جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی ژن sul2 در اشریشیا کلی جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری مراجعه کننده به مراکز کلینیکی شهر خوی

علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 گرایش:میکروبیولوژی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

مصرفگسترده کوتریموکسازولدردرمان عفونت های مجاری ادراری و در عین حال استفاده نادرست و نا بهجا از این دارو، منجر به پیدایش سویه های اشریشیا کلی مقاوم به آن شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن sul2 در میان سویه های اشریشیا کلی جداسازی شده از بیماران مراکز کلینیکی شهرستان خوی بوده است.

مواد و روش ها:300 نمونه ادراری از بیماران بستری و سرپایی مراکز کلینیکی شهرستان خوی جمع آوری گردید. از بین آنها، 100 ایزوله اشریشیا کلی توسط آزمایش های استاندارد بیوشیمیایی تأیید گردیدند. خاصیت ضد میکروبی این باکتری ها نسبت به سولفونامیدها و آنتی بیوتیکهای متداول مصرفی در بیمارستان ها با روش های ایجاد چاهک، نقطه گذاری، دیسک کاغذی وتست آنتی بیوگرام با روش انتشار از دیسکسنجیده شد.همچنینMICوMBCبرای آنتی بیوتیک کوتریموکسازول به روش براثمیکرودیلوشن سنجیده شد. روش PCRبرای یافتن ژن sul2در ایزوله های مقاوم انجام گردید.

نتایج: از کل 100 ایزوله اشریشیا کلی، 71 ایزوله (71%) مقاوم به سولفونامیدها بودند که از بین ایزوله های مقاوم، 57 ایزوله (80%) دارای ژن sul2بودند.ژن sul2، در ایزوله هایی که مقاوم به سولفونامیدها بودند و هاله عدم رشد را تشکیل نداده بودند، مشاهده گردید ولی در ایزوله هایی که مقاوم به سولفونامیدها بودند اما قطر هاله عدم رشد آنها، کمتر از 10 میلی متر بود، مشاهده نشد. به عبارتی،ایزوله هایی که هاله عدم رشد را تشکیل نداده بودند، درصد مقاومتشان نسبت به کوتریموکسازول 100% بود. همچنین در این ایزوله ها که دارای ژن sul2 بودند به طور هم زمان به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، اسید نالیدیکسیک و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. MIC وMBC برای آنتی بیوتیک کوتریموکسازول، در ایزوله های مقاوم به کوتریوکسازول به ترتیب 16، 32 میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد که با نتایج آنتی بیوگرام مطابقت داشت.

نتیجه گیری:این پژوهش برای اولین بار در ایران، حضور ژنsul2 را در اشریشیا کلی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اینکه در شهر های کوچک مانند شهر خوی، مردم کمتر به پزشک مراجعه می کنند و در نتیجه، آنتی بیوتیک کمتری مصرف می کنند پس درصد مقاومت در ایزوله های اشریشیا کلی نسبت به آنتی بیوتیک کوتریموکسازول 100 درصد نیست ولی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درصد مقاومت به این آنتی بیوتیک در شهرستان خوی، به 71 درصد رسیده است. اگر این روند، ادامه پیدا کند، ممکن است مقاومت به همه آنتی بیوتیک های رایج مصرفی در مراکز کلینیکی ایجاد شود و باعث ناموفق شدن درمان گردد. این مطالعه، اهمیت استراتژیهای کنترل عفونتمجاری ادراری بهخصوصدرزنانو استفاده صحیح ودرستازاین آنتی بیوتیک و دیگر آنتی بیوتیک های مصرفی که برای درمان عفونت ادراری استفاده می شوند را تأکید می نماید.

 

واژگان کلیدی: اشریشیا کلی، سولفونامیدها، ژن sul2، مقاومت آنتی بیوتیکی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه