جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی سازگاری و پایداری گندم های نان زمستانه و بینابین برای عملکرد دانه در مناطق سرد کشور

کشاورزی

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد «M.Sc.»

گرایش : اصلاح نباتات

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

به منظور بررسی و انتخاب ژنوتیپ ها ی پرمحصول و سازگار، 18 ژنوتیپ و لاین گندم زمستانه و بینابین و رقم شهریار به عنوان رقم شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (90-1388) در 11 ایستگاه تحقیقاتی سردسیر کشور اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد اثر متقابل سه جانبه معنی دار شده بنابراین ژنوتیپ ها واکنش متفاوتی به تغییرات محیطی نشان داده و تغییر در پایداری ژنوتیپ ها عمدتا به دلیل وجود اثر متقابل ژنوتیپ در محیط می باشد بنابراین به جهت شناسایی ژنوتیپ های برتر از روش های گوناگون تجزیه پایداری استفاده گردید. بر اساس روش شوکلا و ریک به ترتیب ژنوتیپ های 12 و 11 پایدار بودند. نتایج حاصل از تجزیه پایداری روش فنیلی و ویلکینسون و ابرهارت و راسل نشان داد ژنوتیپ 11 با داشتن ضریب رگرسیون نزدیک به یک، عملکرد بالا و انحراف از خط رگرسیون کم دارای سازگاری عمومی مطلوبی می باشد و سهم کمتری در اثر متقابل ژنوتیپ در محیط دارد، لذا سازگارترین شناخته شد. دو آماره پلستید، پلستید و پترسون نیز حاکی از پایداری دو ژنوتیپ 11 و 12 بودند. نتایج حاصل از تجزیه امی ژنوتیپ های 4، 15، 7 و 12 را به علت میانگین عملکرد بیشتر از میانگین کل، ژنوتیپ های پایدار در نظر گرفت. گزینش همزمان عملکرد و پایداری ژنوتیپ های 4، 12، 14و 13 را مورد گزینش قرار داد. همچنین نتایج حاصل از روش ناپارامتری رتبه به روش کنک نشان داد ژنوتیپ های 4 و 11 دارای بیشترین عملکرد بودند و پایدارترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. در شناسایی ژنوتیپ ایده آل به روش GGEbiplotژنوتیپ 4، سپس ژنوتیپ های 13 و 14 و در رده بعدی ژنوتیپ 11 مورد گزینش قرار گرفت و میاندوآب نیز به عنوان محیط ایده آل ترین برگزیده شد هرچند دلیلی بر رد نتایج سایر مکان ها نخواهد بود. بنابراین نتایج اکثر روش های تجزیه پایداری ژنوتیپ های شماره 4، 11 و 12 به ترتیب با میانگین عملکرد دانه 6964، 6797 و 6764 انتخاب نمودند. همچنین با یادداشت برداری از نمونه های برداشت شده در مراحل گلدهی و رسیدگی برخی از صفات مرفو-فیزیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با محاسبه ضریب همبستگی ساده بین صفات مختلف و همچنین با عملکرد، در نهایت مشخص گردید صفات وزن سنبله در دو مرحله گلدهی و رسیدگی، بیوماس کل مرحله رسیدگی، وزن دانه در سنبله و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد نشان دادند و نهایتا با انجام رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت بر روی صفات و عملکرد مشخص شد سه صفت وزن دانه در سنبله، میزان فتوآسیمیلات ساقه قبل از گلدهی و میزان فتوآسیمیلات های پدانکل بیشترین اثرات را بر عملکرد داشتند و می توان از آن ها به عنوان معیاری جهت گزینش در برنامه های اصلاحی بهره برد.

 

 

کلمات کلیدی: گندم نان، پارامترهای پایداری،سازگاری، عملکرد دانه، اقلیم سرد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه