جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته و گرايش: حسابداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثير و رابطه مدیریت سود با کیفیت سود اعلامی درشركتها وبررسي تأثيرورابطه مؤلفه هاي حاكميت شركتي با کیفیت سود شركتها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با کیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با کیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تایید شدند و رابطه معناداری بین متغییر ها وجود دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود

فهرست

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه............................................................................................................................................................. 2

2-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش....................................................................................... 3

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.............................................................................................................. 9

4-1. اهداف پژوهش............................................................................................................................................. 15

5-1. فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................... 16

6-1. روش پژوهش............................................................................................................................................... 16

7-1. روش جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................................... 17

8-1. قلمرو پژوهش............................................................................................................................................... 17

9-1. چارچوب نظری پژوهش.............................................................................................................................. 18

 

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه............................................................................................................................................................. 26

2-2. گفتار اول: حاکمیت شرکتی......................................................................................................................... 26

1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی........................................................................................................................... 26

2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی........................................................................................................... 30

1-2-2-2. تئوری نمایندگی.................................................................................................................................. 31

2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات.......................................................................................................................... 34

3-2-2-2. تئوری ذینفعان..................................................................................................................................... 35

4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی................................................................................................ 39

5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی................................................................................................................ 40

6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................... 40

7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی........................................................................................................................ 41

1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار........................................................................................................................... 41

2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط............................................................................................. 42

3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر............................................................................................. 43

4-7-2-2. الگوهای نوظهور.................................................................................................................................. 44

8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی.................................................................................................................. 45

1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی................................................................................................................. 45

2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی.................................................................................................................. 47

9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی........................... 50

10-2-2. ساختار هیات مدیره............................................................................................................................... 52

1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب.......................................................................................................................... 52

2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره............................................................................................................... 54

3-10-2-2. ستاد هیات مدیره.............................................................................................................................. 55

4-10-2-2. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیات مدیره....................................................................... 56

1-4-10-2-2. اعضای غیرموظف........................................................................................................................ 56

2-4-10-2-2. کفایت مدیران............................................................................................................................... 57

3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره................................................................................................................ 58

5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره................................................................................................. 58

6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره............................................................................................................ 59

7-10-2-2. جلسات هیات مدیره......................................................................................................................... 59

11-2. ساختار هیات مدیره................................................................................................................................... 60

1-11-2. مالکیت پراکنده...................................................................................................................................... 60

2-11-2. مالکیت متمرکز...................................................................................................................................... 61

3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی............................................................... 62

4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت....................................................................... 63

5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور......................................................................... 64

12-2. سرمایه گذاران نهادی................................................................................................................................. 65

1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی................................................................................................................... 65

2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.......................................................................................................... 67

3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت.................................................................................................. 68

4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی............................................................................................. 69

3-2. گفتار دوم: مدیریت سود............................................................................................................................... 70

1-3-2. مفاهیم مدیریت سود................................................................................................................................ 70

2-3-2. مبانی نظری مربوط به مدیریت سود........................................................................................................ 71

3-3-2. انگیزه های مدیریت سود......................................................................................................................... 75

1-3-3-2. قرارداد بین مدیران و مالکان............................................................................................................... 75

2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران....................................................................................................... 75

3-3-3-2. انگیزه های سیاسی.............................................................................................................................. 76

4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی............................................................................................................................... 77

5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی....................................................................................................... 77

6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی.................................................................................... 78

7-3-3-2. کاستن هزینه های معاملاتی................................................................................................................. 78

8-3-3-2. برآوردن انتظارات............................................................................................................................... 78

4-3-2. مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد................................................................................................. 79

5-3-2. الگوهای مدیریت سود............................................................................................................................. 80

1-5-3-2. الگوهای بدست آوردن آرامش............................................................................................................ 81

2-5-3-2. الگوی حداکثر کردن سود................................................................................................................... 81

3-5-3-2. الگوی حداقل کردن سود.................................................................................................................... 82

4-5-3-2. الگوی هموارسازی سود...................................................................................................................... 82

4-2. پیدایش نظریه کیفیت سود........................................................................................................................... 83

1-4-2. مفهوم کیفیت سود.................................................................................................................................... 84

2-4-2. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود......................................................................................................... 87

5-2. تاریخچه مطالعاتی......................................................................................................................................... 88

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3. مقدمه............................................................................................................................................................. 93

2-3. فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................ 93

3-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها........................................................................................................ 94

1-3-3. متغیرهای مستقل...................................................................................................................................... 94

2-3-3. متغیرهای وابسته...................................................................................................................................... 95

4-3. شیوه‌ی اندازه گیری متغیرها........................................................................................................................ 102

5-3. جامعه آماری................................................................................................................................................. 102

6-3. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها.......................................................................................................... 104

1-6-3. منبع اطلاعات........................................................................................................................................... 104

2-6-3. آماده سازی اطلاعات............................................................................................................................... 105

7-3. روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها).......................................................................................... 105

8-3. تابع آماره....................................................................................................................................................... 107

1-8-3. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)................................................................................................ 107

2-8-3. تحلیل رگرسیون ..................................................................................................................................... 107

4-8-3. معادله خط................................................................................................................................................ 108

5-8-3. ضریب همبستگی پیرسون....................................................................................................................... 108

6-8-3. آزمون دوربین واتسون............................................................................................................................. 111

9-3. نرم افزارهای تجزیه و تحلیل........................................................................................................................ 113

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4. مقدمه............................................................................................................................................................. 116

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها..................................................................................................................... 116

3-4. آزمون فرضیه ها............................................................................................................................................ 118

1-3-4. آزمون فرضیه اول..................................................................................................................................... 118

2-3-4. آزمون فرضیه دوم.................................................................................................................................... 126

3-3-4. آزمون فرضیه سوم................................................................................................................................... 134

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه............................................................................................................................................................. 144

2-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیات................................................................................................................... 144

1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول........................................................................................................................... 145

2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم.......................................................................................................................... 146

3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم......................................................................................................................... 147

3-5. پیشنهادها...................................................................................................................................................... 148

1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش................................................................................................. 148

2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی............................................................................................................... 149

 

منابع

منابع فارسی........................................................................................................................................................... 151

منابع انگلیسی........................................................................................................................................................ 155

پیوست

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه