جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت های بیمه از گزینه های راهبردی مدل دلتا

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ MBA گرايش استراتژی

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

جهانی­شدن، افزایش فشارهای رقابتی، ضرورت دسترسی به بازارهای گسترده و تغییر سلایق و خواسته­های مشتریان، امری اجتناب­ناپذیر است. بنابراین هر شرکتی باید توانایی­های خود را به شیوه بهینه‌ای مدیریت کند. در این میان بنگاه­های خدماتی کار سخت­تری را بر عهده دارند و صنعت بیمه نیز از این جریان مستثنی نیست. افزایش سطح رقابت­پذیری در صنعت بیمه به‌واسطه حضور شرکت­های دولتی و خصوصی موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز شده است. اما با توجه به هم­ریختی شدید شرکت­های بیمه، یافتن و دنبال کردن راه برون­رفت از این هم­ریختی، نیازمند راهبردهای دیگری است.

هر یک از مدل­های مورد استفاده برای بررسی عملکرد و تعیین جایگاه رقابتی شرکت­های بیمه، با تکیه بر یک یا چند بعد از عملکرد شرکت­ها و با گرایش بیشتر به بعد محصول توانسته­اند عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد این شرکت­ها را بررسی نمایند. با این حال، جای خالی رویکردهایی که گرایش بیشتری به سوی نوآوری، مشتری و نحوه برقراری ارتباط با وی داشته باشند به شدت احساس می­شود.

برای این منظور، در این پژوهش از مدل دلتا استفاده می­شود که نشان می‌دهد تنها به­کارگیری گزینه بهترین محصول پاسخگوی تمام شرایط نیست و شرکت­ها می­بایست به دنبال راهکارهایی باشند که بتواند آنان را به یک جایگاه برتر نائل کند. هدف اصلی این پژوهش این است که دریابد آیا رابطه معناداری بین به­کارگیری گزینه­های راهبردی مدل دلتا در صنعت بیمه و عملکرد آن وجود دارد، و آیا به­کارگیری این گزینه­ها می­تواند تأثیر مثبتی بر علمکرد آن داشته باشد یا خیر.

جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه کارشناسان و خبرگان همه شرکت‌های بیمه، در سطح راهبردی، و مشتریان برون‌سازمانی بیمه است.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که به‌کار گیری گزینه‌های راهبردی مدل دلتا تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد و از این رو به سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود با همراستا کردن اقدامات خود با الزامات جای‌گیری در هریک از جایگاه‌های مدل دلتا، اثربخشی فعالیت‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند.

 

واژگان کلیدی:

راهبرد، مدل دلتا، بیمه، ارزیابی عملکرد

فهرست مطالب

 

1                فصل اول- کلیات پژوهش... 1

1-1-            مقدمه. 2

1-2-            بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش.... 2

1-3-            اهداف پژوهش.... 4

1-4-            پرسش و فرضیه‌های پژوهش.... 4

1-5-            روش پژوهش.... 5

1-6-            جامعه آماری و نمونه. 5

1-7-            روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات... 5

1-8-            روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 6

1-9-            تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی.. 6

1-10-         خلاصه‌ای از سایر فصول. 7

2                فصل دوم- ادبیات پژوهش... 8

2-1-            مقدمه. 9

2-2-            مدیریت راهبردی.. 9

2-2-1-         مفهوم جایگاه‌یابی.. 10

2-2-2-         روش‌های جایگاه‌یابی.. 11

2-2-2-1-          فرآیند راهبرد. 12

2-2-2-2-          محتوای راهبرد. 14

2-2-3-         نقد مدل‌های جایگاه‌یابی.. 24

2-3-            مدل دلتا25

2-3-1-         چارچوب مدل راهبردی دلتا26

2-3-1-1-          سه‌وجهی: مشخص کردن چشم‌انداز کسب‌وکار. 27

2-3-1-2-          رسالت شرکت: تعریف میدان عمل کسب‌وکار و شایستگی‌ها. 27

2-3-1-3-          ساختار صنعت: درک و معامله با نیروی بیرونی... 28

2-3-1-4-          جایگاه رقابتی: ایجاد فعالیت‌هایی برای حرکت به سوی سودآوری... 29

2-3-1-5-          دستورالعمل اجرایی راهبردی: تعیین وظایف کلیدی کسب‌وکار. 30

2-3-2-         کارت امتیازی متوازن. 31

2-3-2-1-          مدل دلتا و کارت امتیازی متوازن.. 31

2-3-2-2-          مدل دلتا و فرآیندهای انطباقی... 32

2-3-2-2-1-            اثربخشی عملیاتی... 33

2-3-2-2-2-            آماج‌یابی مشتری... 33

2-3-2-2-3-            نورآوری... 33

2-3-2-2-4-            تعیین فرآیندهای انطباقی مربوط به هر راهبرد. 34

2-3-2-2-5-            فرآیندهای انطباقی و معیارهای تجمعی... 35

2-3-3-         بیان تفصیلی مدل راهبردی دلتا37

2-3-3-1-          بهترین محصول.. 38

2-3-3-2-          راه‌حل جامع مشتریان.. 39

2-3-3-3-          پایبندسازی به سیستم.. 40

2-3-4-         گزینه‌های مربوط به هر یک از راهبردهای سه‌گانه. 41

2-3-5-         ابعاد متفاوت سه‌وجهی راهبردی: دوری جستن از ذهنیت محصول‌محور. 42

2-4-            پیشینه پژوهش.... 44

3                فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش... 48

3-1-            مقدمه. 49

3-2-            کلیات روش پژوهش.... 49

3-2-1-         نوع پژوهش.... 49

3-2-1-1-          از نظر هدف.... 49

3-2-1-2-          از نظر نوع ماهیت.... 49

3-2-1-3-          از نظر نوع داده‌ها. 50

3-2-1-4-          از نظر روش.... 50

3-2-2-         جامعه آماری.. 50

3-2-3-         نمونه‌گیری.. 52

3-2-4-         متغیرهای پژوهش.... 53

3-3-            روش‌های به‌کارگرفته شده در این پژوهش.... 53

3-3-1-         تحلیل عاملی تأییدی.. 54

3-3-2-         مدل‌یابی معادلات ساختاری.. 54

3-3-3-1-          معرفی تکنیک تحلیل مسیر.. 55

3-3-3-2-          برآورد مدل پژوهش..... 56

3-3-4-         طراحی ابزار پژوهش (پرسشنامه)57

3-3-5-         روایی و پایایی.. 58

3-3-6-         مقیاس مورد استفاده58

4                فصل چهارم- گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش... 59

4-1-            مقدمه. 60

4-2-            تحلیل‌های توصیفی داده‌های پژوهش.... 60

4-2-1-         تحلیل توصیفی ویژگی‌های فردی و اجتماعی نمونه آماری.. 61

4-2-1-1.        توصیف جامعه آماری.. 61

4-2-1-2.        توصیف جنسیت پاسخ‌دهندگان. 63

4-2-1-3.        توصیف سن پاسخ‌دهندگان. 63

4-2-1-4.        توصیف میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 64

4-2-1-5.        توصیف خدمات بیمه‌ای مورد استفاده در میان پاسخ‌دهندگان. 64

4-2-1-6.        توصیف سابقه کاری کارشناسان پاسخ‌دهنده هر شرکت بیمه. 65

4-2-2-         توصیف ابعاد/ مؤلفه‌های متغیرهای پژوهش.... 66

4-2-2-1.        بهترین محصول. 66

4-2-2-2.        راه‌حل جامع مشتریان. 67

4-2-2-3.        پایبندسازی به سیستم.. 68

4-2-2-4.        عملکرد شرکت‌های بیمه. 69

4-2-3-         توصیف متغیرهای پژوهش.... 70

4-2-3-1.        بهترین محصول. 70

4-2-3-2.        راه‌حل جامع مشتریان. 71

4-2-3-3.        پایبندسازی به سیستم. 72

4-2-3-4.        عملکرد شرکت‌های بیمه. 73

4-2-4-         جایگاه شرکت‌های بیمه در مدل دلتا و برآورد گرایش کلی صنعت بیمه. 74

4-3-            تحلیل‌های استنباطی داده‌های پژوهش.... 77

4-3-1-         نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول سازه‌های برونزای مورد مطالعه. 77

4-3-2-         نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم سازه‌های برونزای مورد مطالعه. 80

4-3-3-         بررسی مدل مفهومی بر اساس کل نمونه آماری.. 82

4-3-3-1.            نتایج شاخص‌های برازندگی مدل.. 83

4-3-3-2.            نتایج بخش اندازه‌گیری مدل.. 83

4-3-4-         ارزیابی مدل ساختاری.. 85

4-3-5-         بررسی مدل مفهومی براساس نمونه آماری مشتریان و کارشناسان بیمه. 87

4-3-5-1.            نتایج شاخص‌های برازندگی مدل‌ها. 87

4-3-5-2.            نتایج بخش اندازه‌گیری مدل.. 88

4-3-5-3.            ارزیابی مدل ساختاری... 89

4-4-            آزمون فرضیه‌های پژوهش.... 90

4-4-1-          فرضیه اول. 90

4-4-2-         فرضیه دوم. 91

4-4-3-         فرضیه سوم. 92

4-5-            سایر یافته‌های پژوهش.... 93

5-            فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش... 99

5-1-            مقدمه. 100

5-2-            مروری بر مسئله پژوهش.... 100

5-3-            مدل نهایی پژوهش.... 101

5-4-            نتیجه‌گیری نهایی.. 103

5-5-            محدودیت‌های پژوهش.... 104

5-6-            پیشنهادهای کاربردی.. 105

5-7-            پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده106

فهرست منابع.. 108

پیوست‌ها113

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه