جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش : "تحول"

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

 

چکیده:

از آنجا که افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند، در نتیجه افرادی که می توانند در هر شرایط راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند. مقاومت در برابر تغيير را مي توان خويشتنداري نسبت به تغيير ناميد بطوريكه امكان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبديل شود همچنین سازمانهابا، درجهیبالاییازرفتارشهروندیسازمانیباغیبتکمترکارکنان،خروجازخدمت ،کمترورضایتووفاداریبیشترمواجهمیشوند .هدف از اين تحقيق در واقع بررسي تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران   مي­باشد . جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند. از پرسشنامه را براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. در اين پژوهش از تحليل عاملي تأئيدي و تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازه ها بهره برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین بینش و خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی؛ بین مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی با مقاومت رفتاری؛ بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی؛ بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی، بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی، انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری رابطه معنادار وجود دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر این روابط تأثیر گذار می باشد.

کلمات کلیدی : انعطاف پذیر شناختی، مقاومت سازمانی، مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی، رفتار شهروندی سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1مقدمه3

1-2 بیان مساله تحقیق. 3

1-3 اهمیت موضوع. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 چهارچوب نظری. 6

1-6 مدل تحقیق. 7

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق. 7

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 7

1-9 روش تحقیق. 9

1-10جامعه تحقیق. 9

1-11 قلمرو تحقیق. 9

1-11-1 قلمرو مکانی. 9

1-11-2   قلمرو زمانی. 9

1-11-3 قلمرو موضوعی. 9

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه10

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

1-14روش تجزیه وتحلیل. 11

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق. 12

2-1- مقدمه13

2-1بخش اول:انعطاف پذیری. 14

2-1-1 انعطاف پذیري منابع انسانی. 14

2-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو. 16

2-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی. 17

2-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی. 18

2-2-1 تعریف تغییر. 18

2-2-2 تعاريفتحولدرسازمان. 18

2-2-3 مدیریت تغییر. 19

2-2-4 تغییراتفردی. 19

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير. 20

2-2-6 مقاومتدربرابرتغييرافراد20

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر. 22

2-2-8 پنجگام تأثیر گذار بر مديريتتغییر. 23

2-2-9 تغییراتسازمانی. 25

2-2-10 - انواع تغییرات سازمانی. 25

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده:26

2-2-12 مدلهايتغيير و «مدل پویای تغییرات»26

2-2-12-1 مدلهفتمرحلهايتغيير. 29

2-2-12-2 مدلسيستميتغيير. 29

2-2-12-3 مدلعملکردفردیوسازمانیبورک- لیتون. 31

2-2-12-4 مدلپویای تغییرات.. 32

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان. 35

2-2-14 موانعتغيير. 35

2-2-15 عاملانتغييرومقاومتدربرابرتغيير. 36

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر. 37

2-2-17 كاهشمقامتدربرابر تغيير. 37

2-2-18 نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر. 38

2-2-18-1پارادایم نیوتنی. 38

2-2-18-2 پارادایم آشوب.. 41

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومتدربرابرتغییر. 44

2-2-20 ادراكسیاستسازمانیومقاومتدربرابرتغییر. 45

2-2-21 ادراكسیاستسازمانیومقاومتشناختیکارکناندربرابرتغییر. 46

2-2-22 ادراكسیاستسازمانیومقاومتهیجانیکارکناندربرابرتغییر. 46

2-2-23 ادراكسیاستسازمانیومقاومترفتاريکارکناندربرابرتغییر. 47

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر. 47

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 49

2-3 بخش سوم : رفتار شهروندی سازمانی. 51

2-3-1 تاریخچه رفتارشهرونديسازمانی. 51

2-3-2 تعاریف رفتارشهرونديسازمانی. 52

2-3-3-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 52

2-3-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.......................................................74

2-3-5 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 59

2-3-6 دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان. 59

2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران. 59

2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری. 60

2-3-6-3 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر. 60

2-3-6-5 هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی. 60

2-3-6-6 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب.. 60

2-3-6-7 ثبات عملکرد سازمانی. 61

2-3-6-8 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی. 61

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 61

2-4-1 تحقیقات داخلی. 61

2-4-2 تحقیقات خارجی. 62

فصل سوم: روش تحقیق. 65

3-1- مقدمه66

3-2- روش پژوهش... 66

3-3- فرایند تحقیق. 66

3-4- جامعه آماری. 67

3-5- روش نمونه گیری. 67

3-6- روش گردآوري اطلاعات.. 68

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات.. 68

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه68

3-8-1- روایی پرسشنامه68

3-8-2- پایایی پرسشنامه69

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها70

3-9-1- تجزیهوتحلیلتوصیفی. 70

3-9-2- تجزیهوتحلیلاستنباطی. 70

3-9-2-1- مدل يابي معادلات ساختاري. 70

3-9-2-2- تحليل مسير. 72

3-9-2-3- تحليل عاملي. 72

3-9-2-4- آزمون‌هاي برازندگي مدل کلي. 73

3-10- خلاصه 74

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 75

مقدمه76

4-1- يافته هاي توصيفي. 76

4-1-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه76

4-1-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه77

4-1-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه78

4-1-4- توزيع فراواني متغير ميزان سابقه اشتغال در نمونه79

4-2- برآورد الگو. 80

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسميرنوف.. 81

4-2-2- برآورد و آزمون الگوهاي اندازهگيري (الگوهاي عاملي تأييدي)81

4-2-3- نتايج تحليل معادلات ساختاري (آزمون فرضيه هاي پژوهش)84

خلاصه فصل چهارم97

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق. 98

5-1- مقدمه 99

5-2-خلاصـه تحقيـق 99

5-3- خلاصه نتایج یافته های فصل چهار............................................................127

5-4- نتیجه گیری. 102

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق. 106

5-5-1- محدودیت های در دسترس محقق.............................................................136

5-5-2- محدودیت های خارج از دسترس محقق. 106

5-6- پیشنهادات پژوهش... 107

5-6-1- پیشنهادات کاربردی. 107

5-6-2- پیشنهادات پژوهش... 108

5-7- خلاصه108

منابع. 109

پیوست.. 110

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه