جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA "

رشتهعلوم اجتماعی- جامعه شناسی، گرایش:جامعه شناسی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

این تحقیق با عنوان تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392 انجام شد. اهداف کلی تحقیق بررسی رابطهبينحمايتاجتماعي کمیته امدادوسلامتاجتماعيزنانسرپرستخانوار می باشد؛فرضیه اصلی عبارت است از:بينحمايتاجتماعي کمیته امدادوسلامتاجتماعيزنانسرپرستخانواررابطهوجوددارد.وفرضیه­های فرعی عبارتند از:1-بينحمايتاجتماعی وپذيرشاجتماعيزنانسرپرستخانواررابطه وجوددارد.2-بينحمايتاجتماعیومشارکتاجتماعيزنانسرپرستخانواررابطهوجوددارد.3-بين حمايت اجتماعی وشکوفايياجتماعيزنانسرپرستخانواررابطهوجوددارد. 4-بين حمايت اجتماعیوانسجاماجتماعيزنانسرپرستخانواررابطهوجوددارد5-بينحمايتاجتماعی و برابرياجتماعيزنانسرپرستخانواررابطه وجوددارد.6- بين حمايت اجتماعی وامنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجوددارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل تعداد410نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر های بومهن و پردیس است و حجم نمونه تعداد 201نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.ابزار این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد حمایت اجتماعی(16گویه) و سلامت اجتماعی(25گویه) است و دارای گزینه های خیلی کم=1,کم=2,متوسط=3,زیاد=4و خیلی زیاد=5 می باشد.پرسشنامه ها طی دو هفته توزیع و جمع آوری شد و داده ها به وسیله نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفت.در اين تحقيق براي تعيين پايایي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی966/0 و پایایی پرسشنامه سلامت اجتماعی956/0 به دست آمد.روش های آماری مورد استفاده,شامل روش های آمار توصیفی و استنباطی رگرسیون ساده به روش همزمان می باشد.کلیه فرضیه های تحقیق با99% اطمینان تایید شدند.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه