جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: برنامه ریزی درسی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده پايان نامه  :

هدف اصلي انجام پژوهش بررسي رابطه رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، كه در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر مي باشد ، كه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحليل داده ها در اين پژوهش در بخش توصيفي بوسیله فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از طريق همبستگي پيرسون صورت پذيرفت. نتايج حاصل از عمليات آماري نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر مي رود.

کلید واژه ها: بهره وري منابع انساني ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكيده1

فصل اول:کلیات

مقدمه. 3

بيان مسئله. 3

ضرورت و اهميت پژوهش... 4

هدف اصلي پژوهش... 5

هدف هاي فرعي تحقيق. 5

فرضیه های تحقيق. 6

تعاريف مفهومي و عملياتي.. 7

فصل دوم:ادبیات نظری

مقدمه. 10

آموزش كاركنان. 10

ضرورت آموزش کارکنان. 11

اصول آموزش ضمن خدمت.. 11

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی.. 13

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش كاركنان. 14

آموزش مجازي.. 21

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازي.. 23

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی.. 26

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وري ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن. 28

توانمند سازي و بهره وري.. 30

بهره وری.. 33

تاریخچه بهره وری.. 35

انواع بهره وري.. 37

سطوح بهره وري.. 37

ديدگاه هاي مختلف در مورد بهره وري.. 38

شاخص هاي بهره وري.. 41

ويژگي هاي بهره وري.. 42

عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري در سازمان. 42

عوامل كاهش بهره وري.. 44

اركان اصلي دانش بهره وري.. 45

مشكلات بهره وري.. 46

محور بهره وري.. 46

تأثير بهره وري در نظام اجتماعي.. 47

نقش منابع انساني.. 48

راه هاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني.. 49

عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري.. 50

فرهنگ بهره وري.. 52

فرهنگ بهره وري منابع انساني.. 53

روابط انساني و بهره وري در نظام آموزشي.. 56

نتايج تحقيقات پيشين.. 57

جمع بندی.. 58

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 61

روش تحقيق. 61

جامعه آماري.. 61

نمونه و روش نمونه گيري.. 61

روش گردآوري اطلاعات.. 61

ابزارهای تحقیق. 62

روش تجزيه و تحليل داده ها63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها65

تحليل داده ها70

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 80

بحث و نتیجه گیری.. 80

محدوديت ها83

الف- در اختیار پژوهشگر. 83

ب- خارج از اختیار پژوهشگر. 83

پيشنهادها84

منابع. 85

ضمائم. 90

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه