جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

داستان پیامبران و تلمیحات قرآنی در کلیات زلالی خوانساری

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تلميحات قرآنی و پیامبران در ديوان حکیم زلالی خوانساری مي باشد. تلميحات را عصاره داستانهاي فرهنگي ناميده اند كه با مطالعه تلميحات به كار رفته در متون هر عصري، مي توان به محتوای فرهنگي قومي دست يافت و طرز تلقي و برخورد تاريخي اقوام را با جهان و عالم فرا جهان دريافت. زلالی خوانساری یکی از شاعران برجسته و سخنور زبان و ادبیات فارسی است. شعرش گواهی می‌دهد که زلالی شاعری قصیده‌پرداز ومثنوی سرا بود .با توجه به این موضوع که این شاعر دارای اطلاعات فراوان از مسائل و حاشیه‌های زبان فارسی و شعر عهد خود بوده است؛ دیوان این شاعر مملو از تلمیحات و اشاراتی است که در اين پژوهش آنها را تنها در ذیل تلمیحات قرآنی و داستان مربوط به پیامبران استخراج کرده و درباره هريك به بيان حكايت و يا شرح واقعه راجع بدان پرداخته ايم. روش پژوهش توصيفي – تحليلي مي باشد. بر اساس يافته هاي اين تحقيق كه از بررسی و استخراج نزديك به 7 هزار بیت از کل ديوان زلالی بدست آمد مشخص شد كه تلميحات مربوط به پیامبران بيشترين كاربرد را به خود اختصاص داده است. در بين ميزان كاربرد عناصر ديني نيز اشاره به حضرت محمد(ص)، حضرت عيسي(ع)، حضرت موسي(ع)، و داستانها و وقايع مرتبط با هريك بيش از عناصر تلميحي ديگر ملاحظه شد.

 

واژه هاي كليدي: عصر صفوی ،حکیم زلالی خوانساری، دیوان، تلمیح، تحلیل.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش                                                                                                                                                                                                   1

1-مقدمه                                                                                                 2

1-1- بیان مساله                                                                                        2

1-2- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش                                                               4

1-3- فرضیه‌‌های پژوهش                                                                              5

1-4-اهداف پژوهش                                                                                   5

1-5-روش و ابزار گردآوري اطلاعات                                                                8

1-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                    9

1-7-قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)                                                        9

1-8-پیشینه تحقيق                                                                                      9

1-9- جمع بندی فصل                                                                               16

فصل دوم:زندگی‌نامه حکیم زلالی خوانساری با معرفی تلمیح و اهمیت آن درعلم بدیع    19

2-مقدمه                                                                                                20

2-1-زندگینامه حکیم زلالی خوانساری                                                             21

2-1-1-شخصیت ومنش شاعر                                                                       22

2-1-2-ویژگی‌های شاعری                                                                          22

2-1-3-آثارزلالي                                                                                      24

2-1-4-خصوصيات شعري                                                                          26

2-1-5-2-تلمیح                                                                                      29

2-1-5-3- استعاره کنایی(تشخیص)                                                                31

2-1-5-4- جناس و مراعات النظیر                                                                 32

2-1-5-5- ترکیبات                                                                                  32

2-1-6- تاثیر‌پذیری از سایر شاعران                                                                 33

2-1-7- زلالی خوانساری و سبک هندی                                                           34

2-2- نقش و معانی قصص و داستانهای قرآن                                                      34

2-2-1-واژه­شناسی قصه                                                                              35

2-2-2-ساختار قصه های قرآنی                                                                     37

2-2-3- اهمیت قصه و داستان                                                                       39

2-2-4- علل استفاده قرآن کریم از قصّه                                                            41

2-2-4-1- تربیت وآموزش                                                                          41

2-2-4-2-یاد کرد مثال و سرگذشت، بهترین روش برای تفهیم همگان                          41

2-2-4-3-عامل جذبه و کشش                                                                     42

2-2-4-4-توحید و نفی شرک                                                                       43

2-2-4-5- رسالت تشریعی                                                                          44

2-2-4-6- امامت و ولایت                                                                          45

2-2-4-7- تبیین قسط و عدالت                                                                     45

2-2-4-8- اهداف اخلاقی                                                                           45

2-3-تلمیح                                                                                            47

2-3-1- معني تلميح                                                                                  47

2-3-2- تلميح دراین پژوهش                                                                       48

2-3-3-انواع تلميحات                                                                               50

2-3-4- منشأء تاريخي تلميحات                                                                    50

2-3-4-1- تلميحات اسلامي                                                                        50

2-3-4-2- تلميحات ايراني                                                                          53

2-3-5- گذري كوتاه بر سير تلميح در ادبيات فارسي                                             53

2-3-6-تلميح در انواع شعر                                                                          58

2-3-7- انواع تلميحات در شعر فارسي                                                             58

2-3-8- اشتباه در تلميحات                                                                          59

2-3-9-تصرف در تلميحات                                                                         61

2-3-10- داستان‌پردازي بر مبناي تلميحات يا شاخ و برگ‌دادن به آن                            63

2-3-11- فايده استفاده از تلميح                                                                     63

2-3-12- قدرت شاعران در استفاده از تلميح                                                      65

2-3-13- زايا بودن دستگاه تلميح                                                                   66

2-3-14- اهميت جمع‌آوري تلميحات                                                              67

2-3-15- تحقيق در تأثير تورات و انجيل بر تفاسير اسلامي و تبيين وجوه اشتراك و افتراق   68

2-3-16-تحقيق در منابع شاعران                                                                 68

2-3-17-تحقيق در چگونگي پيدايش قصص و اسماي اساطيري                           68

2-3-18-طرح مسألة تاريخ اساطيري ايران                                                        69

2-3-19-مقايسة روايات مختلف از يك داستان                                                   69

فصل سوم:داستان پیامبران و تلمیحات قرآنی در کلیات زلالی خوانساری                    70

3- مقدمه                                                                                               71

3-1- آیات قرآنی                                                                                     71

3-1-1-اَحَسَنُ اَلحُسنیٍ اَسما                                                                         72

3-1-2- صم بکم                                                                                     74

3-1-3- عَلَّمَ اَسما                                                                                     75

3-1-4- قالوا بلی                                                                                     76

3-1-5- قاب قوسین                                                                                  77

3-1-6- قُم فَانذِر                                                                                     79

3-1-7- لِمَنِ اَلمُلکُ واحِد اَلقَهّار                                                                     80

3-1-8- لا اله الله                                                                                      81

3-1-9- لَم یَلِد وَ لَم یولَد                                                                            82

3-1-10- لیله القدر                                                                                   83

3-1-11- .لن تَرانی؛ ارنی                                                                            85

3-1-12- مِن رُوحی                                                                                  87

3-1-13- نَصرُ مِن الله                                                                                90

3-1-14- یدالله                                                                                        91

3-2- تلمیحات پیامبران (ع)                                                                          92

3-2-1- حضرت آدم (ع)                                                                            95

3-2-2- حضرت ابراهیم (ع)                                                                        97

3-2-2-1- به آتش افکندن ابراهیم (ع)                                                             98

3-2-2-2- رویای ابراهیم (ع) در ذبح اسماعیل                                                  100

3-2-3- حضرت اسماعیل (ع)                                                                     101

3-2-4- حضرت ایوب (ع)                                                                        104

3-2-5- حضرت ایوب و یعقوب(ع)                                                              105

3-2-6- حضرت داوود (ع)                                                                        110

3-2-6-1- روایت امام رضا (ع) در باره داستان زن اوریا                                        113

3-2-6-2- عروسی داوود با زن اوریا                                                             115

3-2-7- حضرت سلیمان (ع)                                                                      117

3-2-7-1- نامه فرستادن سلیمان (ع) به بلقیس                                                   119

3-2-7-2- گزارش هدهد از سرزمین سبأ                                                         121

3-2-7-3- عکس العمل سلیمان (ع) در برابر گزارش هدهد                                    121

3-2-7-4- ردّ هدیه بُلْقَیس از جانب سلیمان (ع)                                                122

3-2-7-5- چگونگی ملاقات بُلْقَیس با سلیمان، و ایمان آوردن او                              124

3-2-8- حضرت عیسی (ع)                                                                        125

3-2-9- حضرت عیسی و موسی (ع)                                                             128

3-2-10- حضرت مریم (ع)                                                                        128

3-2-11- حضرت محمد (ع)                                                                      130

3-2-12- حضرت موسی (ع)                                                                      138

3-2-13- حضرت نوح (ع)                                                                        141

3-2-14- حضرت یعقوب (ع)                                                                     143

3-2-15- حضرت یحیی (ع) و زکریا (ع)                                                        144

3-2-16- حضرت یوسف (ع)                                                                     146

3-2-16-1- ماجرای زلیخا و یوسف                                                              148

3-2-17- حضرت یونس (ع)                                                                      149

فصل چهارم: بحث و بررسی                                                                      151

4- مقدمه                                                                                             152         

4-1- بحث و بررسی                                                                               152

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                            155

5- مقدمه                                                                                            156

5-1- پاسخ به فرضیات                                                                             157

5-1-1-فرضیه شماره یک                                                                          158

5-1-2- فرضیه شماره دو                                                                          158

5-1-3- فرضیه شماره سه                                                                         159

5-1-4- فرضیه شماره چهار                                                                       160

 

منابع و ماخذ  

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه