جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سينا

پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A) گرایش: منابع انسانی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائي و بررسي رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائي شده و سپس روابط بين مولفه های شناسائي شده در قالب يک مدل معادلات ساختاري ارائه گرديده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت شغلی عبارتند از: عوامل درونی، عوامل بیرونی، و ویژگی های فردی و همچنين مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می باشد. نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. براي گردآوري داده‌هاي مربوط به سنجش مولفه‌های تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی شامل 15 پرسش و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن شامل 24 پرسش استفاده شده است. براي بررسي روايي، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و از روایی آن اطمینان حاصل شد. براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد در اين پژوهش برای پرسشنامه رضایت شغلی 714/0و برای پرسشنامه تعهد 859/0 بدست آمد و پايائي هر دو پرسشنامه مطلوب برآورد گرديد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 140 نفر از مديران و کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران است. براساس محاسبات انجام شده پرسشنامه در نمونه‌ای به حجم 105 نفر توزیع شد. همه پرسشنامه‌های ارجاع داده شده قابل استفاده بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. براي اطمينان از مقياس طراحي شده از تکنيک تحليل عاملي و مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. ‌فرضيه‌هاي تحقيق نيز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری آزمون شد. همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل درونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین وضعیت تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا نشان می‌دهد هر سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر در کارکنان وجود دارد. نتایج بررسی شدت و ضعف میزان ابعاد مختلف تعهد براساس ویژگی‌های فردی کارکنان نشان داده است اختلاف ديدگاه زنان و مردان در رابطه با هريک از ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معناداري ندارد. همچنین افراد دربازه‌هاي سني مختلف و با مدرک تحصيلي متفاوت ديدگاه يکساني در زمينه ابعاد تعهد سازمانی دارند. در پایان براي سنجش رابطه دو سازه اصلي تحقيق يعني رضایت شغلی و تعهد سازمانی از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است براساس محاسبات انجام شده بار عاملي استاندارد سازه رضایت شغلی با سازه تعهد سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراين رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر گذاراست. کلید واژه ها: بانک سینا، تعهد سازمانی،رضایت شغلی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه