جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردی شهرستانهای بستک وبندرلنگه )درسال1391

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جامعه شناسی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

   كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان يكي از نهادهاي مردمي، در ترسيم خط مشي هاي اساسي اش ، بر حمايت و همكاري و امداد مردمي تاكيد اساسي دارد. و بر اين مبنا جلب هداياي مردمي را به عنوان ساز و كار هدايت كننده مساعدتهاي مردمي به سمت نيازمندترين اقشار جامعه مي پندارد. از آنجا كه از يك سو جلب هداياي مردمي و برنامه ريزي در اين زمينه ، داراي ابعاد پيچيده اقتصادي، اجتماعي و مهمتر از همه اعتقادي و تشريعي است و از سوي ديگر فعاليت هايش در يك سازمان متمركز است ؛ خواه ناخواه، با عوامل و احياناً موانعي روبرو است كه مي تواند بر اين روند تاثيرگذار باشد.هدف از پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی عدم مشارکت های مردم و ندادن صدقه غیر مستقیم شهرستان بستک با ارایه راه کارهای جدید زمینه مساعدتهای بیشتر مردمی را با استفاده از نیروهای مذهبی منطقه فراهم آورد . حجم نمونه مورد بررسی این پژوهش 280 نفر از شهروندان اهل سنت شهر بستک می باشد که با استفاده از فرمول كوكران برآورد گرديد. همچنین روش نمونه گیری در اینجا نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و روش ميداني انجام شده است. اطلاعات بخش اسنادي بر داده ها، اسناد و مدارك امداد و سازمان هاي ذيربط مبتني اسـت و داده هـاي بخش ميـداني از طريـق پرسشنامه و انجام مصـاحبه جمع آوري شده است. اين داده ها از طريق آماره هاي مختلف از قبيل آزمون هاي آماري، ضرايب همبستگي و پيوستگي، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس و امثالهم تجزيه و تحليل شده است.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه