جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام وزرتشت

الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چنانچهبدیهیاستمطالعهتطبیقیمیتواندبسترمناسبیجهتدرکبهترادیانآسمانیازیکدیگربودهوجهتهمدلیوآشناییبیشتربازرتشتیانبهعنواناقلیتدینیدرایرانبرآنشدهتامقایسهایتطبیقیدرحقوقخانوادگیزندرایندودینداشتهباشد.

درپایاننامه حاضر،درتطبیقایندودینبانقاطمثبتفقهاسلامنسبتبهحقوقخانوادهبیشترآشناشدهودقتنظرفقهادرحواشیوجزئیاتقابلتحسیناست. باریزبینیونگاهجامعبهزندگیزناشوییدرمی یابیمدیدگاهاسلاموزرتشتبسیاربههمنزدیکبودهودرخیلیازمطالبباهممشترکمیباشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

خوانندهپسازمطالعهاین پایان نامه بهوضوحدرکخواهدکردباوجودتفاوتها،منشاءوحیانیدردودینیکیمیباشد .

نتیجتا ً می توانگفتاسلامنسبتبهدینباستانیزرتشت،دینکاملشدهایمیباشدوبرخیاحکاموفروعاتیکهدرزرتشتمطرحنشدهویابهصورتخلاصهآمدهدراسلاملحاظگردیدهوکاملگشتهاست.

واژگان کلیدی:

اسلام – زرتشت - حق - ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه