جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

گرایش : مدیریت ورزشی

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز بود. از بین ورزشکاران رزمی 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان انتخاب شدند . ابزار های تحقیق شامل؛ پرسشنامه کمال گرایی هیل و پرسشنامه اضطراب شناختی- جسمانی بود.. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 16SPSSتجزیه و تحلیل شدند ، آزمون های توصیفی، فراوانی، میانگین و آزمون های استنباطی همبستگی پیرسون و کروسکال والیس برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین کمال گرایی با ویژگی های دموگرافیک، اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد . همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین کمال گرایی با تمرکز ورزشکاران نیز ارتباط معنی دار معکوسی وجود دارد. قابل ذکر است که کمال گرایی 2/56 درصد از میزان تغییرات اضطراب رقابتی(شناختی و جسمانی)را پیش گویی می کند. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان اضطراب جسمانی و شناختی را از جنبه های منفی کمال گرایی و به طور اختصاصی به واکنش های منفی و ناکامل بودن افراد کمال گرا نسبت داد. خواسته­های کمال­گرایی از درون خود افراد یا از سایر افراد سر چشمه گرفته و از دیگر جنبه های منفی آن می توان کاهش تمرکز و آشفتگی باشد.

واژگان کلیدی : کمالگرایی، اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه