جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین قلمرو وتأثیرات مونسون در ایران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) جغرافیا

گرایش: اقلیم شناسی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده :

کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل کشور دارد. مطالعات بنیادین پیرامون سیستمهای باران زا به ویژه پدیده مونسون در این مناطق ، راهبردهایی جهت توسعه فعالیتهای باران زایی و پیش بینی های اقلیمی ارائه می کند. محدوده این تحقیق در برگیرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، یزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و تهران می باشد.با بررسی تعداد روزهای همراه با بارش ومیزان بارش روزانه ماه های می،ژوئن،جولای،آگوست و سپتامبر در طی دوره آماری 38 سال در 15 ایستگاه جنوبی و مرکزی کشور و تحلیل نقشه های سینوپتیکی، مشخص گردید که بخش اعظم بارش های جنوب شرق کشور به ویژه در مناطق چابهار و ایرانشهر در ماه های ژوئن و جولای به میزان4/147 و4/339 میلیمتر ناشی از نفوذ توده های هوای مونسونی بوده است. بر این اساس پدیده مونسون عامل اصلی بارش های تابستان در مناطق جنوب شرق کشور بوده و در مواقعی که این پدیده دارای حداکثر رطوبت و قدرت باشد مناطق جنوبی،شرقی و مرکزی کشور نیز تحت حاکمیت این توده هوا قرار می گیرند.

فهرست مطالب

عنوان................................................................................................................................ صفحه

فصل اول: طرح تحقیق و پیشینه پژوهش

1-1-بیان مسأله ، ضرورت و اهمیت موضوع .......................................................................... 2

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................... 3

1-3-اهداف تحقیق................................................................................................................ 5

1-4-سؤالات تحقیق.............................................................................................................. 6

1-5-فرضیه ها...................................................................................................................... 7

1-6-روش تحقیق................................................................................................................. 7

1-7-محدوده تحقیق.............................................................................................................. 8

1-8-پیشینه تحقیق................................................................................................................. 8

1-9-مشکلات ومحدودیت های تحقیق.................................................................................. 16

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه................................................................................................................................... 18

2-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی................................................. 22

2-2-اصل چرخندگی............................................................................................................ 27

2-3-انرژی جنبشی............................................................................................................... 30

2-5-مفهوم مونسون.............................................................................................................. 30

2-6-بارش مونسونی............................................................................................................. 32

2-7-ویژگی های بادهای مونسونی......................................................................................... 33

نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر............................. 35

چهارچوب نظری تشکیل مونسونها......................................................................................... 36

2-10-مکانیزم تشکیل مونسون............................................................................................... 38

2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها....................................................................... 40

2-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران................................................................. 41

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه............................................................................ 44

3-2-ناهمواری ها و توپوگرافی.............................................................................................. 46

3-2-1-واحد کوه های ایران مرکزی....................................................................................... 47

3-2-1-1-واحد رشته مرکزی................................................................................................ 48

3-2-1-2-واحد کرمان.......................................................................................................... 48

3-2-1-3-واحد سنندج – سیرجان........................................................................................ 48

3-2-1-4-واحد کوههای پراکنده حوضه دشت کویر................................................................ 48

3-2-2-واحد دشت ها و چاله های داخلی............................................................................. 48

3-2-2-1-واحدهای دشت پراکنده......................................................................................... 48

3-2-2-2-واحد دشت لوت.................................................................................................. 48

3-2-2-1-1-رشته شمالی..................................................................................................... 49

3-2-2-1-2-رشته شمال شرقی............................................................................................. 49

3-2-2-1-3-رشته حاشیه غربی............................................................................................. 49

3-2-3-واحد شرقی ایران..................................................................................................... 50

3-2-3-1-سیمای ظاهری زمین درواحد شرقی ایران................................................................ 51

3-2-3-2-ناهمواریهای خراسان مرکزی و جنوبی.................................................................... 51

3-2-3-3-ناهمواریهای سیستان و بلوچستان........................................................................... 55

3-2-4-واحد جنوب شرقی................................................................................................... 55

3-2-5-واحد شمال شرقی.................................................................................................... 56

3-3-واحد های زمین شناسی و ساختمانی محدوده مورد مطالعه............................................... 57

3-3-1-زون ایران مرکزی...................................................................................................... 58

3-3-2-زون شرق و جنوب شرقی ایران................................................................................. 58

3-3-2-1-زون نهبندان-خاش................................................................................................ 59

3-3-2-2-بلوک لوت........................................................................................................... 59

3-3-3-زون مکران............................................................................................................... 59

3-3-4-زون سسندج- سیرجان.............................................................................................. 60

3-4-بررسی ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه............................................................. 61

3-4-1-توده های هوای مؤثر در آب و هوای ایران.................................................................. 62

3-4-1-1-دوره گرم............................................................................................................. 63

3-4-1-2-دوره سرد............................................................................................................. 63

3-5-ویژگی های حرارتی..................................................................................................... 67

3-5-1-ناحیه جنوب............................................................................................................. 67

3-5-2-ناحیه مرکزی............................................................................................................ 67

3-6-منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه.......................................................... 69

3-6-1-استان سیستان و بلوچستان......................................................................................... 70

3-6-1-1-آب های سطحی................................................................................................... 70

3-6-1-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 70

3-6-2-استان هرمزگان.......................................................................................................... 71

3-6-2-1-آب های سطحی................................................................................................... 71

3-6-2-2-زیرزمینی.............................................................................................................. 72

3-6-3-استان یزد................................................................................................................. 72

3-6-3-1-منابع آب سطحی.................................................................................................. 72

3-6-3-2-منابع آب زیرزمینی................................................................................................ 73

3-6-4-استان کرمان.............................................................................................................. 74

3-6-4-1-آب های سطحی................................................................................................... 74

3-6-4-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 75

3-6-4-2-1-سفره های آزاد.................................................................................................. 75

3-6-4-2-2-سفره های تحت فشار....................................................................................... 75

3-6-5-استان سمنان............................................................................................................. 75

3-6-5-1-آب های سطحی................................................................................................... 76

الف-رودهای دائمی.............................................................................................................. 76

ب-رودهای فصلی و اتفاقی.................................................................................................. 76

پ-دریاچه مسیله.................................................................................................................. 76

3-6-5-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 76

الف-چاه های عمیق و نیمه عمیق........................................................................................... 77

ب-قنات ها......................................................................................................................... 77

پ-چشمه ها........................................................................................................................ 77

3-6-6-استان تهران.............................................................................................................. 78

3-6-6-1-آب های سطحی................................................................................................... 78

الف-رودخانه کرج................................................................................................................ 78

ب-جاجرود......................................................................................................................... 78

ج-طالقان رود...................................................................................................................... 79

3-6-6-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 79

3-6-6-2-2-چشمه ها......................................................................................................... 79

3-6-6-2-3-قنات ها........................................................................................................... 79

3-6-7-استان قم.................................................................................................................. 80

3-6-7-1-آب های سطحی(رودها و دریاچه های فصلی)........................................................ 80

3-6-7-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 80

3-7-وضعیت پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه................................................................... 81

3-7-1-استان سیستان و بلوچستان......................................................................................... 81

3-7-1-1-جنگل های استان.................................................................................................. 82

3-7-1-1-1-جنگل های نیمه گرمسیری................................................................................. 82

3-7-1-1-2-جنگل های گرمسیری........................................................................................ 82

3-7-1-1-3-جنگل های ماندابی............................................................................................ 82

3-7-1-2-وضعیت مراتع استان............................................................................................. 83

3-7-2-استان هرمزگان.......................................................................................................... 83

3-7-2-1-مراتع................................................................................................................... 83

3-7-3-استان یزد................................................................................................................. 84

3-7-4-استان کرمان.............................................................................................................. 85

3-7-4-1-پوشش درختی نیمه خشک.................................................................................... 85

3-7-4-2-پوشش درختچه ای و بوته ای پایکوه ها.................................................................. 86

3-7-4-3-پوشش درختی و گیاهی دشت های گرمسیری......................................................... 86

3-7-5-استان سمنان............................................................................................................. 86

3-7-5-1-جنگل ها.............................................................................................................. 87

1-جنگل های پهن برگ........................................................................................................ 87

2-جنگل های سوزنی برگ.................................................................................................... 87

3-جنگل های کویری و بیابانی............................................................................................... 87

3-7-5-2-مراتع................................................................................................................... 88

3-7-5-2-1-مراتع ییلاقی..................................................................................................... 88

3-7-5-2-2-مراتع قشلاقی................................................................................................... 88

3-7-6-استان تهران.............................................................................................................. 89

3-7-6-1-جنگل های استان.................................................................................................. 89

3-7-6-1-1-جنگل های طبیعی............................................................................................. 89

3-7-6-1-2-جنگل های دست کاشت................................................................................... 89

3-7-6-2-مراتع استان.......................................................................................................... 89

3-7-7-استان قم.................................................................................................................. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه................................................................................................................................... 93

4-1-مشخصات ایستگاه های سینوپتیک.................................................................................. 95

4-2-روزهای با بارش و میزان بارش در سطح ایستگاه ها......................................................... 97

4-3-تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه های مورد مطالعه............................................... 99

4-4-میزان کل بارش در ایستگاه های مورد مطالعه.................................................................. 100

4-5-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در استگاه ها به تفکیک هر ماه....................... 101

4-6-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(می)............................. 104

4-7-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(ژوئن).......................... 106        

4-8-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(جولای)........................ 108

4-9-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(آگوست)...................... 110

4-10-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(سپتامبر)...................... 111

4-11-تعداد روزها و میزان بارش کمتر از یک میلیمتر در ایستگاه ها........................................ 112

4-11-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 116

4-11-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 116

4-11-3-سطح زمین............................................................................................................ 116

4-11-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 117

4-12-تعداد روزها و میزان بارش بین 5-1 میلیکتر در ایستگاه ها............................................. 117

4-12-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 121

4-12-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 121

4-12-3-سطح زمین............................................................................................................ 121

4-12-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 122

4-13-تعداد روزها و میزان بارش بین 10-5 میلیمتر در ایستگاه ها........................................... 122

4-13-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 127

4-13-2- تراز 850 هکتوپاسکال........................................................................................... 127

4-13-3-سطح زمین............................................................................................................ 127

4-13-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 128

4-14-تعداد روزها و میزان بارش بین 15-10 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 128

4-14-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 132

4-14-2- تراز850 هکتوپاسکال............................................................................................ 132

4-14-3-سطح زمین............................................................................................................ 132

4-14-4-رطوبت (نم ویژه).................................................................................................. 133

4-15-تعداد روزها و میزان بارش بین 20-15 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 133

4-15-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 137

4-15-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 137

4-15-3-سطح زمین............................................................................................................ 137

4-15-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 138

4-16-تعداد روزها و میزان بارش بین 25-20 میلیمتردر ایستگاه ها.......................................... 138

4-16-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 142

4-16-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 142

4-16-3-سطح زمین............................................................................................................ 142

4-16-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 143

4-17-تعداد روزها و میزان بارش بین 30-25 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 143

4-17-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 147

4-17-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 147

4-17-3-سطح زمین............................................................................................................ 147

4-17-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 148

4-18-تعداد روزها و میزان بارش بیش از 30 میلیمتردر ایستگاه ها........................................... 148

4-18-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 152

4-18-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 152

4-18-3-سطح زمین............................................................................................................ 153

4-18-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 153

فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری................................................................................................................. 156

5-2 پیشنهادات................................................................................................................... 159

منابع................................................................................................................................... 160

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه