جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 32250 نفر می باشد که 400 نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (2005 ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت 2 ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا" آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.

کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده1

فصل یکم:کلیات پژوهش

1-1مقدمه3

1-2-بیان مسئله5

1-3-اهمیت پژوهش... 7

1-4-اهداف پژوهش... 8

1-4-1-هدف اصلی. 8

1-4-2-اهداف فرعی. 8

1-5-فرضیه های پژوهش... 9

1-5-1-فرضیه اصلی. 9

1-5-1فرضیه های فرعی. 9

1-6-تعریف مفاهیم. 9

1-7تعریف عملیاتی مفاهیم. 12

1-8 متغیرهای پژوهش... 13

فصل دوم:پیشینه مطالعاتی

2-1- زمینه15

2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. 18

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. 19

2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. 21

2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند. 21

2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز. 21

2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. 22

2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند. 23

2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. 23

2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. 24

2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. 25

2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. 25

2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی. 25

2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. 26

2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. 26

2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس.. 27

2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی. 28

2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد)28

2-8-2- ونت (1920-1832)29

2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850)29

2-8-4- لوین (1947- 1890)29

2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896)30

2-8-6-گانیه (2002-1916)30

2-8-7-مریل (1937)30

2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. 31

2-10- اهداف کلی آموزش در ایران. 31

2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. 32

2-11- ارکان مدارس هوشمند. 33

2-12- اصول مدارس هوشمند. 33

2-13- اهداف مدارس هوشمند. 34

2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر. 35

2-14-1- اجرا و پیاده سازی. 35

2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. 37

2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 37

2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 38

2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای. 38

2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. 39

2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای. 40

2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. 41

2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر. 41

2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. 42

2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار43

2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 43

2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز44

2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه45

2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری. 46

2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی. 46

2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 47

2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی. 48

2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه49

2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری. 50

2-15-3-3- لایه فنی. 50

2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری. 51

2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای. 51

2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده51

2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. 52

2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه52

2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. 53

2-18- مفهوم یادگیری. 53

2-19- محورهای اساسی یادگیری. 55

2-20- اهمیت یادگیری. 55

2-21- شرایط یادگیری. 56

2-22- تقسیم بندی سبک‌ها57

2-22-1- سبک‌های شناختی. 57

2-22-2- سبک‌های عاطفی. 57

2-22-3- سبک‌های فیزیولوژیکی. 57

2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن :58

2-22-1-2- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب.. 59

2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. 60

2-24- عناصر رویداد یادگیری. 62

2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری. 63

2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری. 64

2-26-1- سبک یادگیری دان و دان. 64

2-26-2- سبک‌های یادگیری ورمونت.. 65

2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز. 66

2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67

2-26-5- سبک‌های یادگیری کلب و فرای. 68

2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه‌ای 68

2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم. 76

2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. 76

2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور77

2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور84

2-31- جمع بندی. 91

2-32-چهارچوب نظری پژوهش... 94

فصل سوم:روش اجراي تحقيق

مقدمه:97

3- 1 روش پژوهش... 97

3-2- جامعه آماري. 97

3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن:97

3-4 - ابزار اندازه گيري داده ها98

3- 5 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:98

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها99

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه101

4-1-توصیف داده ها101

4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش... 102

4 – 2 تحلیل داده ها120

4- 2– 1 بررسی فرضیه اول. 121

4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم122

4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم123

4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم124

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه126

5-1نتیجه گیری. 126

5-2-فرضیات پژوهش و نتايج آنها127

5-2-1- بررسي فرضيه اول. 127

5-2-2- بررسی فرضيه دوم128

5-2-3 بررسي فرضيه سوّم128

5-2-4-بررسي فرضيه چهارم129

5-3- محدوديت ها129

5-4-پيشنهادات.. 131

5-5-خلاصه پژوهش... 132

منابع و ماخذ. 134

ضمائم. 142

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه