جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه مشتري مداري با جذب سپرده در بانک رفاه کارگران استان خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی M.A

گرایش : نیروی انسانی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

پژوهش حاضر به بررسي رابطه مشتري مداري با جذب سپرده در بانک رفاه کارگران استان خوزستان پرداخته است. مؤلفه­های مشتري مداري شامل اعتماد پذيري، رضايت مشتريان از سازمان، رضايت مشتريان از مهارت كاركنان، سرمايه فيزيکي و تنوع خدمات می­باشد. نوع تحقيق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک رفاه کارگران می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده به تعداد 358 انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزارSPSS انجام شده است. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق شامل کولموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و فریدمن می باشند. بررسی نتایج نشان داد که رابطه بین مولفه های اعتماد پذيري، رضايت مشتريان از سازمان، رضايت مشتريان از مهارت كاركنان، سرمايه فيزيکي و تنوع خدمات و متغیر موفقيت شعب در جذب سپرده معنی دار می باشد.

کلید واژه: مشتری مداری، اعتماد پذيري، رضايت مشتريان از سازمان، رضايت مشتريان از مهارت كاركنان، سرمايه فيزيکي و تنوع خدمات

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه