ناهمسانی یکی از مشکلاتی است که در برآورد معادلات رگرسیون با آن مواجه می‌شویم. واریانس ناهمسانی بدان معنا است که واریانس جزء خطا (و به دنبال آن واریانس متغیر وابسته) ثابت نیست و معمولاً همراه با یک یا چند متغیر، افزایش می‌یابد. اگر جمله خطا دارای واریانس ثابت نباشد، آن را واریانس «واریانس ناهمسانی» می‌گویند که در مقابل «واریانس همسانی» قرار دارد.57

3-2-3-9- آزمون خود همبستگی.. 58

3-2-4- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها58

3-3- جمع بندی.. 59

4 .فصل چهارم :تحلیل داده ها و برآورد مدل. 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- جامعه آماری و نمونه. 62

4-2-1- متغیر های وابسته. 63

4-2-2- متغیرهای مستقل.. 65

4-2-2-1- متغیر مستقل تعداد شعب بانک.... 65

4-2-2-2- مدت زمان فعالیت بانک ها66

4-2-2-3- متغیربانکداری الکترونیک.... 66

4-2-2-4- سهم بازار بانک های دولتی.. 67

4-2-2-5- متغیر مستقل مجازی.. 68

4-3- آمار توصیفی.. 69

4-4- برآورد مدل.. 71

4-4-1- مانا کردن داده ها71

4-4-2- آزمون F لیمر.. 72

4-4-2-1- نتیجه آزمونfلیمر دراستاتا72

4-4-2-2- نتیجه آزمونfلیمر در ایویوز:72

4-4-3- آزمون اثرات تصادفی بروش وپاگان.. 73

4-4-4- آزمون هاسمن.. 73

4-4-4-1- نتیجه آزمون هاسمن در استاتا73

4-4-4-2- نتیجه آزمون هاسمن در ایویوز.. 74

4-4-5- آزمون واریانس ناهمسانی.. 74

4-4-6- آزمون خود همبستگی.. 75

4-4-7- رفع ناهمسانی و خودهمبستگی در مدل.. 75

4-5- بررسی و تحلیل فرضیات مدل.. 78

5 .فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 81

5-1- نتایج حاصل از بررسی فرضیات... 81

5-1-1- فرضیه اول.. 81

5-1-2- فرضیه دوم. 81

5-1-3- فرضیه سوم. 82

5-1-4- فرضیه چهارم. 82

5-2- مقایسه نتایج بدست آمده با بررسی‌های پیشین.. 83

5-3- محدودیت ها83

5-4- پیشنهادات... 83

منابع. 85

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه