جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی

پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد  

در رشته روان شناسي عمومي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ي اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 88 صورت گرفته است . براي اين منظور تعداد 51 نفردانش آموز سال دوّم راهنمايي از يك مدرسه ي راهنمايي به طور تصادفي انتخاب و در قالب سه گروه ( دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل ) مرتب شدند . براي آزمودن فرضيه هاي پژوهش از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد . دو گروه آزمايش سخنراني و بحث گروهي به مدت يك ماه و نيم ( شش جلسه ) تحت تأثير متغير مستقل يعني اجراي دو روش آموزشي سخنراني و بحث گروهي قرار گرفتند امّا گروه كنترل در معرض هيچ آموزشي قرار نگرفت . در پايان ( جلسه هفتم ) براي هر سه گروه پس آزمون اجرا شد . براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ي خودآگاهي استفاده شد . تحليل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ، تحليل واريانس يك راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقيبي شفه ، نشان داد كه آموزش به روش سخنراني و بحث گروهي هر دو بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان تأثير مثبت دارند امّا يادگيري دانش آموزان با استفاده از روش بحث گروهي بيشتر از روش سخنراني بوده است .

كليد واژه :آموزش ، يادگيري ، مهارت خودآگاهي ، روش سخنراني ، روش بحث گروهي .

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه